PhDr. Ernst Schollich

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHOLLICH Ernst, dr.

XIV. voleb. kraj

DN, DV

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - rozp. - stál. (náhr.) - ústav.-práv. zahr.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se členem a zároveň předsedou nově utvořeného klubu "Klub deutsch-völkischer Abgeordneten"

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

na úpravu tělesné výchovy školní mládeže, t. 258.

29, 18. III. 1930; 7.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Návrh pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 9-12.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 23, 26. II. 1930; 22-5.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 13-15.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 36.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 18.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 42.

o osnově zákona o zásluhách T. G. Masaryka (t. 214)

21, 21. II. 1930; 24.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o národnostních poměrech (president Masaryk na Těšínsku)

66, 24. VI. 1930; 12.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi a daňové politice státu.

75, 24. X. 1930; 10.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927. č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 14.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 64.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846); mluví o sčítání lidu.

96, 16. XII. 1930; 62.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské dohodě.

115, 27. III. 1931; 10.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 14.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 3.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o událostech vnitropolitických (zatýkání hakenkrajclerů a rozpuštění "Volkssportu") a o událostech zahraničně-politických (francouzská půjčka).

171, 17. III. 1932; 8.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785); mluví o pronásledování příslušníků něm. nár. soc. strany a o projevu dr Beneše k zpravodaji "Tribune de Lausanne".

188, 24. V. 1932; 21.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001) mluví o pronásledování Němců v RČS.

210, 25. X. 1932; 3.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 49.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062)

221, 25. XI. 1932; 26.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

250, 21. II. 1933; 25.

o vlastní imunitní věci (t. 1761)

258, 21. III. 1933; 22.

o zákonu, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 2301)

285, 22. VI. 1933; 13.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358) podává jménem své strany prohlášení k zákonu.

296, 20. X. 1933; 19.

Interpelace:

naléhavá, o obsazení. místa školníka na jihlavské německé chlapecké škole obecné a občanské,

t. 359. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 500. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o vyšetřovací vazbě tajemníka Wernera z Krnova,

t. 1569. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1631. 171, 17. III. 1932; 87.

o neudržitelných poměrech na poště v Hor. Vikštejně a Radkově,

t. 27/XV. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 206/X. 36, 2. IV. 1930; 8.

že byla zřízena česká menšinová škola v N. Hutích,

t. 27/XVI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 743/IV. 79, 17. XI. 1930; 6.

o přikázání bývalých panských zámků ministrům,

t. 27/XVII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 659/VIII. 72, 21. X. 1930; 7.

že albrechtický berní úřad vydává čistě české daňové výkazy,

t. 41/II. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 437/XI. 54, 27. V. 1930; 77.

o nápise na celním úřadě v Slavonicích,

t. 41/III. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 420/XI. 48, 15. V. 1930; 68.

že se vojenská správa neoprávněně dožadovala přípřeže v okrese novojičínském,

t. 41/VI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 405/XVI. 46, 8. V. 1930; 6.

že na táborské výstavě byl vyvěšen nechutný plakát,

t. 41/VII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/VII. 43, 24. IV. 1930; 5.

o učebnici zeměpisu od dr Zítka,

t. 41/VIII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/VI. 43, 24. IV. 1930; 5.

o provádění příštího soupisu lidu,

t. 79/XI. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 405/V. 46, 8. V. 1930; 6.

aby bylo vydáno vládní nařízení k § 142 platového zákona,

t. 115/XVII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 555/XIV. 67, 16. IX. 1930; 12.

o užívání jazyků v hlučínském okresním zastupitelství,

t. 115/XXII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XVIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o neuvěřitelném jednání znojemského stát. zastupitelství proti vydavateli časopisu "Znaimer Tagblatt",

t. 138/XVIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 420/II. 48, 15. V. 1930; 67.

o zřízení menšinové měšťanské školy v Požaze,

t. 174/XXXIII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 954/XIII. 108, 21. II. 1931; 23.

o obsazování ředitelských míst v tabákových továrnách,

t. 174/XXXIV. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 555/II. 67, 16. IX. 1930; 12.

o zřízení německé menšinové školy v Uherčicích,

t. 204/I. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 954/X. 108, 21. II. 1931; 23.

aby bylo konečně vydáno prováděcí nařízení k platovému zákonu čís. 104/26 Sb. z.,

t. 204/II. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 437/XVII. 54, 27. V. 1930; 77.

o právu potvrzovati žádosti o udělení snížených zpátečních jízdenek pro německé studenty,

t. 204/III. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/IV. 62, 13. VI. 1930; 4.

o propůjčení koncese na živnost hostinskou a výčepnickou v Jakubčovicích české menšině,

t. 204/IV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 405/XV. 46, 8. V. 1930; 6.

o počtu žáků české občanské menšinové školy v Melči,

t. 204/V. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 954/IV. 108, 21. II. 1931; 23.

o zabavení čís. 3 časopisu "Der Kyffhäuser" z května 1929,

t. 204/VI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 420/I. 48, 15. V. 1930; 67.

o užívání jazyků u moravsko-ostravského okres. soudu,

t. 204/VII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/XXIII. 64, 17. VI. 1930; 6.

o používání písmen "č" a "v" za "tsch" a "w" v němčině,

t. 204/XVIII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 620/V. 68, 17. IX. 1930; 5.

o umísťování českých nápisů na hostincích,

t. 204/XIX. 28, 11. III. 1930; 5.

aby byla co nejdříve vydána vládní nařízení k platovému zákonu 103/1926,

t. 204/XXII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 549/II. 67, 16. IX. 1930; 11.

o změně složení okresních a zemských školních úřadů,

t. 204/XXIII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 405/XIII. 46, 8. V. 1930; 6.

o ministerském výnosu o nahlížení do spisů,

t. 209/IV. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 437/X. 54, 27. V. 1930; 77.

o prodeji závodů "Primalit" v Olomouci,

t. 209/V. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 420/VI. 48, 15. V. 1930; 68.

že pytlačící voják zastřelil v Gräfenbergu lázeňského hosta,

t. 209/VI. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XX. 67, 16. IX. 1930; 12.

o docházce absolventů vyšších průmyslových škol na vysoké školy,

t. 209/VII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XII. 67, 16. IX. 1930; 11.

o užívání jména Pressburg pro město Bratislavu,

t. 247/II. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 620/IV. 68, 17. IX. 1930; 5.

o národnostním složení státní policie v Novém Jičíně,

t. 247/VIII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/VI. 66, 24. VI. 1930; 6.

o náhradě občanům poškozeným přípravami pro plebiscit,

t. 247/IX. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXIV. 64, 17. VI. 1930; 6.

o výplatě platů při novém ustanovení,

t. 247/X. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/V. 67, 16. IX. 1930; 11.

o násilném postupu okresních hejtmanů z důvodů oslav Masarykových narozenin,

t. 247/XVII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 491/XIV. 62, 13. VI. 1930; 5.

o státních a zemských subvencích poskytovaných vodním družstvům,

t. 247/XXII. 29. 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 627/XI. 67, 16. IX. 1930; 16.

o samostatnosti pomocných škol,

t. 295/VIII. 36. 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 743/VII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o zabavení tiskopisu "Deutsch Nationaler Taschenzeitweiser 1930" (roč. 7),

t. 386/III. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 555/XVII. 67, 16. IX. 1930; 13.

o poměrech školních inspektorů v Československu,

t. 402/VI. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 549/VI. 67, 16. IX. 1930; 11.

o zřízení povinných dívčích pokračovacích škol,

t. 402/VII. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 555/XIII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o jazykové praksi krajského soudu v Moravské Ostravě,

t. 402/VIII. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 620/XXIII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o přidělení pomocných úředníků okresním školním inspektorům,

t. 402/X. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 620/VI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o opatřeních moravskoslezské zemské školní rady,

t. 402/XI. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 620/XVI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o vypracování učebných osnov pro obecné školy,

t. 402/XIV. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 699/X. 76, 4. XI. 1930; 5.

o odměnách na živnostenských pokračovacích školách,

t. 402/XV. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 674/XII. 72, 1. X. 1930; 8.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku,

t. 432/III. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 621/XI. 67, 16. IX. 1930; 15.

o užívání jazyků na železnicích,

t. 432/X. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 894/XXIV. 102, 6. II. 1931; 77.

o školských poměrech na Slovensku,

t. 432/XI. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 743/VI. 79, 17. XI. 1930; 6.

o protiprávním nátlaku na civ. inženýry ve věcech jazykových,

t. 432/XII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1572/V. 167, 4. II. 1932; 47.

o novelisaci výnosu o vzdělávacích představeních kinematografických,

t. 432/XIII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1010/X. 114, 26. III. 1931; 5.

o podporování veř. osvěty,

t. 432/XIV. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 699/XIV. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zavedení jízdy vpravo,

t. 432/XV. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 743/XII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o zajištění zástavních věřitelů při požárních škodách,

t. 432/XVI. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 968/XIX. 111, 17. III. 1931; 7.

o právním postavení nemocnic,

t. 432/XVII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 968/XX. 111, 17. III. 1931; 7.

o nové úpravě patronátních povinností,

t. 432/XVIII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 743/X. 79, 17. XI. 1930; 6.

o zřízení německé vysoké školy obchodní,

t. 440/I. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 743/VIII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o jednostranném provádění censury,

t. 440/II. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 627/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 16.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku čís. 23 ze dne 7. června 1930,

t. 557/XX. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 653/XX. 71, 2. X. 1930; 6.

o docházce něm. školních dětí do české školy v Hanušovicích,

t. 561/I. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 1010/II. 114, 26. III. 1931; 5.

o zadání stavby poštovní budovy v Č. Těšíně,

t. 628/XVIII. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 806/IV. 97, 27. I. 1931; 11.

o užívání německého kurentního písma v železniční dopravě,

t. 628/XIX. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 894/XV. 102, 6. II. 1931; 77.

že rekursní senát opavského kraj. soudu porušuje něm. jazyková práva,

t. 628/XX. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 2713/VIII. 343, 25. X. 1934; 21.

o zamýšleném zřízení okres. hospodářských záložen i na Moravě a ve Slezsku,

t. 658/IV. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/V. 102, 6. II. 1931; 76.

o zabavení německo-národního kalendáře kapesního 1931,

t. 686/XI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/VI. 102, 6. II. 1931; 76.

o poškození učitelů novým zákonem o pensistech č. 70/1930 Sb. z.,

t. 747/IX. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1629/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

o přidělení státních cen něm. umělcům a spisovatelům,

t. 822/XIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1037/XVIII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o novelování zákona o správní reformě,

t. 844/II. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 968/XXI. 111, 17. III. 1931; 8.

aby byl ihned zrušen výnos ze dne 10. IX. 1930, č. 4846/29-V-16,

t. 851/II. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1209/XVI. 126, 11. VI. 1931; 4.

o započtení služebních let bývalým slezským zemským úředníkům při jejich převzetí státem,

t. 851/XIV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1063/IV. 116, 23. IV. 1931; 11.

o smrti vojína Frant. Böhma,

t. 851/XV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/VIII. 118, 7. V. 1931; 8.

o užívání jazyků v poštovní spořitelně,

t. 851/XVI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1269/II. 141, 11. VII. 1931; 37.

o nemožných školních poměrech v Bratislavě,

t. 851/XVII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1063/X. 116, 23. IV. 1931; 11.

o odpovědích na interpelace,

t. 893/VIII. 103, 10. II. 1931; 3.

o složení zkušební komise na slovenském ústavu pro vzdělání učitelů v Bratislavě,

t. 893/XVIII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1600/II. 167, 4. II. 1932; 6.

o postupu hlučínského okres. úřadu,

t. 917/XIII. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1098/XII. 120, 19. V. 1931; 8.

o úpravě služebního poměru a služebních požitků pěstounek mateřských škol,

t. 973/XIII. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1063/XIII. 116, 23. IV. 1931; 11.

o Bláhově německé učebnici těsnopisu,

t. 973/XIV. 111. 7. III. 1931; 7.

odpov. t. 1421/XV. 145, 24. XI. 1931; 13.

o úpravě právních poměrů okresních školních inspektorů,

t. 1017/III. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1450/II. 145, 24. XI. 1931; 14.

o smrti vojína Rudolfa Traspela od pěšího pluku č. 152 v Olomouci,

t. 1017/XIII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1241/VIII. 133, 1. VII. 1931; 5.

jak zemský úřad v Praze a ministerstvo vnitra provádějí spolkový zákon,

t. 1029/II. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1319/V. 142, 14. X. 1931; 11.

o smrti četaře čekatele Edvína Anderse od pěš. pl. č. 4 v Král. Hradci,

t. 1029/III. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1319/XI. 142, 14. X. 1931; 11.

že úřední místa neslýchaným způsobem zneužívají zákona na ochranu republiky,

t. 1029/IV. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1209/XIV. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zákazu přednášky gen. Lettowa-Vorbecka,

t. 1029/V. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1269/VIII. 141, 11. VII. 1931; 38.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku,

t. 1045/IX. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1184/IV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o zabavení čís. 5 frýdeckého časopisu "Deutsche Volkswehr" ze dne 31. ledna 1931,

t. 1060/III. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XX. 133, 1. VII. 1931; 5.

o vyhlášce podbořanského okr. hejtmana proti moderním kancelářským zařízením,

t. 1082/IX. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1269/XIII. 141, 11. VII. 1931; 38.

o vyloučení dítěte železničního zaměstnance Rypara z Hranic ze školy,

t. 1097/X. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1537/XV. 163, 21. I. 1932; 8.

že pražská zemská školní rada překládá definitivní učitele,

t. 1130/XIV. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1437/VII. 145, 24. XI. 1931; 14.

že okr. úřady ve Frývaldově a Krnově svévolně zakázaly řečniti říšskému Němci Richardu Plewigovi z Nisy,

t. 1240/XIV. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1406/XI. 142, 14. X. 1931; 15.

o vyplácení odměn učitelům za práce při sčítání lidu,

t. 1305/V. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1452/I. 155, 14. XII. 1931; 5.

o rozpuštění štěpánkovické místní skupiny kulturního svazu,

t. 1305/XIII. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1421/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o zabavení periodických tiskopisů "Sudetendeutsche Volkszeitung" v Brně, čís. 1395 a "Südmährerblatt" v Brně, č. 945,

t. 1379/XVIII. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/VII. 160, 17. XII. 1931; 3.

o "Českých dějinách v obrazech", vydávaných učitelským nakladatelstvím v Holešově,

t. 1438/VII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1572/XII. 167, 4. II. 1932; 47.

o bezohledném vymáhání daní na Kravařsku,

t. 1438/VIII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

o autobusovém neštěstí u Moravského Berouna,

t. 1438/IX. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

že čsl. ministerstvo zahraničních věcí vyplácí podpory Německé mírové společnosti,

t. 1445/VIII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/XII. 173, 30. III. 1932; 6.

o zřízení české státní mateřské školy v Šumperku v okrese chomutovském,

t. 1461/IX. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1629/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

o zabavení kalendáře "Deutschnationaler Taschenzeitweiser 1932",

t. 1536/V. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/XVI. 174, 7. IV. 1932; 5.

o zabavení novojičínského časopisu "Deutsche Volkszeitung" pro Kravařsko",

t. 1536/VI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/VII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o směšném jednání opavské státní policie,

t. 1558/VII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/XIII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o soudnictví na Hlučínsku,

t. 1558/VIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. odepřena min. spravedlnosti

t. 2348. 293, 17. X. 1933; 9.

že četnictvo pronásleduje organisace mládeže něm. strany národní,

t. 1562/XV. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1700/XXI. 179, 28. IV. 1932; 4.

o útisku, který provádí krnovská státní policie,

t. 1562/XVI. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1700/VI. 179, 28. IV. 1932; 4.

jak se pracuje u Všeobecného pensijního ústavu v Brně,

t. 1613/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1845/XVI. 197, 22. VI. 1932; 4.

o spolku pro péči o nezaměstnané v Brně,

t. 1613/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1754/XXII. 188, 24. V. 1932; 3.

že zemská školní rada vydává německým učitelům obecných a měšťanských škol ustanovovací dekrety jen v českém jazyce,

t. 1628/X. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2521/XIII. 323, 24. IV. 1934; 8.

že "Evropské radio-koncerty" jsou hlášeny jen česky a francouzsky,

t. 1642/X. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/X. 194, 7. VI. 1932; 6.

o neslýchaném jednání "Červeného kříže" při rozdělování darů chudým v okrese šluknovském,

t. 1672/IX. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1845/IV. 197, 22. VI. 1932; 4.

že bylo zabaveno provolání německého národního studentského svazu k volbám do komory pražského němec. studentstva dne 7. a 8. III. 1932,

t. 1672/X. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1781/XXII. 194, 17. VI. 1932; 6.

že se prý mají zrušiti železniční dílny v Krnově,

t. 1676/VIII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1979/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o jménu města Českého Těšína,

t. 1676/IX. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1879/IX. 199, 30. VI. 1932; 56.

o výplatě vánočních remunerací vysokým státním zaměstnancům,

t. 1676/X. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 2072/V. 230, 16. XII. 1932; 2.

o zastoupení Němců v bankovní radě Národní banky,

t. 1718/II. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1978/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o vymáhání daní v Odrech,

t. 1718/III. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1978/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung" v Novém Jičíně, čís. 32 ze dne 18. III. 1932,

t. 1753/XII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

o spolkové budově spolku "Deutscher Schul- und Leseverein" v Husovicích, zabrané r. 1919 pro české reálné gymnasium v Brně-Husovicích,

t. 1780/X. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2012/XXI. 211, 3. XI. 1932; 4.

o zpronevěrách o opavského policejního ředitelství,

t. 1977/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XVI. 239, 31. I. 1933; 5.

že organisaci "Grenzlandjugend" bylo zakázáno nositi praporky,

t. 1977/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XVII. 239, 31. I. 1933; 5.

o obsazení místa u kojetínského okresního soudu,

t. 1977/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/III. 239, 31. I. 1933; 5.

jak Národní banka projednává povolení devis,

t. 1980/X. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/XII. 247, 10. II. 1933; 5.

o nástěnné mapě znázorňující vývoj československého státu, vydané státním nakladatelstvím,

t. 1980/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XVI. 253, 28. II. 1933; 4.

o neslýchané provokaci německého obyvatelstva českými důstojníky,

t. 1980/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2281/IV. 282, 8. VI. 1933; 46.

že spolku "Sudetia" ve Šternberku bylo zakázáno nositi studentské barvy,

t. 1980/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2221/XXI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o chování úřadu ke schůzím německé národní strany,

t. 2075/VIII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XXIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o výrobě třísla ve Slezsku,

t. 2075/IX. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/XII. 254, 14. III. 1933; 5.

o zabavení kalendáře "Deutschnationaler Taschenzeitweiser 1933",

t. 2075/XIV. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2169/I. 253, 28. II. 1933; 4.

o zabavení časopisu "Jägerndorfer Zeitung" ze dne 25. IX. 1932,

t. 2075/XV. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2169/II. 253, 28. II. 1933; 4.

o zabavení časopisu "Grenzlandjugend" č. 9, vycházejícího v Opavě,

t. 2075/XVI. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2169/III. 253, 28. II. 1933; 4.

o Kristině Schrammové, hlavní svědkyni v Tukově procesu,

t. 2080/II. 226, 13. XII. 1932; 5.

o zabavení časopisu "Nordmährische Rundschau",

t. 2131/XV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2188/XIII. 259, 23. III. 1933; 3.

o zabavení časop. "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen",

t. 2132/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/XVIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o zabavení časopisu "Deutsche Post"

t. 2211/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2318/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o dohledu nad schůzí v Opavě,

t. 2204/VIII. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o chování krnovského okresního úřadu,

t. 2249/IX. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

o protiněmeckých plakátech v Českém Těšíně,

t. 2349/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XII. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v N. Jičíně (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. z. a a § 1 zákona č. 124/1924 Sb. z.)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 1521; zprav. dr Mareš; nevydán

175, 7. IV. 1932; 4.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1761; zprav. dr Suchý; vydán

258, 21. III. 1933; 22-8.

presidium zem. úřadu v Brně (disciplinární stíhání pro trestné činy, pro něž byl odsouzen v Mor. Ostravě, t. j. přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z roku 1863)

183, 10. V. 1932; 5.

zpr. t. 2369; zprav. F. Richter; vydán k disciplinár. stíhání

326, 4. V. 1934; 32-3.

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2787; zprav. dr Markovič; vydán

371, 9. IV. 1935; 29.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2630; zprav. dr Markovič; nevydán

335, 21. VI. 1934; 22.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2628; zprav. dr Daněk; vydán

338, 28. VI. 1934; 31.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2629; zprav. dr Daněk; vydán

354, 6. XII. 1934; 6.

kraj. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

306, 5. XII. 1933; 3.

zpr. t. 2636; zprav. dr Daněk; vydán

363, 14. III. 1935; 35-6.

oznámení posl. Dietla podle § 51 jedn. řádu o urážce, jíž se dopustil vůči němu posl. dr Schollich v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 30. XI. 1933;

zpr. t. 2406; zprav. F. Richter; vyslovena veřejná důtka

312, 20. XII. 1933; 12-13.

kraj. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 16, č. 1, resp. zločin podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 7.

zpr. t. 2921; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 35-6.

kraj. s. v Plzni (přečin podle § 14, č. a 5 zákona na ochranu republiky)

zpr. t. 2511; zprav. F. Richter;

313, 17. I. 1934; 8.

nevydán

331, 12. VI. 1934; 9.

kraj. s. v N. Jičíně (přečiny podle § 17, č. 1 a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

315, 15. II. 1934; 6.

zpr. t. 2923; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 36.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

315, 15. II. 1934; 6.

presidium zem. úřadu v Brně (souhlas s disciplinárním stíháním)

331, 12. VI. 1934; 4.

zpr. t. 2805; zprav. dr Daněk; vydán

371, 9. IV. 1935; 30.

Volán k pořádku:

188, 24. V. 1932; 26, 27.ISP (příhlásit)