František Seidl

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEIDL František

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - inkompatib.(náhr.) - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zásob. - zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vyrovnání odpočivných požitků různých druhů pensistů a zaopatřovacích platů jejich pozůstalých, t. 78.

9, 16. I. 1930; 8.

o přeřadění města Nymburka do skupiny "B" činovného, t. 124.

10, 23. I. 1930; 6.

na vydání vládního nařízení o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní ve správě justiční, t. 188.

16, 17. II. 1930; 7.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 224.

25, 26. II. 1930; 3.

na zařazení Moravské Ostravy do skupiny míst A činovného, t. 298.

34, 25. III. 1930; 4.

na zařazení lázeňského města Karlových Varů s přilehlými obcemi do skupiny míst A činovného, t. 299.

34, 25. III. 1930; 4.

na zařazení lázeňského města Píšťan do skupiny B činovného, t. 418.

46, 8. V. 1930; 7.

na zařazení lázeňského města Poděbrad do skupiny míst B činovného, t. 419.

46, 8. V. 1930; 7.

o zřízení samostatného politického okresu vlašimského se sídlem okres. úřadu ve Vlašimi, t. 505.

60, 11. VI. 1930; 4.

na zařadění města Kutné Hory do skupiny míst B činovného, t. 506.

60, 11. VI. 1930; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 23. VII. 1919, č. 443 Sb. z., jímž se upravují služební poměry zaměstnanců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 507.

60, 11. VI. 1930; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 16 Sb. z. z r. 1920, o úpravě poměrů trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 508.

60, 11. VI. 1930; 4.

na zařazení města Josefova do skupiny B činovného, t. 559.

66, 24. VI. 1930; 22.

na zařazení veškerých obcí na Podkarpatské Rusi do nejblíže vyšší skupiny míst činovného, t. 564.

67, 16. IX. 1930; 16.

na úpravu služebních a hmotných poměrů dílovedoucích čsl. tabákové režie a vyřazení jich z kategorie zřízenecké, t. 570.

67, 16. IX. 1930; 17.

na přiznání 35leté služební doby dílovedoucím čsl. tabákové režie, t. 646.

67, 16. IX. 1930; 17.

na zařazení města Přerova do skupiny míst B činovného, t. 1093.

118, 7. V. 1931; 8.

na zařazení města Varnsdorfu do skupiny míst B činovného, t. 1094.

118, 7. V. 1931; 8.

na pomoc postiženým živelní pohromou na Táborsku, t. 1212.

126, 11. VII. 1931; 6.

na zařazení města Aše do skupiny míst B činovného, t. 1222.

128, 18. VI. 1931; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v obci Šimpachu, okres Pelhřimov, t. 1952.

207, 20. X. 1932; 8.

na doplnění zákona ze dne 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z., o úsporných opatřeních personálních, t. 2252.

271, 18. V. 1933; 4.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 535 (zákon o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím)

64, 17. VI. 1930; 26, doslov 28.

zdrav. výb. zpr. t. 1348 (návrh poslanců Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 97.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652)

70, 25. IX. 1930; 27.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 60.

Interpelace:

naléhavá, o vydání nového služebního řádu a o nové úpravě služebních a strážních předpisů pro pohraniční finanční stráž,

t. 340. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 454. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o požitkovém zrovnoprávnění okres. cestářů s cestáři státními,

t. 341. 58, 5. VI. 1930; 64.

60, 11. VI. 1930; 3.

odpov. t. 499. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o vydání nového služebního řádu a o nové úpravě služebních a strážních předpisů pro pohraniční finanční stráž,

t. 340. 60, 11. VI. 1930; 3.

naléhavá, o vydání vládního nařízení k § 210, odst. 2 plat. zákona, kterým se upravuje služební doba pomocných kancelářských úředníků a stanoví se pensijní nárok dle stejných zásad jako u úředníků pragmatikálních,

t. 538. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 674/XV. 72, 21. X. 1930; 8.

naléhavá, o vydání vládního nařízení k § 147 platového zákona,

t. 651. 68, 17. IX. 1930; 5.

o nezákonném provádění plat. zákona č. 103/26 u četnictva na Slovensku,

t. 27/III. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 342/XVI. 43, 24. IV. 1930; 5.

o vydání vládního nařízení k § 210, odst. 2 platového zákona,

t. 115/VI. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 627/XII. 67, 16. IX. 1930; 16.

o vydání vládního nařízení k § 142 platového zákona,

t. 115/VII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 420/XV. 48, 15. V. 1930; 68.

o služebním poměru stát. cestmistrů na Podkarpatské Rusi,

t. 115/VIII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 659/XIII. 72, 21. X. 1930; 7.

o vyplácení vánočních odměn kancelářskému personálu,

t. 138/VII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 437/VIII. 54, 27. V. 1930; 77.

o přípravách k provedení k § 2 zákona ze dne 15. X. 1925, č. 221 Sb. z., o nemocenském pojištění státních zaměstnanců ve službách zahraničních,

t. 138/VIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 627/I. 67, 16. IX. 1930; 15.

o nové úpravě zahraničních přídavků,

t. 138/IX. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 1037/V. 116, 23. IV. 1931; 10.

o vydání vládního nařízení k §§ 7 a 9 platového zákona,

t. 174/XVI. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/XVII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o rozšíření systemisovaných míst kancelářských úředníků a obsazení volných systemisovaných míst v 6. a 5. platové stupnici u zemského úřadu v Užhorodě,

t. 174/XVII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/XV. 64, 17. VI. 1930; 5.

o systemisaci služebních míst zaměstnanců Masarykovy dětské léčebny v Šumperku na Moravě,

t. 174/XVIII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/XXIII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o přídělu, příp. umožnění nákupu motorových vozidel pro státní cestmistry a stanovení paušálu na udržování těchto,

t. 204/XIV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 496/IX. 66, 24. VI. 1930; 6.

o zřízení okresního úřadu v Železném Brodě,

t. 204/XV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 405/VII. 46, 8. V. 1930; 6.

o vyplácení diet (stravného) státním cestmistrům,

t. 204/XVI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 555/XVI. 67, 16. IX. 1930; 13.

o zařazení obce Košťan, okres Teplice-Šanov, do vyšší skupiny činovného,

t. 204/XVII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 437/VI. 54, 27. V. 1930; 77.

o předložení zák. osnovy o "Jubilejním fondu" pro stát. zaměstnance,

t. 209/XII. 28, 11. III. 1930; 6.

o vyplácení mimořádných odměn kancelářským zaměstnancům, pověřených zapisováním při schůzích okresních výborů a okresních zastupitelstev,

t. 209/XIII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/I. 64, 17. VI. 1930; 5.

o systemisaci služebních míst kancelářského personálu ústř. inspektorátu pro službu cejchovní v Praze,

t. 209/XIV. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 918/XII. 106, 19. II. 1931; 5.

o přeložení přednosty berní správy z Tábora a daňových poměrech v tamním berním obvodě,

t. 274/XV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/V. 67, 16. IX. 1930; 14.

o úpravě mimořádných služebních příjmů stráže bezpečnosti a četnictva,

t. 274/XVI. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 627/XIII. 67, 16. IX. 1930; 16.

o zrušení protizákonného jmenování kancelářských úředníků při ředitelství státních lesů a statků v Báňské Bystřici na Slovensku,

t. 274/XVII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 627/III. 67, 16. IX. 1930; 15.

o vyplácení diet civilním zaměstnancům vojenské správy přeloženým z Podkarpatské Rusi na Slovensku v obvodu Z. V. V. Košice,

t. 274/XIX. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/XII. 66, 24. VI. 1930; 6.

o vyplácení zvláštních mimořádných příplatků smluvním kancelářským zaměstnancům finančních úřadů na Podkarpatské Rusi,

t. 274/XVIII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 627/VI. 67, 16. IX. 1930; 15.

o upotřebení úředních kancelářských paušálů u četnictva na Podkarpatské Rusi,

t. 274/XX. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/XV. 66, 24. VI. 1930; 6.

o generelní unifikaci a dodatečném přiznání t. zv. Podkarpatoruské výhody všem veř. zaměstnancům na Podkarpatské Rusi,

t. 295/XIV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 627/VII. 67, 16. IX. 1930; 15.

o zneužívání moci četnickým exponovaným důstojníkem v Král. Hradci,

t. 306/II. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 496/III. 66, 24. VI. 1930; 6.

o úpravě kvalifikačního řízení pro členy finanční stráže na Slovensku ve smyslu platového zákona,

t. 386/IX. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 549/VIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

67, 16. IX. 1930; 11.

o nezákonném zrušení slovenské stabilisační výhody oněm 301 vrchním četnickým strážmistrům, kteří do této hodnosti byli v únoru a v březnu l. r. povýšeni,

t. 408/XIII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/V. 71, 2. X. 1930; 5.

o započtení předchozích služeb kancelářských oficiantů (vrchních) při jmenování na systemisovaná úřednická místa, ve smyslu § 7, odst. 7 plat. zákona,

t. 408/XIV. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/XII. 72, 21. X. 1930; 7.

o zhodnocení pensijních premiových reserv převedených z pensijních ústavů na pensijní etát státní,

t. 557/XIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 806/VII. 97, 27. I. 1931; 11.

o zavedení jednoduché frekvence u finan. úřadů v Jihlavě,

t. 557/XIV. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 674/I. 72, 21. X. 1930; 8.

v záležitosti propouštění vdaných žen ze státních služeb,

t. 561/VI. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 1692/II. 177, 21. IV. 1932; 4.

o vydání vládního nařízení k § 147 plat. zákona,

t. 651. 68, 17. IX. 1930; 4.

odpov. t. 1406/I. 142, 14. X. 1931; 14.

o nesprávném provádění zákona č. 70/30 prováděcím nařízením č. 96/30 vůči okres. četnickým strážmistrům a vrchním strážmistrům-velitelům stanic četnických,

t. 628/III. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 1037/VI. 116, 23. IV. 1931; 10.

o jmenování kancelářských úředníků v obvodu zemského finančního ředitelství v Praze, t. 628/IV. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 772/IX. 86, 26. XI. 1930; 135.

o náhradě za inspekční služby civil. zaměstnanců vojenské správy,

t. 628/V. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 1037/VII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o služebních poměrech finanční stráže na Slovensku,

t. 675/XIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 918/XI. 106, 19. I. 1931; 5.

o úpravě mimořádných požitků kancelářských zaměstnanců policejních úřadů na Slovensku a Podk. Rusi,

t. 675/XIV. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 918/XIII. 106, 19. II. 1931; 6.

o suspensi respicientů finanční stráže Josefa Mikuly a Václava Breburdy z Čirče na Slovensku,

t. 675/XV. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1813/XII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o výkonné četnické službě četnických správních důstojníků,

t. 754/IV. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 918/II. 106, 19. II. 1931; 5.

o ubytování a proti předpisovém zamítnutí nocležného četnickým gážistům, soustředěným při příležitosti cesty pana presidenta republiky do Slezska,

t. 754/V. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 894/XI. 102, 6. II. 1931; 77.

o zkrácení 301 vrch. četnických strážmistrů o stabilisační výhodu,

t. 801/VII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 918/XVII. 106, 19. II. 1931; 6.

o nezákonném zkracování výkonných četníků o diety při svědectvích u soudů a u správních úřadů,

t. 893/IX. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1158/V. 124, 2. VI. 1931; 6.

o nezákonném postupu při onemocnění členů finanční stráže,

t. 893/X. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1209/IV. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zlepšení pracovních podmínek a ochrany zdraví zaměstnanců dolů a radiové továrny státního báňského ředitelství v Jáchymově,

t. 893/XI. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1450/X. 145, 24. XI. 1931; 15.

o snížení pensijního příspěvku za pomocnická léta ve službách kancelářských, pokud jejich započtení pro výměr pensijní bylo požadováno v období od 1. ledna do 7. července 1926,

t. 893/XII. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1437/III. 145, 24. XI. 1931; 13.

o služebních a platových poměrech státních cestmistrů a zhodnocování předchozích služeb vojenských gážistů (rotmistrů) pro zvýšení služného,

t. 1174/I. 126, 11. VI. 1931; 4.

odpov. t. 1700/X. 179, 28. IV. 1932; 4.

o konečné úpravě služebních a platových poměrů bývalých samosprávných zaměstnanců převzatých do služeb státních a urychleném vyřizování personálních otázek vůbec,

t. 1174/II. 126, 11. VI. 1931; 4.

odpov. t. 1421/III. 145, 24. XI. 1931; 13.

o obsazování volných míst získaných definitivní systemisací v obvodu Generálního finančního ředitelství v Bratislavě,

t. 1394/IX. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1629/II. 170, 16. III. 1932; 8.

o náhradě za inspekční služby civilních zaměstnanců vojenské správy,

t. 1394/X. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/I. 167, 4. II. 1932; 47.

o ochraně poštovních zaměstnanců před loupežným přepadáváním,

t. 1394/XI. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1629/III. 170, 16. III. 1932;. 8.

o povolení zvláštních odměn kancelářskému personálu za mimoúřední výkony,

t. 1407/I. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/VII. 167, 4. II. 1932; 47.

o zhodnocení pensijních premiových reserv převedených z pensijních ústavů

na pensijní etát státní neb veřejný,

t. 1407/II. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1781/XVII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zavedení jednoduché frekvence u finančních úřadů ve větších městech,

t. 1407/III. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1754/I. 188, 24. V. 1932; 3.

o zavedení jednoduché denní frekvence úřední u okresních úřadů,

t. 1407/IV. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/VIII. 167, 4. II. 1932; 47.

o obsazení volných systemisovaných míst v kancelářských službách ministerstva financí (ústředí) a zemského fin. ředitelství v Praze,

t. 1407/V. 142, 14. X. 1932; 10.

odpov. t. 1612/III. 170, 16. III. 1932; 8.

o přemísťování zaměstnanců finančního resortu Podkarpatské Rusi do země Moravsko-Slezské

t. 1407/VI. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1612/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o dodržování pořadí pomocných kancelářských úředníků při povyšování do vyšších platových stupnic, při stejné kvalifikaci,

t. 1407/VII. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1692/III. 177, 21. IV. 1932; 4.

o podmínkách pro ustanovení čekatelem neb úředníkem, ve smyslu vlád. nařízení ze dne 10. VII. 1931, č. 132 Sb. z., v oboru ministerstva nár. obrany,

t. 1407/VIII. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1669/I. 174, 7. IV. 1932; 5.

o povýšení kancelářských úředníků na volná systemisovaná místa,

t. 1407/X. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1957/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

o snížení zahraničních přídavků a překládání zaměstnanců,

t. 1407/XI. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1600/IV. 167, 4. II. 1932; 6.

o přídělu služebních stejnokrojů kancelářským úředníkům politické a policejní služby.

t. 1407/XII. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1487/XI. 160, 17. XII. 1931; 3.

o propouštění vdaných žen ze služeb finanční správy,

t. 1461/III. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1781/II. 194, 17. VI. 1932; 6.

o přídělu bytů ve státních obytných domech na Podk. Rusi civilním zaměstnancům vojenské správy,

t. 1461/XVI. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1637/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

o řádném vybavení poštovního úřadu Poprad 1,

t. 1461/XVII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1754/VIII. 188, 24. V. 1932; 3.

o úpravě zařizovacích příspěvků,

t. 1461/XVIII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2031/I. 219, 24. XI. 1932; 5.

o dodatečném zdanění diet občanských zaměstnanců vojenské správy na Podkarpatské Rusi,

t. 1461/XIX. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1700/XI. 179, 28. IV. 1932; 4.

o rozšíření systemisovaných míst kancelářských úředníků v obvodu zemských úřadů v Brně a Bratislavě,

t. 1461/XX. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1572/IV. 167, 4. II. 1932; 47.

o zápočtu služeb župních pro nárok a výměr pensijních požitků kancelářských zaměstnanců převzatých ze služeb župních do služeb státních,

t. 1461/XXI. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1645/I. 173, 30. III. 1932; 6.

o povyšování poštovních úředníků na volná systemisovaná místa,

t. 1483/VIII. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1637/III. 170, 16. III. 1932; 8.

o překládání kancelářských zaměstnanců,

t. 1547/IV. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1692/I. 177, 21. IV. 1932; 4.

o podprůměrném ocenění služeb kancelářských civilních zaměstnanců vojenské správy a zápočtu válečných let dvojnásobně do postupu a nároku v civilních službách státních,

t. 1642/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XIV. 205, 21. VII. 1932; 5.

o nové úpravě systemisovaných míst, obsazování volných míst kancelářských úředníků ve vyšších platových stupnicích v obvodu zemského úřadu v Brně,

t. 1642/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

o platovému zákonu odporující praksi min. vnitra ve věci četnických gážistů mimo služební třídy,

t. 1642/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XVI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o povyšování kancelářských úředníků báňských revírních úřadů i báňského oddělení v ministerstvu veřejných prací,

t. 1642/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XV. 205, 21. VII. 1932; 5.

o propouštění vdaných žen z kancelář. služeb finančních úřadů,

t. 1676/I. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/I. 205, 21. VII. 1932; 5.

o náhradě druhé jízdy elektrickou drahou z bytu do úřadu a zpět při dvojí docházce denní do úřadu ve velkých městech,

t. 1846/I. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XV. 263, 25. IV. 1933; 3.

o postavení státního činžovního domu pro civilní kancelář. zaměstnance vojenské správy v Josefově,

t. 1878/I. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2072/I. 230, 16. XII. 1932; 2.

o srážkách přechodné přirážky k dani důchodové stát. zaměstnancům,

t. 1989/I. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2199/II. 262, 28. III. 1933; 3.

o poskytování slev jízdného na železnici státním zaměstnancům ze Slovenska a Podk. Rusi do západních zemí republiky při jízdách na dovolenou, na zotavenou, případně k nutným návštěvám příbuzných,

t. 1989/II. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2199/I. 262, 28. III. 1933; 3.

o obsazování volných systemisovaných míst ve službách kancelářských v obvodu zemského finančního ředitelství v Praze,

t. 1989/III. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2163/II. 251, 23. II. 1933; 3.

o revisi systemisace služebních míst kancelářských zaměstnanců v obvodech zemských úřadů a obsazení volných míst,

t. 2365/IV. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XI. 315, 15. II. 1934; 6.

ve věci zápočtu předchozích služeb státních, vojen. veřejných soukromým státním, podnikovým a veřejným zaměstnancům, na něž se vztahuje platový zákon,

t. 2365/V. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XII. 315, 15. II. 1934; 6.

o provádění zákona ze dne 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z. ve službách samosprávy a obecních podniků a o protizákonném postupu úřadů okresních, případně zemských,

t. 2376/I. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/X. 320, 6. III. 1934; 6.

o obsazování volných systemisovaných míst kancelářských úředníků a pomocného kancelářského personálu ve finančních úřadech,

t. 2376/VI. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/XI. 320, 6. III. 1934; 6.

o revisi systemisace služebních míst civilních kancelářských zaměstnanců vojenské správy,

t. 2393/I. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/I. 321, 8. III. 1934; 43.

o zkouškách kancelářských pomocníků před ustanovením kancel. oficianty v obvodu Zem. úřadu v Brně,

t. 2393/II. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/VI. 321, 8. III. 1934; 43.

ve věci revise systemisace služebních míst v kancelářských službách pro obvod zem. úřadu v Bratislavě,

t. 2732/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/X. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci zrušení úlev státním zaměstnancům k výkonu funkcí stavovských organisací,

t. 2732/V. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XIII. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci dvojnásobného zápočtu válečné doby stát. zaměstnancům-invalidům do platového postupu, pro nárok a výměr požitků pensijních do pořadí a doby potřebné pro povýšení do vyšší plat. stupnice i dosažení charakteru pomocného kancelář. úředníka,

t. 2732/VI. 343, 25. X. 1934; 22,

odpov. t. 2819/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci revise systemisace v kancelář. službách fin. prokuratur,

t. 2732/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XIX. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci zrušení úsporných opatření povyšovacích, zejména zrušení 10 = interkaláře,

t. 2732/VIII. 343, 25. X. 1934; 2.

odpov. t. 2819/XX. 360, 5. III. 1935; 9.

o protizákonném postupu při udělení hostinské koncese inž. O. Liebzeitovi, majiteli velkostatku v Čížkově,

t. 2748/XIV. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/X. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci revise systemisace služebních míst v kancelář. službách policejních úřadů a vyloučení mužstva stráže bezpečnosti ze služeb kancelářských,

t. 2757/IV. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/IV. 362, 12. III. 1935; 5.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠveISP (příhlásit)