Antonín Remeš

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. - vyšetř. a zeměd.

Návrh iniciativní:

o kontrole daňových odpisů a úlev, t. 1616.

168, 11. II. 1932; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

Návrhy resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 280 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1932 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929)

30, 19. III. 1930; 5.

rozp. výb. zpr. t. 281 (úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních)

30, 19. III. 1930; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1681 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

179, 28. IV. 1932; 5.

doslov 181, 3. V. 1932; 17.

rozp. výb. zpr. t. 2150 (státní rozpočet republiky Československé na rok 1933)

241, 1. II. 1933; 3.

doslov po rozpravě povšechné

243, 3. II. 1933; 25,

doslov po rozpravě podrobné

246, 7. II. 1933; 95,

oprava tisk. chyb 105.

rozp. výb. zpr. t. 2230 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku)

268, 9. V. 1933; 5.

doslov 272, 19. V. 1933; 31, vyjádření o resol. 35.

rozp. výb. zpr. t. 2385 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1934)

301, 29. XI. 1933; 4.

doslov po rozpravě povšechné

302, 30. XI. 1933; 66,

doslov po rozpravě podrobné

306, 5. XII. 1933; 49.

rozp. výb. zpr. t. 2603 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku)

330, 7. VI. 1934; 3, doslov 33, vyjádření o resol. 38.

rozp. výb. zpr. t. 2760 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1935)

349, 28. XI. 1934; 3.

doslov 352, 1. XII. 1934; 18, vyjádření o resol. 25.

rozp. výb. zpr. t. 2785 (návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XII finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934)

356, 13. XII. 1934; 4.

rozp. výb. zpr. t. 2934 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a. dávky z majetku)

370, 5. IV. 1935; 5, doslov 371, 9. IV. 1935; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

41, 10. IV. 1930; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900)

107, 20. II. 1931; 10.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 37.

Interpelace:

o trestním řízení v záležitosti zaniklých bank "Bohemia" a "Pozemkové",

t. 844/XV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1406/III. 142, 14. X. 1931; 14.

o zavedení dvojité frekvence nařízené Zemským finančním ředitelstvím v Praze u finančních úřadů v Plzni, jakož i u všech finančních úřadů v Čechách mimo Prahu,

t. 1715/VII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2012/III. 211, 3. XI. 1932; 4.

o poškozování držitelů slosovatelných zástavních listů peněžními ústavy, k vydávání zúročitelných zástavních listů oprávněnými,

t. 2011/IV. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/I. 251, 23. II. 1933; 3.

o praksi při provádění zákona o 1/2 % paušálním poplatku ze služebních smluv, dále o domovní dani z farních a klášterních budov a o státním příspěvku ke kongrui,

t. 2011/V. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/VIII. 251, 23. II. 1933; 3.

odpov. t. 2521/XI. 323, 24. IV 1934; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (urážka na cti spáchaná tiskem)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 2055; zprav. F. Richter; nevydán

226, 13. XII. 1932; 18.

okr. s. v Domažlicích (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

325, 3. V. 1934; 5.

zpr. t. 2937; zprav. F. Richter; nevydán

371, 9. IV. 1935; 32.ISP (příhlásit)