PhDr. Gustav Peters

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETERS Gustav, dr.

VII. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Zvolen provisorně pořadatelem posl. sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem posl. sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Návrhy iniciativní:

aby město Nové Hrady bylo zařazeno do skupiny C činovného, t. 619.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. IV. 1920, č. 314 Sb. z., změněný zákonem ze dne 2. VII. 1924, č. 177 Sb. z., t. 926.

102, 6. II. 1931; 77.

aby byl vydán zákon, jímž se provozování správkáren motorových vozidel prohlašuje za živnost řemeslnou, t. 1142.

120, 19. V. 1931; 33.

na změnu zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z., na ochranu republiky, t. 2112.

232, 20. XII. 1932; 63.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Řeč v rozpravě:

o Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 8. listopadu 1927, jakož i o jejím Protokolu z téhož data, a o Dodatkové Dohodě k Mezinárodnímu Ujednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928, jakož i o jejím Protokolu z téhož data; konečně o dopisech šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého Vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928 (t. 541).

64, 17. VI. 1930; 22.

k zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví též o demonstracích proti něm. zvukovým filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 45.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 20.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 26.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 39.

k zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o censurní praksi v RČS.

166, 28. I. 1932; 14.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (t. 1890).

198, 23. VI. 1932; 10.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

231, 19. XII. 1932; 20.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 63.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 68.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

286, 23. VI. 1933; 8.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317); podává jménem a na rozkaz německé strany křesťansko-sociální, německé národně-socialistické strany dělnické, německé strany národní, německého pracovního a hospodářského souručenství, německé strany živnostenské, maďarské strany národní, křesťansko-sociální strany Slovenska, spišské německé strany, jakož i jako předseda výboru německých stát. zaměstnanců prohlášení k osnově zákona.

290, 4. VII. 1933; 25.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 15.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 34.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnost a o rozpouštění politických stran (t. 2786).

356, 13. XII. 1934; 26.

Interpelace:

o vzorcích přihlášek pro staropensisty,

t. 747/VIII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 806/X. 97, 27. I. 1931; 11.

o provádění pensijního zákona č. 70/1930 Sb. z., o vládního nařízení č. 96/1930 Sb. z.,

t. 938/XXV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1412/XX. 144, 16. X. 1931; 5.

o krutých ustanoveních prováděcího nařízení k zákonu o úpravě požitků staropensistů,

t. 1064/VII. 116, 23. IV. 1931; 10.

odpov. t. 1393/IX. 142, 14. X. 1931; 13.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

proč tisková censura zabavila místo z řeči posl. R. Gajdy, které bylo uvedeno ve sněmovní korespondenci, ač předsednictvo sněmovny jej vyloučilo z těsnopisecké zprávy o 110. schůzi.

Odpov. předsedy posl. sněmovny.

114, 26. III. 1931; 16.ISP (příhlásit)