Hans Krumpe

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRUMPE Hans

DCHS

V. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 182.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z., o řádu volení v obcích, t. 1441.

145, 24. XI. 1931; 16.

na zařazení města Litoměřic do činovného skupiny míst B, t. 1534.

161, 18. XII. 1931; 4.

aby zákonem byla upravena výroba a prodej umělých jedlých tuků, t. 2820.

360, 5. III. 1935; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 28-9.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2305. 287, 27. VI. 1933; 32.

k t. 2465. 314, 18. I. 1934; 44.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 35.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 2305. 287, 27. VI. 1933; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 34.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

74, 23. X. 1930; 13.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se měnu a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 25.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 30.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci RČS.

97, 27. I. 1931; 19.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 32.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 13.

o zákonu, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1509).

155, 14. XII. 1931; 11.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 32.

o smlouvách mezi republikou Československou a republikou Rakouskou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o vnitropol. situaci.

167, 4. I. 1932; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 26.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886)

199, 30. VI. 1932; 25.

o imunitní věci dr Hassolda (t. 1517); čin jménem německé křesť. sociální strany lidové, německé nár. socialistické strany dělnické, německé strany národní, německého pracovního a hospodářského souručenství, německé živnostenské strany a maďarské křesť. sociální a maďarské strany národní prohlášení k otázce vydání posl. dr Hassolda a dr Schollicha (t. 1517 a 1761)

258, 21. III. 1933; 20.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 11.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 22.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358)

296, 20. X. 1933; 23.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. ledna 1934.

314, 18. I. 1934; 7.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 11.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

358, 19. XII. 1934; 8.

Interpelace:

o železničním přechodu přes státní silnici Rumburk-Georgswalde na trati Rumburk-Ebersbach,

t. 41/I. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 491/X. 62, 13. VI. 1930; 4.

jak teplický úřad pro péči o válečné poškozence nakládá s válečnými poškozenci,

t. 174/XXX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 1421/XX. 145, 24. XI. 1931; 13.

o pojmenování ulic v Terezíně,

t. 247/VII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XVI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o poměrech u děčínského telefonního úřadu,

t. 295/XXV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 549/XIX. 67, 16. IX. 1930; 12.

o nezajištěných železničních přechodech na železniční trati Šluknov-Dolní Poustevna,

t. 408/X. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 743/IX. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nouzi pohraničních dělníků,

t. 675/I. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1382/XVI. 142, 14. X. 1931; 12.

o zaostalých poštovních poměrech v Schönbachu v okrese Německé Jablonné,

t. 705/VI. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XVIII. 102, 6. II. 1931; 77.

o nešvarech při stavbě obytného domu pro poštovní zaměstnance v Děčíně,

t. 1130/XI. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1437/VI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o stavebních spořitelnách,

1305/VI. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1487/VI. 160, 17. XII. 1931; 3.

o nesnesitelných poměrech při veřejných stavbách v severních Čechách,

t. 1305/XV. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1612/X. 170, 16. II. 1932; 8.

aby byl podán návrh zákona o vnitrozemské plavbě a o založení lodního rejstříku,

t. 1753/V. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2171/III. 254, 14. II. 1933; 5.

že nejsou placeny poukázky na potraviny pro nezaměstnané,

t. 1753/VI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1957/II. 207, 20. X. 1932; 8.

o svazovém sjezdu dne 11.-13. června 1932 v Georgswalde,

t. 1878/VIII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1978/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o omezení jazykových práv německých železničních zaměstnanců v České Lípě,

t. 1907/XVII. 205, 21. VII. 1932; 9.

o stavebních pracích na novostavbě německé vysoké školy technické v Praze (zemědělské oddělení v Děčíně-Libverdě),

t. 2182/III. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2344/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o postupu četnictva v Děčíně a Rumburku dne 1. března 1933,

t. 2195/VII. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2294/XIX. 286, 23 VI. 1933; 3.

o provádění silničních prací na státní silnici jičínsko-rumburské, v úseku Lobendava-Dolní Poustevna,

t. 2356/XXII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2469/XX. 315, 15. II. 1934; 6.

o zrušení železničních závor u zastávky Valdek na železniční trati Rumburk-Dolní Poustevna,

t. 2576/XXI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/X. 343, 25. X. 1934; 22.

o zadávání novostaveb v Děčíně,

t. 2998. 373, 12. IV. 1935; 36.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

5, 19. XII. 1929; 4.

zpr. t. 516; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 4.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 881; zprav. dr Moudrý; nevydán

116, 23. IV. 1931; 41-2.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 882; zprav. dr Moudrý; nevydán

116, 23. IV. 1931; 42.

okr. s. v Děčíně (urážka na cti)

284, 20. VI. 1933; 4.

zpr. t. 2514; zprav. Jan Tůma; vydán

331, 12. VI. 1934; 10.ISP (příhlásit)