Václav Kopecký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPECKÝ Václav

I.B voleb. kraj

K

Povolán jako náhradník za Jana Haruse, jehož volbu, jakož i volbu jeho nejbližšího náhradníka Jana Vodičky, odepřel volební soud ověřiti.

4, 18. XII. 1929; 3.

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 6, 20. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. bran. - dáv. z maj. - im. - inic. - kult. - rozp. soc.-pol. - úst.-práv. - vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na zřízení vyšetřovacího výboru o jmění bývalých ministrů, poslanců a senátorů, o jejich účasti ve správních radách kapitalistických podniků, t. 1012.

111, 17. III. 1931; 8.

na podporu nezaměstnaným Všeobecným pensijním ústavem, t. 1039.

114, 26. III. 1931; 5.

na vydání zákona o rozšíření okruhu závodů, na které se vztahuje zákon o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z., t. 1583.

166, 28. I. 1932; 4.

na státní podporu nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol i absolventů odborných škol soukromých i veřejných nižších kategorií, t. 1614.

168, 11. II. 1932; 4.

na vykázání bělogvardějců z území ČSR,

t. 1774. 185, 17. V. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 823. 94, 12. XII. 1930; 44-7.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11-12.

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 68-73.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2282. 285, 22. VI. 1933; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 21.

k t. 1188. 125, 2. VI. 1931; 4.

podaný při druhém čtení schvalovacího usnesení dohody mezi RČS a Rakouskem (t. 1470).

169, 11. II. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 76.

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 12.

o osnově zákona o zásluhych T. G. Masaryka (t. 214).

21, 21. II. 1930; 29.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 39.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304); mluví o aféře německobrodských studentů.

38, 4. IV. 1930; 8.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388); činí prohlášení jménem klubu poslanců KSČ o událostech v Radotíně 20. IV. 1930.

43, 24. IV. 1930; 31.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430); mluví o odvodové aféře dr Dvořáka a o příjezdu ruského generála Millera do RČS.

48, 15. V. 1930; 57.

o zákonu o poštovní spořitelně (t. 645); mluví o politických událostech v Německu, Maďarsku a Jugoslavii.

68, 17. IX. 1930; 30.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 35.

o témž předmětu, skup. kult. a soc.

87, 27. XI. 1930; 69.

o imunitní věci J. Hrubého (t. 594).

91, 5. XII. 1930; 52.

o vlastní imunitní věci (t. 647).

99, 29. I. 1931; 36.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 66.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975).

108, 21. II. 1931; 7.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o vnitřně politických událostech (Stříbrný-Stránský, mandát dr Pergler).

112, 19. III. 1931; 60.

o imunitní věci J. Jurana (t. 867); mluví o uzavření celní unie mezi Rakouskem a Německem.

114, 26. III. 1931; 8.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 57.

o imunitní věci I. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 10.

o témž předmětu.

124, 2. VI. 1931; 30.

o zákonu o státním vězení (t. 1138); mluví o vyšetřování J. Stříbrného ve vyšetřovacím výboru.

128, 18. VI. 1931; 23.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 52.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 1312).

140, 10. VII. 1931; 12.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 32.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 44.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o vyšetřování krveprolití v Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

150, 28. XI. 1931; 30.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508); jménem klubu komunistických poslanců protestuje proti zákazu veřejného projevu dělnictva v Hradci Králové.

157, 15. XII. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 30.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 31.

o zákonu o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (t. 1748); jménem klubu komunistických poslanců protestuje proti zatčení dr Sterna 1. V. 1932 v Ústí n. L.

181, 3. V. 1932; 30.

o zákonu o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (t. 1751); mluví o vrahu franc. presidenta P. Gorgulovi a o ruské emigraci v RČS vůbec.

183, 10. V. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1874); mluví o persekuci dělnické třídy.

196, 21. VI. 1932; 18.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o poměrech ve Francii.

214, 8. XI. 1932; 24.

o zák. o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); protestuje jménem komunistického klubu poslanců proti vydání senátora Hakena výb. imunitním a proti chystanému vydání posl. Gottwalda, Zápotockého, dr Sterna, Čižinské a Hrušky.

217, 18. XI. 1932; 33.

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (t. 2073).

222, 29. XI. 1932; 9.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 75.

o témž předmětu; skup. hospod., doprav. a fin.

245, 6. II. 1933; 57.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o vnitropolitické situaci.

272, 19. V. 1933; 3.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 35.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 37.

o zákonu, kterým se doplňují tiskové zákony (t. 2282).

284, 20. VI. 1933; 6.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 70.

o zákonu, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě (t. 2528).

324, 26. IV. 1934; 15.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 21.

o im. věci K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého (t. 2691).

338, 28. VI. 1934; 33.

Interpelace:

naléhavá, o úředním rozpuštění Svazu přátel Sovětského Svazu,

t. 805. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 896. 105, 13. II. 1931; 51.

o hospodářství určitých novinářských podniků,

t. 408/VII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 1813/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

o konfiskaci časopisu "Signál" ze dne 16. května 1930,

t. 683/VI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/VIII. 97, 27. I. 1931; 11.

o poškozování čsl. vystěhovalců v cizině průtahy v úředním vyřizování jejich záležitostí,

t. 686/XII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 918/XX. 106, 19. II. 1931; 6.

o postupu konsulátů vůči československým vystěhovalcům v cizině,

t. 686/XIII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 918/XVIII. 106, 19. II. 1931; 6.

o znemožňování bezvěrecké práce na Slovensku,

t. 747/III. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/VIII. 106, 19. II. 1931; 5.

o druhém sčítání lidu v ČSR,

t. 754/I. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 918/IX. 106, 19. II. 1931; 5.

o týrání chudých žáků učiteli,

t. 822/VII. 87, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1068/II. 117, 24. IV. 1931; 30.

o neslýchaném odírání vojínů,

t. 822/VIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/IV. 124, 2. VI. 1931; 6.

o konfiskaci časopisu Svazu proletářských bezvěrců v Praze "Maják",

t. 1597/II. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1692/IX. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zvýšení studijních poplatků studentů ze zahraničí na čsl. vysokých školách,

t. 1642/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2051/I. 221, 25. XI. 1932; 5.

o hromadném vypovídání československých příslušníků z Německa,

t. 1672/VIII. 174, 7 IV. 1932; 5.

odpov. t. 2072/III. 230, 16. XII. 1932; 2.

o válečných přípravách, prováděných v rámci všesokolského sletu,

t. 1698/V. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1979/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

o hrozném ztýrání a nezákonném věznění dělnice Viktorie Válové z Horní Suché,

t. 1724/XIII. 181, 3. V. 1932; 4.

o - - VI. senátu u krajského soudu trestního v Praze,

t. 1752/I. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o událostech 1. května 1932 v Něm. Pravně na Slovensku,

t. 1780/I. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1979/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

o konfiskaci "Rudého Večerníku" ze dne 9. května 1932,

t. 1780/III. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1931/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

o řádění bělogvardějců a obzvláště kontrarevolucionáře Gorgulova na území ČSR,

t. 1780/VIII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2098/IV. 238, 17. I. 1933; 8.

o nucené účasti školních dětí na všesokolském sletu,

t. 1844/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2012/XV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o bezdůvodném přeložení dílenského zaměstnance Antonína Bláhy, zvoleného důvěrníka dílenského personálu v Praze-Bubnech,

t. 2084/IX. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2221/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o chystaných útocích na subalterní bankovní zaměstnance,

t. 2151/V. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2210/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

že ve schůzi zahraničního výboru dne 2. března 1933 předseda výboru jako nepřípustný k projednání odmítl návrh na usnesení výboru, aby se do něho dostavil zástupce vlády podat zprávu o událostech ve Volovci a odpov. mpř. E. Špatného.

257, 16. III. 1933; 66.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 314 tr. z.)

54, 27. V. 1930; 4.

zpr. t. 647; zprav. dr Mareš; vydán

99, 29. I. 1931; 35-44.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2315; zprav. Jan Tůma; vydán

325, 3. V. 1934; 16-17.

okr. s. v Náchodě (přestupek proti bezpečnosti cti)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2400; zprav. dr Markovič; vydán

326, 4. V. 1934; 33.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zák. na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán

338, 28. VI. 1934; 32-41.

Volán k pořádku:

24, 25. II. 1930; 113.

43, 24. IV. 1930; 32.

124, 2. VI. 1931; 31.

150, 28. XI. 1931; 30, 3.

165, 22. I. 1932; 37.

234, 21. XII. 1932; 69.

266, 27. IV. 1933; 36.

270, 11. V. 1933; 21.

274, 24. V. 1933; 37.

296, 20. X. 1933; 27.

299, 9. XI. 1933; 22.

301, 29. XI. 1933; 71, 73.

324, 26. IV. 1934; 20, 21.

332, 14. VI. 1934; 14, 16.

337, 27. VI. 1934; 22, 23, 28.

Slovo odňato:

114, 26. III. 1931; 10.

124, 2. VI. 1931; 16, 35.

183, 10. V. 1932; 16.

Udělena veřejná důtka:

360, 5. III. 1935; 23.

364, 21. III. 1935; 41.

371, 9. IV. 1935; 7 (neomluvená absence přikázána im. výb.).ISP (příhlásit)