Hans Knirsch

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNIRSCH Hans

VI. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - im. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv.

Po rozejítí se klubu poslanců německé nár.-socialistické strany dělnické 7. (8.) X. 1933 zůstává mimo klub.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrh resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 19-21.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 64.

o osnově zákona o zásluhách T. G. Masaryka (t. 214)

21, 21. II. 1930; 28.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 44.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o německo-rakouské celní unii.

117, 24. IV. 1931; 9.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o hornické stávce v severových. Čechách a o pronásledování příslušníků strany něm. nár. socialistů.

173, 30. III. 1932; 7.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském; polemisuje se stanoviskem posl. Dubického, jenž odmítl prohlášení posl. Fritschera o utiskování Němců v RČS.

174, 7. IV. 1932; 28.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722)

178, 22. IV. 1932; 61.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o událostech které se sběhly při duchcovské župní tělocvičné slavnosti Němců 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 14.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o odpovědi vlády na interp. o krvavých událostech v Duchcově.

213, 4. XI. 1932; 5.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 52.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 9.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 20.

o vlastní imunitní věci (t. 1803)

284, 20. VI. 1933; 13.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

285, 22. VI. 1933; 23.

Interpelace:

o udělení subvence na stavbu živnostenské pokračovací školy v Teplicích-Šanově,

t. 138/III. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 392/I. 43, 24. IV. 1930; 5.

o úřadování u státních úřadů,

t. 138/XV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 621/VII. 67, 16. IX. 1930; 14.

o překážkách, jež se působí zavedení autobusové dopravy, zvláště v severozápadních Čechách v Rudohoří a Středohoří,

t. 174/VIII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 699/XIX. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zaopatření válečných poškozenců, vdov a sirotků,

t. 247/XX. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 621/XV. 67, 16. IX. 1930; 15.

o trestním řízení chomutovského okr. úřadu v živnostensko-policejních věcech,

t. 488/III. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 653/XVII. 71, 2. X. 1930; 6.

o zabavení č. 52 časopisu "Duxer Zeitung" ze dne 28. června 1932,

t. 1985/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečiny podle §u 11, č. 1, §u 14, č. 1, 5 a §u 17, č. 1, 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 583; zprav. dr Markovič; nevydán

89, 29. XI. 1930; 52-3.

kraj. s. v Mostě (přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 581; zprav. Fr. Ježek; nevydán

83, 21. XI. 1930; 87.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. s. v Mostě (přečin podle §u 17, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1515; zprav. dr Suchý; nevydán

166, 28. I. 1932; 36.

kraj. s. v Mostě (přečiny podle §u 14, č. 1 a §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1803; zprav dr Suchý; vydán

284, 20. VI. 1933; 13-14.

kraj. s. v Chebu (zločin veřejného násilí podle §u 87 tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §u 312 tr. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 a přečin podle §u 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.ISP (příhlásit)