Josef Hrubý

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUBÝ Josef

IA voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - rozp. - úst.-práv. - zahr. a zásob.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních, t. 111.

8, 8. I. 1930; 21.

na udělení podpor v nezaměstnanosti vojínům propuštěným z činné vojenské služby v březnu 1930 a v dobách propouštění dalších, t. 245.

28, 11. III. 1930; 7.

na nekonání vojenských cvičení a věnování úspor ve prospěch nezaměstnaných, t. 1391.

142, 14. X. 1931; 16.

na vydání zákona o zkrácení presenční služby bez zvýšení ročního počtu vojska, t. 1567.

163, 21. I. 1932; 9.

na vydání zákona o stanovení komisí stravovacích a stížnostních, o zvýšení žoldu a stravného vojákům, t. 1580.

166, 28. I. 1932; 4.

na zaopatření vojínů propuštěných v r. 1932 z vojenské služby, t. 1671.

173, 30. III. 1932; 6.

na zaopatření vojínů propuštěných v roce 1933 z vojenské služby, t. 2134.

238, 17. I. 1933; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1722. 178, 22. IV. 1932; 81.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 36.

Návrhy resoluční:

v níž vláda se vyzývá, aby okamžitě zrušila vyhlášku zemského presidenta v Čechách ze dne 9. dubna č. 180, 236 a 1931, kterou byl zakázán volný tramping v přírodě.

125, 2. VI. 1931; 4.

k t. 1748. 183, 10. V. 1932; 17.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných dne 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášeních min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 21.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823); dotýká se též konfiskace naléhavé interpelace K. Gottwalda o válečných dodávkách pro rumunskou vládu.

94, 12. XII. 1930; 6.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala. z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; jménem komunistické strany Československa vzdává čest padlým dělníkům ve srážce s četnictvem 4. II. 1931 v Duchcově.

103, 10. II. 1931; 25.

o témž předmětu; mluví o programu komunistické mládeže.

105, 13. II. 1931; 21.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o persekuci komunistické mládeže

117, 24. IV. 1931; 12.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107); mluví o vyhlášce zemského presidenta Kubáta o zákazu trampingu.

118, 7. V. 1931; 28.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177); mluví o protestní schůzi trampů, konané 19. V. 1931.

123, 21. V. 1931; 25.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 36.

o zákonu o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů (t. 1481); mluví o týrání vojáků v čsl. armádě.

158, 16. XII. 1931; 12.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o posledních událostech vnitropolitických i o situaci v zahraniční.

171, 17. III. 1932; 69.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o stávce horníků, o střelbě v Dolní Suché a rozpuštění Dělnické a Rudé pomoci.

173, 30. III. 1932; 34.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 45.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875); protestuje proti rozpuštění Komunistického svazu mládeže.

196, 21. VI. 1932; 27.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o poměrech dělnické mládeže.

215, 9. XI. 1932; 42.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 53.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160); mluví o persekuci revolučního hnutí mládeže.

251, 23. II. 1933; 41.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933; mluví o případu ve Volovci a o persekuci příslušníků komunistické strany.

257, 16. III. 1933; 35.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232); podává též program komunistické mládeže.

267, 28. IV. 1933; 15.

Interpelace:

o bílém teroru na Slovensku proti dětem a dělnické mládeži,

t. 274/XIII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/IV. 67, 16. IX. 1930; 14.

o postupu policie proti demonstrujícím nezaměstnaným, proti dělnickým projevům a proti dělníkům a poslancům i senátorům komunistické strany,

t. 400/III. 44, 25. IV. 1930; 74.

o důsledcích zlevňovací akce,

t. 937/I. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1272. 130, 23. VI. 1931; 4.

o neslýchaném zákazu mluvit na schůzích o případě Harusově,

t. 937/II. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1158/VII. 124, 2. VI. 1931; 6.

o soudní praxi v Písku,

t. 1422/XVI. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/V. 170, 16. III. 1932; 8.

o soustavném týrání vojína Františka Krauta od dělostřeleckého pluku čís. 9. v Žilině,

t. 1562/I. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1700/XIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o šikanování a trestání vojínů 7. dělostřeleckého pluku v Olomouci,

t. 1715/XVI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1957/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o bídném postavení učňů v N. Městě n. V. na Slovensku,

t. 1724/II. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2484/X. 317, 20. II. 1934; 6.

o konfiskaci "Rudého Práva" ze dne 14. května t. r.,

t. 1844/II. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1957/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o zneužívání školních dětí k čištění záchodové žumpy,

t. 2116/XVII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/XV. 266, 27. IV. 1933; 84.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

o postupu četnictva dne 8. března 1933 vůči posl. J. Hrubému v Hodoníně.

Odpov. mpř. J. Stivína.

264, 25. IV. 1933; 2.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 283 tr. z. a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 594; zprav. dr Daněk; vydán pouze pro zločin podle § 81 tr. z.

91, 5. XII. 1930; 52-7.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 18, č. 2 a 3 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

59, 6. VI. 1930; 4.

zpr. t. 985; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 27.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 1013; zprav. Fr. Ježek; nevydán

120, 19. V. 1931; 28.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle §§ 83, 87, 98 a), b) tr. z.)

90, 4. XII. 1930; 5.

zpr. t. 940; zprav. dr Daněk; vydán

118, 7. V 1931; 30-32.

okr. s. v Místku (přestupky podle §§ 487, 488, 491 a 496 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1194; zprav. dr Suchý; vydán

131, 25. VI. 1931; 19.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

138, 8. VII. 1931; 5.

zpr. t. 1519; zprav. L. Marek; nevydán

175, 7. IV. 1932; 3-4.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 87 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

zpr. t. 1775; zprav. L. Marek; nevydán

202, 12. VII. 1932; 31.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle § 312 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

zpr. t. 1620; zprav. dr Moudrý; vydán

183, 10. V. 1932; 18.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1705; zprav. dr Stránský; nevydán

183, 10. V. 1932; 19.

okr. úřad v Turč. Sv. Martině (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

163, 21. I. 1932; 10.

zpr. t. 1733; zprav. dr Moudrý; nevydán

184, 12. V. 1932; 27.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 132 tr. z. a přestupek podle §§ 320 e), 506 tr. z. a § 20, č. 2 zákona z 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.)

190, 1. VI. 1932; 4.

zpr. t. 2053; zprav. Fr. Ježek; zpráva vrácena na návrh A. Hatiny im. výb. k novému projednání.

288, 28. VI. 1933; 35.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

207, 20. X. 1932; 8.

žádost odvolána

329, 5. VI. 1934; 7.

okr. úřad v Hlohovci (přestupek podle odst. II, čl. IV, zák. č. 125/1927)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2094; zprav. F. Richter; nevydán

250, 21. II. 1933; 12.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

275, 30. V. 1933; 4.

zpr. t. 2878; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 28.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2697; zprav. Jan Tůma; vydán

369, 4. IV. 1935; 33.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 17, č. 1, odst. I zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2619; zprav. dr Markovič; vydán

335, 21. VI. 1934; 21.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin shluknutí podle § 279 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2881; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 31.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

54, 27. V. 1930; 26.

103, 10. II. 1931; 25.

123, 21. V. 1931; 26.

132, 26. VI. 1931; 32.

171, 17. III. 1932; 71, 72.

173, 30. III. 1932; 19.

257, 16. III. 1933; 37.

353, 5. XII. 1934; 12.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)