Otto Horpynka

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORPYNKA Otto

VI. voleb. kraj

DN, DV

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem klubu im.-kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zdrav. a živn.-obch.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se členem nově utvořeného klubu "Klub deutsch-völkischer Abgeordneten".

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 257.

29, 18. III. 1930; 7.

na započtení let válečného zajetí do pense a do postupu stát. zaměstnanců a zaměstnanců stát. podniků, t. 656.

69, 23. IX. 1930; 34.

na zajištění všech druhů podpory v nezaměstnanosti, t. 1790.

188, 24. V. 1932; 4.

aby sanačním zápůjčkám obcí bylo přiznáno osvobození od poplatků, t. 2096.

226, 13. XII. 1932; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-3.

k t. 1215. 131, 25. VI. 1931; 12.

Návrhy resoluční:

podané při projednávání opatření Stál. výb. (t. 136, 137, 116).

10, 23. I. 1930; 21.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 26-42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 17.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304); připojuje žádost o vyšetření příčin úmrtí dvou německých vojínů liberecké posádky.

36, 2. IV. 1930; 16.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 58.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 21.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644).

67, 16. IX. 1930; 35.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 12.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 144 Sb. z. (t. 700); mluví o zahraniční politice RČS.

72, 21. X. 1930; 21.

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a

královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z. (t. 664); mluví o zahraniční politice RČS a dotýká se též projevu říšskoněmeckého ministra zahraničí dr Curtia o protiněmeckých demonstracích v Praze.

79, 17. XI. 1930; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790).

82, 20. XI. 1930; 69.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 16.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

130, 23. VI. 1931; 16.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 45.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 24.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001).

209, 24. X. 1932; 15.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 3.

o návrzích F. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., a o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2722).

274, 24. V. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá, o nedovolené činnosti spolku "Mezinárodní liga pro lidská práva",

t. 2184. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2222. 272, 19. V. 1933; 3.

o zneužívání pošty k účelům propagace pro časopis "Prager Presse",

t. 27/XVIII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 405/XIV. 46, 8. V. 1930; 6.

že přednosta vrchlabského okres. soudu překročil úřední pravomoc,

t. 41/IX. 9, 16. I. 1930;. 6.

odpov. t. 206/I. 36, 2. IV. 1930; 7.

o sbírce inserátů "Trh Československý",

t. 79/V. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 392/V. 43, 24. IV. 1930; 5.

o umístění ústeckého okr. soudu,

t. 115/XVI. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 405/I. 46, 8. V. 1930; 6.

o neudržitelném předpisování poplatků,

t. 138/XX. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 496/XVII. 66, 24. VI. 1930; 7.

o chování železničního pokladníka v Boru u České Lípy k cestujícím,

t. 174/XXXII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/V. 62, 13. VI. 1930; 4.

že četnictvo pomáhá při průmyslovém vyzvědačství pro literární vlastivědu učitele Kyovského,

t. 247/XIV. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVI. 66, 24. VI. 1930; 7.

o zřízení školní expositury v Sitném,

t. 247/XVI. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXVI. 64, 17. VI. 1930; 6.

o jazykovém styku soudů a státních úřadů s obecními úřady.

t. 247/XVIII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 555/VII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o zadávání konfekčních dodávek,

t. 247/XIX. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 555/IX. 67, 16. IX. 1930; 12.

o zřízení expositury rozhodčího soudu pražské Dělnické úrazové pojišťovny v Mostu,

t. 274/I. 36, 2. IV. 1930; 5.

odpov. t. 2369/VI. 300, 28. XI. 1933; 6.

o živelní pohromě v obci Grünwald v Rudohoří,

t. 295/V. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 555/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 13.

o nové jazykové praksi při žádostech obcí o zavedení obecních dávek a poplatků,

t. 295/XX. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XXI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o anketě něm. živnostenského svazu pro Čechy,

t. 306/VI. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/XX. 67, 16. IX. 1930; 15.

že četnictvo bez důvodu zasahuje do jazykových věcí,

t. 408/XIX. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 674/VII. 72, 21. X. 1930; 8.

o zamýšleném zrušení berních úřadů,

t. 432/VIII. 53, 26. V. 1930; 4.

že zemský úřad nepovolil zápůjčku jabloneckému okresu,

t. 432/XIX. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 653/XIV. 71, 2. X. 1930; 6.

o nedovoleném zjišťování u libereckého kraj. soudu,

t. 440/III. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 653/XV. 71, 2. X. 1930; 6.

o opatřeních k zmírnění krise jabloneckého sklářského průmyslu,

t. 440/IV. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 699/XVIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o stavbě školní budovy pro české menšinové školy ve Vrchlabí,

t. 440/V. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 954/XI. 108, 21. II. 1931; 23.

o vojenském ubytování ve Vrchlabí,

t. 440/XI. 57, 3. VI. 1930; 5.

odpov. t. 659/XVI. 72, 21. X. 1930; 7.

o z rušení prozatímní postupné 3. třídy dívčí obecné školy v Benešově nad Pl.,

t. 561/IV. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 1629/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

o soudním řízení podle § 134 a násl. zákona čís. 26/1929 Sb. z.,

t. 686/IV. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 892/VIII. 97, 27. I. 1931; 12.

že poštovní úřady porušují jazyková práva Němců,

t. 686/V. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XXVI. 97, 27. I. 1931; 12.

o zabavení časopisu "Brüxer Volkszeitung",

t. 705/XV. 76, 4. XI. 1930; 5.

odpov. t. 892/IX. 97, 27. I. 1931; 12.

o zabavení brožury "Světová politika a sudetskoněmecká otázka",

t. 754/III. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 892/X. 97, 27. I. 1931; 12.

o neoprávněném úřadování ašského okr. hejtmana,

t. 754/IX. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 806/XX. 97, 27. I. 1931; 12.

o nezákonitém jazykovém trýznění u pražského magistrátu,

t. 801/XIII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 894/XXI. 102, 6. II. 1931; 77.

že 5 let nebyl vyřízen rekurs,

t. 801/XIV. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1241/IX. 133, 1. VII. 1934; 5.

o zabavení časopisu "Ascher Zeitung" č. 271 ze dne 18. listopadu 1930,

t. 1007/VII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/V. 124, 2. VI. 1931; 7.

o nynějších služebních poměrech diplomovaných ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici,

t. 1318/XIII. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1452/V. 155, 14. XII. 1931; 5.

o ratifikaci smluv o sociálním pojištění zaměstnanců, uzavřených s Německem a Rakouskem,

t. 1445/VII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/V. 173, 30. III. 1932; 6.

že okresní úřady nařídily neoprávněně sbírky pro Červený kříž a pro pohořelé ve Važci,

t. 1445/XI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o dovolené učitelům obecných a občanských škol, zvoleným starosty obcí,

t. 1797/XVI. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 2521/I. 323, 24. IV. 1934; 8.

o poškozování pojištěnců při převodu z pensijního pojištění zaměstnanců do sociálního pojištění,

1846/VIII. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XX. 263, 25. IV. 1933; 3.

o zakročení vrchního rady Pížla, okresního hejtmana v Děčíně, stran osvobození filmu "Vězeň na Bezdězi", předváděného tělocvičným spolkem "Sokol" v Podmoklech, od dávky ze zábav,

t. 2075/X. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2188/IV. 259, 23. III. 1933; 3.

aby bylo vydáno prováděcí nařízení k § 23 zákona čís. 104/26 (učitelskému platovému zákonu),

t. 2142/XVII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/XVI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o vynucené účasti německých profesorů na českých soukromých slavnostech na oslavu státního svátku dne 28. října 1932,

t. 2146/IV. 243, 3. II. 933; 97.

odpov. t. 2256/XV. 275, 30. V. 1933; 3.

o obnově trestního řízení proti Justinu Köhlerovi, bývalému ervěnickému důchodnímu,

t. 2170/X. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2281/III. 282, 8. VI. 1933; 46.

že se nevyřizuje odvolání a dohlédací stížnost,

t. 2170/XI. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2250/XIV. 271, 18. V. 1933; 14.

o zabrání bytu v Mostě,

t. 2209/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 580; zprav. dr Markovič; nevydán

82, 20. XI. 1930; 84.

Volán k pořádku:

140, 10. VII. 1931; 7.

199, 30. VI. 1932; 19.

232, 20. XII. 1932; 59.

251, 23. II. 1933; 55, 57.ISP (příhlásit)