Alfred Hadek

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HADEK Alfred

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc. pol. - ústav.-práv. - úsp. kom. (náhr.) - zahr. - zásob. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby ihned bylo poskytnuto 10 milionů Kč na koupi potravin pro hladovějící obyvatelstvo krušnohorské, t. 1657.

171, 17. III. 1932; 87.

aby se ihned započalo s rozsáhlou pomocí pro hladovějící obyvatelstvo Rudohoří, t. 1658.

171, 17. III. 1932; 87.

aby byly co nejrychleji zahájeny a prováděny nouzové práce v rudohorských okresech, ohrožených hladem, t. 1659.

171, 17. III. 1932; 87.

na zřízení útulků pro mládež v Rudohoří, t. 1660.

171, 17. III. 1932; 87.

aby byly škrtnuty daňové nedoplatky a zastaveny exekuce u chudých rolníků a zchudlých drobných živnostníků v Rudohoří, t. 1661.

171, 17. III. 1932; 87.

na udělení subvence 5 milionů Kč obcím politického okresu Jablonec nad Nisou, t. 1995.

207, 20. X. 1932; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 23.

Návrh resoluční:

k t. 2001. 210, 25. X. 1932; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (t. 389); mluví o persekuci příslušníků komunistické strany v ČSR.

46, 8. V. 1930; 18.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

58, 5. VI. 1930; 46.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 436); mluví o persekuci komunistického hnutí v RČS.

60, 11. VI. 1930; 14.

o Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě podepsané v Praze dne 26. května 1925 a Dodatkovém protokole k této dohodě, podepsaném v Antverpách dne 25. června 1930 (t. 1047); mluví o poměrech u olomouckého krajského soudu a finanční situaci obce Hlubočky u Olomouce.

116, 23. IV. 1931; 30.

o imunitní věci dr Sterna (t. 857)

116, 23. IV. 1931; 40.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215); mluví o přípravách k procesu s posl. I. Majorem pro účast na krveprolití v Košutech 25. V. 1931.

130, 23. VI. 1931; 21.

o imunitní věci dr Sterna a E. Höhnela (t. 1198)

131, 25. VI. 1931; 20.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346)

141, 11. VII. 1931; 14.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

151, 30. XI. 1931; 20.

o úmluvách mezi RČS a Rakouskem (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o nezaměstnanosti o poměrech v pojišťovnách a o četnických zákrocích v okrese kraslickém.

167, 4. II. 1932; 34.

o bankovním zákonu (t. 1647); obírá se zjevy hospodářské krise v německých územích RČS.

172, 18. III. 1932; 32.

o vlastní imunitní věci (t. 1745).

204, 13. VII. 1932; 4.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví o odstupující vládě Udržalově.

210, 25. X. 1932; 27.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o menšinách v RČS.

214, 8. XI. 1932; 42.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o krvavém fašistickém režimu za vlády kancléře A. Hitlera v Německu.

256, 15. III. 1933; 4.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 42.

o udělení důtky posl. Hadkovi a Vallo

(zpr. ústní). 268, 9. V. 1933; 13.

o návrzích F. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 46.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268); polemisuje s vývody dr Rosche.

277, 1. VI. 1933; 12.

k zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 9.

o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 2679).

339, 2. VII. 1934; 39.

o smlouvě s republikou Finskou (t. 2783); mluví o hospodářské a politické situaci, hlavně o hnutí Henleinově.

360, 5. III. 1935; 15.

Interpelace:

naléhavá, o finančním shroucení, jež obec Hlubočky u Olomouce přímo ohrožuje následkem odpisu daní, povolených Akc. spol. pro železářský průmysl a obchod "Moravia",

t. 1087. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1238. 129, 19. VI. 1931; 4.

naléhavá, že četnictvo a policie chová se zcela netečně při stíhání a zjišťování fašistických vrahů dělníka Gödela v Proseči nad Nisou,

t. 1432. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2273. 280, 6. VI. 1933; 2.

že se protahuje spor týkající se nároků dělníků desenských, poškozených protržením údolní přehrady, na náhradu škody,

t. 402/IX. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 1098/XIII. 120, 19. V. 1931; 8.

o nočním asylu v N. Vysočanech,

t. 408/IX. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 743/II. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nakládání s vojínem Rud. Swarovskim od horského dělostřeleckého pluku čís. 202, 5. baterie, v Kežmarku,

t. 683/V. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 918/V. 106, 19. II. 1931; 5.

že liberecký okr. úřad a liberecké policejní ředitelství zakazuje komunistické straně v okrese chrastavském všechny schůze a přednášky,

t. 747/XIV. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/IV. 106, 19. II. 1931; 5.

o pozemkové lichvě, na níž se usneslo okr. zastupitelstvo v Mor. Berouně,

t. 754/II. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 894/XXII. 102, 6. II. 1931; 77.

o bití u šumperské státní policie,

t. 1017/XIV. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1184/IX. 124, 2, VI. 1931; 7,

o ostudných poměrech v šumperském policejním vězení,

t. 1130/IX. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1395/XVI. 142, 14. X. 1931; 14.

že Vilému Dewesenowi v Tanvaldě bylo povoleno prodloužení pobytu na doporučení libereckého živnostenského inspektorátu,

t. 1379/XVII. 142, 14. X 1931; 9.

odpov. t. 1537/III. 163, 21. I. 1932; 8.

o ostudném nakládání s válečným poškozencem Josefem Bartschem z Hejnice u Frýdlantu a o jeho prohlídce,

t. 1379/XIX. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1537/II. 163, 21. I. 1932; 8.

že u okr. nemocenské pojišťovny v Jablonci n. N. byl ustanoven kontrolorem nemocných policejní špicl Fritz Breuer,

t. 1379/XX. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1537/XIV. 163, 21. I. 1932; 8.

že vítkovický pensijní ústav neuznal pensijního nároku Josefa Niesnera ze Starého Města u Bruntálu,

t. 1422/VIII. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1600/VII. 167, 4. II. 1932; 6.

o rozhodnutí levočského státního zastupitelství ve věci zemřelého vojína Rudolfa Svárovského,

t. 1422/IX. 145, 24. XI. 1931; 10.

o škodách, které chudému kunešovskému obyvatelstvu v okrese kremnickém způsobila dělostřelecká cvičení střelecká, která se tam konají po 6 let,

t. 1438/II. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

že se nevyřizuje nárok invalidy Adolfa Reinolda na úrazovou podporu,

t. 1447/VI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1721/IV. 183, 10. V. 1932; 5.

o zamítnutí žádosti Josefa Storma z Dobrné o starobní podporu,

t. 1558/XI. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1637/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

o podvodném jednání pojišťovací společnosti Riunione Adriatica di Sicurta při náhradě požární škody, způsobené Václavu Gärtnerovi z Mikulášovic,

t. 1562/V. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1721/V. 183, 10. V. 1932; 5.

o špatném hospodářství na velkostatku Dolejším Krušci u Sušice,

t. 1642/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1978/III. 207, 20. X. 1932; 8.

o zvýšení studijního poplatku na vysokých školách,

t. 1672/XIII.

odpov. t. 1922/I. 207, 20. X. 1932; 8.

o ostudném a nezákonném postupu při volbě starosty ve Schwaderbachu,

t. 1676/VI. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o Oskaru Karafiatovi,

t. 1797/XI. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 2072/XIV. 230, 16. XII. 1932; 2.

o trýznivém nakládání s vojínem Arnoštem Stroppem od ženijního pluku č. 4, polní rota 1/10 v Bratislavě,

t. 1977/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2171/IV. 254, 14. III. 1933; 5.

o nezákonitém úřadování u berní správy v Pulgarech,

t. 2011/XVI. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2350/X. 296, 20. X. 1933; 3.

že obecní notář Bilki v Dovhém na Podkarpatské Rusi protizákonně odňal podporu v nezaměstnanosti Ferdinandu Janosovi,

t. 2030/XVII. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2256/XIII. 275, 30. V. 1933; 3.

že porotní soud odsoudil pod č. j. Tk IV 779/28 dělníka Karla Bienera z Českého Krumlova k těžkému žaláři na 12 let pro svádění ke žhářství,

t. 2075/XI. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2250/XI. 271, 18. V. 1933; 14.

že mikulovské četnictvo ztýralo posl. Babela,

t. 2131/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XVIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o chování řetenického četnictva,

t. 2131/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/VIII. 266, 27. IV. 1933; 84.

že zemské finanční ředitelství nepovolilo bezcelně dovézti staré motorové kolo,

t. 2146/III. 243, 3. II. 1933; 97.

odpov. t. 2227/X. 266, 27. IV. 1933; 84.

o zastřelení mladistvého Reinholda Gahlera při přechodu přes hranice v Nové Vsi dne 24. června 1933,

t. 2339/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XVII. 315, 15. II. 1934; 6.

o neudržitelných poměrech u okresního soudu v Zábřehu a o svévoli tamějších úředníků,

t. 2376/VIII. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/VIII. 320, 6. III. 1934; 6.

o - - rozsudku proti poslanci dr Viktoru Sternovi,

t. 2459/V. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/VII. 323, 24. IV. 1934; 8.

o případu dělníka Karla Jüttnera z Hluboček,

t. 2505/III. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2602/IX. 331, 12. VI. 1934; 4.

o poměrech u broumovského okresního soudu,

t. 2712/IV. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2741/XII. 343, 25. X. 1934; 22.

o methodách ústeckého policejního komisařství při podávání policejních udání,

t. 2732/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XXVI. 360, 5. III. 1935; 9.

o nedbalém a nebezpečném jednání libereckého vězeňského lékaře dr Hartiga,

t. 2826/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Lípě (přečin shluknutí podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 693; zprav. F. Richter; nevydán

99, 29. I. 1931; 34-5.

okr. s. v Tanvaldě (přestupek podle § 19 zákona o právu shromažďovacím)

37, 3. IV. 1930; 5.

zpr. t. 462; zprav. V. Košek; nevydán

62, 13. VI. 1930; 7-8.

kraj. s. v Liberci (trest. činy podle § 11, č. 2, § 14, č. 1, 5 § 15, č. 2, 3, 4, § 16, č. 1, § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a § 23, č. 1 zákona o tisku)

57, 3. VI. 1930; 5.

zpr. t. 1114; zprav. F. Ježek; nevydán

123, 21. V. 1931; 31.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 81, 312, 5, 152, 153 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 1745; zprav. V. Košek; vydán:

204, 13. VII. 1932; 3-6.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 81 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

94, 12. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1741; zprav. V. Košek; nevydán

198, 23. VI. 1932; 14.

okr. s. v Olomouci (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

102, 6. II. 1931; 3.

zpr. t. 1196; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 5.

kraj. s. v Olomouci (souhlas s další vazbou a trestním stíháním za pokus zločinu výzvy k trest. činům podle § 8 tr. z. a podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

106, 19. II. 1931; 69.

stanoven lhůty 12hodinové k projednání věci

107, 20. II. 1931; 20.

zpr. t. 975; zprav. dr Moudrý.

dán souhlas s další vazbou i s trestním stíháním

108, 21. II. 1931; 7-22.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 464 tr. z.)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1375; zprav. V. Košek; nevydán

158, 16. XII. 1931; 27-8.

kraj. s. tr. v Praze (zločin podle § 83/II tr. z.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1369; zprav. Jan Tůma; nevydán

144, 16. X. 1931; 67.

kraj. s. v N. Jičíně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

142, 14. X. 1931; 16.

zpr. t. 1740; zprav. F. Richter; nevydán

202, 12. VII. 1932; 30.

žádost posl. Bazaly o zakročení podle § 51 jedn. řádu pro skutkovou urážku, které se proti němu A. Hadek dopustil v 266. schůzi.

266, 27. IV. 1933; 84.

důtka udělena

268, 9. V. 1933; 12-14.

okr. s. v Jablonci n. N. (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2698; zprav. dr Markovič; nevydán

357, 18. XII. 1934; 15, 16.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

130, 23. VI. 1931; 21.

145, 24. XI. 1931; 33.

151, 30. XI. 1931; 21.

266, 27. IV. 1933; 36, 39.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)