Julian Révay

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÉVAY Julian

XII. voleb. kraj

ČSD-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult., ústav.-práv. a zásob.

Jmenován ministrem pro Podkarpatskou Rus 11. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Po zániku klubu zůstal mk.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krup bitím postiženým zemědělcům v obci Vonihovo a Terebla, okr. Ťačevo, Podk. Rus, t. 947.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny, t. 1433.

150, 18. XI. 1938; 2.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 980

(zákon o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních).

105, 15. VI. 1937; 4.

doslov 106, 17. VI. 1937; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 12. XII. 1935; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 81.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

72, 4. XII. 1936; 49.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

74, 15. XII. 1936; 22.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802); reaguje též na řeč posl. Brodyho.

85, 5. III. 1937; 35.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 12.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o Podk. Rusi.

142, 18. III. 1938; 3.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 809, v níž reaguje na vývody A. Brodyho, pronesené o t. 802.

86, 11. III. 1937; 14.

Interpelace:

ve věci rozhodnutí zemského úřadu v Užhorodě stran zadávky tiskopisů firmě "Grafia" v Mukačevě,

t. 424/XVII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci opatření školské správy, kterým byl nařízen plebisct o učebnicích ve školách s vyučovacím jazykem rusínským v Podkarpatské Rusi,

t. 1152/III. 125, 14. XII. 1937; 4.

o veřejném vystoupení Ilji Hadžegy, presidenta krajského soudu v Užhorodě,

t. 1196/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o bezohledné konfiskační praxi stát. zastupitelství v Užhorodě,

t. 1196/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

o přeložení odborného učitele Josefa Hurky z úředních důvodů,

t. 1196/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesprávném postupu školního inspektora Fedora a školského referátu v Užhorodě,

t. 1196/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1382/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se vůči učitelům vojínům na Podkarpatské Rusi nedodržují ustanovení § 5 zákona č. 279/1934 Sb. z. a n.,

t. 1196/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o disciplinární komis pro profesory středních škol a učitelských ústavů u zemského úřadu v Užhorodě,

t. 1405/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.ISP (příhlásit)