Miloslav Rechcígl

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RECHCÍGL Miloslav

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., zahr., zeměd. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o zřizování mlýnů a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů, t. 1246.

131, 23. II. 1938; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 98

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 13. VIII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. VIII. 1935, č. 181 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 660

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. VII. 1936, č. 234 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 60.

živn. obch. výb. zpr. t. 662

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 10. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. VIII. 1936, č. 244 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 60.

zahr. výb. zpr. t. 681.

(dohoda sjednaná výměnou not. ze dne 29. VI. 1936 a ze dne 7. VII. 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, č. 262 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 63.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1118

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. III. 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 179 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1121

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 20. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 200 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1120 (za ing. Žilku)

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 31. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 201 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 7.

živn.-obch. a zeměd. výb. zpr. t. 1194

(zákon, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy).

128, 17. XII. 1937; 14, doslov 54.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 49.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsané v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

52, 10. VI. 1936; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 43.ISP (příhlásit)