MUDr. prof František Bláha

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLÁHA František, MUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., im., inkompat. (náhr.), soc.-pol., soc.-zdrav., stál. (náhr.) a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o vyvlastnění soukromých výdělečných ústavů léčebných a ošetřovacích, t. 510.

48, 6. V. 1947; 11.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné, t. 1175.

106, 21. IV. 1948; 31.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 75.

(zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách).

10, 13. IX. 1946; 13.

zdrav. a soc.-pol. výb. zpr. t. 299

(návrh Krosnáře, Hodinové-Spurné, dr Bureše, Vítka, Koubka, Synkové a Homoly na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí).

32, 20. XII. 1946; 45.

oprava tiskových chyb 51.

im. výb. zpr. t. 107

(im. B. Dečiho). 98, 18. III. 1948; 19.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1085

(zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose).

99, 20. III. 1948; 26.

doslov 37.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1104

(zákon o zálohování výživného dětem).

101, 25. III. 1948; 20.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1138

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. VI. 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské praxe).

102, 7. IV. 1948; 13.

textové změny 16.

im. výb. zpr. t. 1130.

(im. B. Klíchy). 102, 7. IV. 1948; 35.

im. výb. zpr. t. 1157

(im. dr M. Josko). 105, 16. IV. 1948; 12.

im. výb. zpr. t. 1160.

(im. J. Horáka). 105, 16. IV. 1948; 13.

im. výb. zpr. t. 1231

(im. dr B. Chudoby). 111, 6. V. 1948; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o povinném očkování proti záškrtu (t. 99).

13, 2. X. 1946; 18.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 20.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 5.

o zákonu o poradenské zdravotní péči (t. 454).

41, 19. III. 1947; 39.

o zákonu o mimořádných ošetřovatelských diplomovaných zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu (t. 579).

53, 14. V. 1947; 20.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

57, 11. VI. 1947; 10.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII., 1947; 64.

o zákonu, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení (t. 1109)

a o zákonu o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti (t. 1108).

101, 25. III. 1948; 12.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

104, 15. IV. 1948; 3.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 1191).

108, 28. IV. 1948; 27.

o zákonu o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku (t. 1222).

111, 6. V. 1948; 12.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 29.

Naléhavá interpelace:

ve věci odčinění křivd veřejným zaměstnancům - osvobozeným politickým vězňům a legionářům,

t. 980. 91, 22. I. 1948; 15.

odpov. t. 1035. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci zřízení penicilinové továrny dodané pro Československo,

t. 999. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci zdůvodnění a vysvětlení stanoviska, které zaujalo ministerstvo zdravotnictví v dopise ze dne 20. V. 1947, č. IX a 90/1947 zaslaném ministerstvu sociální péče k otázce výkladu ustanovení odst. 2 § 23 vlád. nař. č. 365/41 Sb., o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. j., zda poslední věta cit, ustanovení vztahuje se také na důchodce a jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky pojištěných zaměstnanců,

t. 1001. 94, 10. III. 1948; 9.

Interpelace:

ve věci hospodářského povznesení a zvelebení zanedbaného kraje příbramského,

t. 137. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 340. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci vybudování porodnicko-gynaekologické a kojenecké kliniky v dosavadním Podolském sanatoriu

t. 175. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 335. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci četných ztrát dokladů u úřadů podléhajících ministerstvu vnitra,

t. 178. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 370. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci poskytnutí slev na jízdném pro nemocné, posílané nositeli veřejného nemocenského pojištění a dobročinnými veřejnými korporacemi do ústavní léčebné péče,

t. 664. 59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci renominace a nominace inž. Arnošta Kozla, vrchního komisaře lesního dohlédacího úřadu v Jihlavě (D 32).

33, 29. I. 1947; 19.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.

ve věci dovozu vaty a ostatního zdravotního materiálu z Anglie (D 227).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci pense Marie Sojkové, která se odvolala proti výměrům ministerstva sociální péče č. 897.028 D 1 22 95-13 a totéž číslo D 1 232/17 (D 230).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 110, 5. V. 1948; 26.

ve věci dovozu přístrojů resp. baterií do anglického přístroje značky Ossycayde pro neslyšící (D 240).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 110, 5. V. 1948; 26.ISP (příhlásit)