Jan Vodička

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VODIČKA Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran., inkompat. (náhr.), stál. (náhr.), verifik. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů, t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem čs. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10

na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 428.

38, 5. III. 1947; 23.

Návrhy doplňovací:

k t. 745. 67, 11. VII. 1947; 72.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 31.

(zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

8, 18. VII. 1946; 26.

bran. výb. zpr. t. 127

(zákon, jímž se doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 24. VII. 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům).

14, 3. X. 1946; 9.

bran. výb. zpr. t. 559

(zákon o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti).

50, 8. V. 1947; 3.

bran. výb. zpr. t. 612 (za V. Holuba)

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. XII. 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů).

55, 29. V. 1947; 7.

bran. výb. zpr. t. 688 (připomínky presidenta republiky)

(zákon z 8. V. 1947, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku).

62, 1. VII. 1947; 18.

text. opravy 19.

bran. výb. zpr. t. 745

(zákon o národní bezpečnosti).

67, 11. VII. 1947; 31.

doslov 72.

bran. výb. zpr. t. 920

(zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě, nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech).

89, 18. XII. 1947; 45.

bran. a bezp. výb. zpr. t. 1119

(zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy [propuštění ze svazku československé branné moci] některých kategorií důstojníků z povolání).

102, 7. IV. 1948; 16.

zahr. výb. zpr. t. 1202

(Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná dne 23. IV. 1948 v Praze).

109, 29. IV. 1948; 2.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. III. 1947 o zahraniční situaci činí dotaz na min. zahr. věcí jako člen předsednictva Slovanského výboru v Praze, zda se jedná o vyřešení otázky Lužických Srbů.

43, 21. III. 1947; 10.

za rozpravy o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613), v níž mluví o poměrech v pohraničí.

55, 29. V. 1947; 16.

za rozpravy o zákonu o národním pojištění (t. 1144) děkuje jménem příslušníků prvního a druhého odboje Gottwaldově vládě za tento zákon.

104, 15. IV. 1948; 11.

Interpelace:

ve věci porušováni úřední povinnosti krajských soudů v Táboře a v Kutné Hoře,

t. 152. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 326. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci nepřijímání vojenských letců-délesloužících do přípravné služby na rotmistry letectva z povolání.

t. 517. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 672. 60, 25. VI. 1947; 45.

ve věci doplnění směrnic k vyhlášce č. 2141/46 Ú. l.,

t. 560. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb.,

t. 706. 64, 3. VII. 1947; 63.ISP (příhlásit)