Josef Vítek

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÍTEK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), práv., rozp., úsp. kom. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí, t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 31

(zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

8, 18. VII. 1946; 27.

práv. výb. zpr. t. 243

(zákon o zimním čase). 22, 21. XI. 1946; 2.

práv. výb. zpr. t. 297

(zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací [domácích nauk]).

32, 20. XII. 1946; 12.

rozp. výb. zpr. t. 289

(zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh).

32, 20. XII. 1946; 23.

práv. výb. zpr. t. 292

(zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic).

33, 29. I. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 490

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci).

46, 2. IV. 1947; 5.

rozp. výb. zpr. t. 489

(zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů).

46, 2. IV. 1947; 20.

práv. výb. zpr. t. 557

(zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně).

49, 7. V. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 559

(zákon o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti).

50, 8. V. 1947; 4.

rozp. výb. zpr. t. 572

(zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947).

51, 9. V. 1947; 4.

rozp. výb. zpr. t. 577

(zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákona o ubytování vojska).

53, 14. V. 1947; 16.

rozp. výb. zpr. t. 1047

(o úpravě někt. finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských).

96, 11. III. 1948; 26.

rozp. výb. zpr. t. 1124

(zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění).

104, 15. IV. 1948; 14.

rozp. výb. zpr. t. 1226

(zákon o národních umělcích).

111, 6. V. 1948; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 15.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti orgány krajského trestního soudu v Praze,

t. 170. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 322. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna) 70, 16. IX. 1947; 46.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci nezákonného zásahu dr Kozáka a dr Kotýnka do trestního řízení u mimořádného lidového soudu v Praze.

84, 10. XII. 1947; 13.

odpov. 14.ISP (příhlásit)