Ing. Dr. Rostislav Sochorec

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOCHOREC Rostislav, Ing.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 30. XI. 1947; nástupcem se stal Dr. Bátěk Václav.

88, 17. XII. 1947; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády

5, 10. VII. 1946; 57.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 10.

Naléhavá interpelace:

ve věci finančního zajištění Živelního fondu a jeho přičlenění k Jednotnému svazu českých zemědělců,

t. 796. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci odkladu 10% splátky ze zemědělského majetku osídlenců za rok 1946/47 a úměrné rozdělení splátek,

t. 835. 77, 16. X. 1947; 16.

odpov. t. 875. 83, 25. XI. 1947; 30.

Interpelace:

ve věci řádného prozkoumání výrobní zemědělské situace na jižní Moravě, způsobené mimořádným suchem,

t. 33. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 227. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 19, 6. XI. 1946; 25.

ve věci provádění zákona ze dne 13. 6. 1945. č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském

t. 86. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 304. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a Lesním úřadem v Židlochovicích,

t. 89. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 308. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci odevzdání vojenských reversních koní, především chovných klisen, do vlastnictví zemědělců válkou postižených,

t. 115. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 192. 19, 6. XI. 1946; 24.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů Zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb., pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zvýšení ceny cukrovky pro zemědělce na jižní Moravě,

t. 218. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 393. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci stanovení cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 24. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci stanovení cen zemědělských výrobků ze sklizně v r. 1947 a zajištění jejich odbytu a zpeněžení,

t. 310. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 521. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci zrušení zásobovací kontroly v zemědělství a předběžného stanovení cen zemědělských výrobků pro rok 1947,

t. 386. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 569. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci nedostatku sena a slámy na střední a jižní Moravě,

t. 387. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 602. 56, 10. VI. 1947; 80.

Dotazy:

v záležitosti nezákonného ukládání pracovní povinnosti rolníkům, kteří překročili 60. rok věku (D 25).

24, 10. XII. 1946; 11.ISP (příhlásit)