Ladislav Skaunic

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKAUNIC Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat., kontr. dvoulet., rozp., soc.-pol., soc.-zdrav. a úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

ve věci urychlení příprav s vydáním osnovy o národním pojištění, t. 145.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích zaměstnanců úřadů ochrany práce, t. 468.

44, 28. III. 1947; 19.

na vydání zákona, kterým se vyvlastňuje budova čp. 52 a obytný dům čp. 57 v Praze XII., zapsané ve vložce č. 2423 poz. knihy, katastr. území Královské Vinohrady, t. 955.

90, 21. I. 1948; 27.

Návrhy pozměňovací:

k t. 24. 8, 18. VII. 1946; 50.

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 437

(zákon o odškodnění nemocí z povolání).

38, 5. III. 1947; 3.

doslov 15.

změna formální 16.

rozp. výb. zpr. t. 795

(zákon o zřízení odbočky hudebního odboru akademie musických umění v Brně).

69, 12. IX. 1947; 6.

doslov 7.

rozp. výb. zpr. t. 1050

(návrh Skaunice, dr Johna a soudruhů na vydání zákona, kterým se vyvlastňuje budova čp. 52 a obytný dům čp. 57 v Praze XII., zapsané ve vložce č. 2423 poz. knihy katastr. území Král. Vinohrady).

97, 17. III. 1948; 7.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1070

(zákon o činovném státních a někt. jiných veřejných zaměstnanců).

98, 18. III. 1948; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1085

(zákon o někt. ochranných opatřeních proti tuberkulose).

99, 20. III. 1948; 28.

rozp. výb. zpr. t. 1101

(zákon o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění).

101, 25. III. 1948; 19.

rozp. výb. zpr. t. 1104

(zákon o zálohování výživného dětem)

101, 25. III. 1948; 21.

výb. pro kontr. provádění dvouletého plánu

(závěrečná zpráva o revisi v národním podniku Baťa ve Zlíně).

102, 7. IV. 1948; 21.

rozp. výb. zpr. t. 1144

(zákon o národním pojištění)

103, 14. IV. 1948; 13.

oprava změn textových

104, 15. IV. 1948; 12.

soc. zdrav. výb. zpr. t. 1124

(zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění).

104, 15. IV. 1948; 13.

rozp. výb. zpr. t. 1223.

(zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle někt. zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu).

111, 6. V. 1948; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 31).

8, 18. VII. 1946; 30.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 104.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (t. 284).

31, 19. XII. 1946; 19.

o zákonu o stíhání černého obchodu a podobných pletich (t. 418).

36, 13. II. 1947; 12.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 17.

o zákonu o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně (t. 557).

49, 7. V. 2947; 7.

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947; 28.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

60, 25. VI. 1947; 37.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z lil. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 35.

o zákonu o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských (t. 1047).

96, 11. III. 1948; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci - konstatuje, že poslanci opět čtou svoje referáty.

71, 17. IX. 1947; 14.

za rozpravy o zák. t. 858 a 859 - mluví o intervenčním fondu a o sociálním pojištění.

82, 31. X. 1947; 35.

odkazuje posl. Janouše na svoji řeč ve sněmovně o intervenčním fondu. 38.

Naléhavá interpelace:

ve věci zdůvodnění a vysvětlení stanoviska, které zaujalo ministerstvo zdravotnictví v dopise ze dne 20. V. 1947, č. IX a 90/1947 zaslaném ministerstvu sociální péče k otázce výkladu ustanovení odst. 2 § 23 vlád. nař. č. 365/41 Sb. o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. j., zda poslední věta cit. ustanovení vztahuje se také na důchodce a jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky pojištěných zaměstnanců,

t. 1001. 94, 10. III. 1948; 9.

Interpelace:

ve věci úlev na dávkách z majetkového přírůstku pro manželství uzavřená za doby okupace a až do 15. XI. 1945,

t. 361. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 525. 49, 7. V. 1947; 10.

ve věci výmazu zástavního práva německých soudů učiněných v pozemkových knihách v době okupace,

t. 415. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 58. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci předložení státního rozpočtu na rok 1948 a uveřejňování měsíčních výkazů o výsledcích státního hospodaření,

t. 594. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci poskytnutí slev na jízdném pro nemocné, posílané nositeli veřejného nemocenského pojištění a dobročinnými veřejnými korporacemi do ústavní léčebné péče,

t. 664. 59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb., t. 706.

64, 3. VII. 1947; 63.

Dotazy:

ve věci zřízení okresních a zemských koordinačních orgánů (D 260).

94, 10. III. 1948; 13.

odpov. 101, 25 III. 1948; 35.

ve věci zřízení stálé koordinační komise pro péči o mládež při úřadu předsednictva vlády a zřízení poradního sboru pro péči o mládež při ministerstvu sociální péče (D 261).

94, 10. III. 1948; 13.

odpov. 107, 27. IV. 1948; 42.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci spolku pro ochranu lidového zdraví v Praze "Humanita".

90, 21. I. 1948; 8.

odpov. 8.ISP (příhlásit)