František Přeučil

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PŘEUČIL František

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se ruší Osídlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy, t. 96.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona ze dne 13. X. 1928, č. 183 Sb. z. a n. o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 621.

56, 10. VI. 1947; 80.

na vydání zákona o prodloužení platnosti dopravních koncesí, t. 813.

73, 30. IX. 1947; 28.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné, t. 885.

84, 10. XII. 1947; 19.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 75

(zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách).

10, 13. IX. 1946; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 73

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

10, 13. IX. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 60.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 43.

Interpelace:

ve věci zřízení monopolního spedičního podniku pro znárodněný průmysl INTRASPED,

t. 403. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 671. 60, 25. VI. 1947; 45.

ve věci poskytnutí bezúročného odkladu placení daně výdělkové a důchodové, vyměřované podle zákona č. 227/36 Sb. z majetkové podstaty, zmenšené ztrátou vzniklou následky válečných škod a ve věci odčitatelnosti položky při výpočtu zdanitelného zisku prokázané válečné ztráty na obchodním jmění provozním,

t. 407. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 599. 54, 28. V. 1947; 12.

o poměru mezi soukromou živnostenskou dopravou a silniční dopravou ČSD,

t. 434. 38, 5. III. 1947; 23.

odpov. t. 615. 55, 29. V. 1947; 30.

o nepřipuštění činnosti československých speditérů v Hamburku,

t. 667. 59, 24. VI. 1947; 25.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci textilních rozděloven.

93, 4. II. 1948; 8.

odpov. 9.

ve věci skladů textilií převzatých z přebytků cizích armád, z Fondu národní obnovy a ze zabavených skladů.

93, 4. II. 1948; 9.

odpov. 9.

ve věci stanoviska Nejvyššího úřadu cenového ke zřízení oblastních rozděloven textilního zboží, pokud jde o zdražení tohoto zboží.

93, 4. II. 1948; 9.

odpov. 10.ISP (příhlásit)