JUDr. Jaroslav Kokeš

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOKEŠ Jaroslav, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran., im., práv., stál. (náhr.), úst.-práv. a úst.

Zvolen provisorním zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 8.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 236 za omluv. dr. Bartušku

(zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků).

22, 21. XI. 1946; 4.

práv. výb. zpr. t. 282

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců).

31, 19. XII. 1946; 3.

práv. výb. zpr. t. 419

(zákon o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy)

37, 14. II. 1947; 10.

oprava tisk. chyb. 39.

práv. výb. zpr. t. 668

(zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami).

60, 25. VI. 1947; 27.

práv. výb. zpr. t. 1027

(zákon o Národní bance Československé).

96, 11. III. 1948; 15.

im. výb. zpr. t. 1074

(im. J. Ursínyho). 98, 18. III. 1948; 19.

im. výb. zpr. t. 1077

(im. dr V. Krajiny). 98, 18. III. 1948; 23.

práv. výb. zpr. t. 1126

(návrh dr Bartušky, dr Jelínka, dr Haima, dr Báťka, dr Hobzy, dr Štefánika a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících).

102, 7. IV. 1948; 18.

im. výb. zpr. t. 1135

(im. J. Ursínyho). 102, 7. IV. 1948; 37.

práv. výb. zpr. t. 1150

(zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády).

104, 15. IV. 1948; 16.

úst. výb. zpr. t. 1164.

(zákon o volbách do Národního shromáždění).

105, 16. IV. 1948; 4.

im. výb. zpr. t. 1205

(im. Dr. I. Ducháčka). 110, 5. V. 1948; 22.

im. výb. zpr. t. 1232

(im. dr V. Krajiny). 111, 6. V. 1948; 22.

im. výb. zpr. t. 1233

(im. O. Hory). 111, 6. V. 1948; 23.

im. výb. zpr. t. 1234

(im. A. Čížka). 111, 6. V. 1948; 23.

im. výb. zpr. t. 1235

(im. dr V. Krajiny). 111, 6. V. 1948; 24.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 13.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 47.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745); reaguje též na řeč posl. Hory.

67, 11. VII. 1947; 59.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 80.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 10.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613); odpovídá posl. Horovi na jeho řeč, ve které mluvil o SNB.

55, 29. V. 1947; 14.

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947: reaguje na řeč posl. Uhlířové, Hory, Dr. Jana Stránského, Dr. Kočvary a Dr. Rozehnala.

57, 11. VI. 1947; 38.

před hlasováním o schválení prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 29. V. 1947: k doslovu min. Dr. Drtiny k prohlášení.

63, 2. VII. 1947; 30.

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745); odpovídá na věcnou poznámku posl. Hory a předčítá dopis kapitána Tatera z Čáslavi, dále předčítá výňatek z Čes. Slova z 8. VII. 1938 o čs. nár. soc. mládeži; reaguje na věc. poznámku Dr Veverky o Nechanicích a Varnsdorfu.

67, 11. VII. 1947; 70.

Naléhavá interpelace:

vo veci trestného pokračovania proti posl. dr. Hodžovi,

t. 1032. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci zrušení konfiskace časopisů "Svobodný směr" a "Nový národ"

t. 1034. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 70, 16. IX. 1947; 46.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci kandidatury dr. Nussbauma na místo II. presidenta Nejvyššího soudu.

84, 10. XII. 1947; 12.

odpov. 12.

ve věci hromadné amnestie pro zrádce a kolaboranty.

84, 10. XII. 1947; 12.

odpov. 12.ISP (příhlásit)