JUDr. Miroslav Jelínek

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JELÍNEK Miroslav, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic. inkompat., práv., techn., úsp. kom. (náhr.), úst. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých dluhů svazků územní samosprávy, t. 375.

35, 12. II. 1947; 15.

na urychlené poskytnutí pomoci obyvatelům obcí postiženým živelní katastrofou (krupobitím) na Kutnohorsku, Ledečsku a Kolínsku, t. 760.

68, 11. IX. 1947; 19.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117.

102, 7. IV. 1948; 40.

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

k t. 1188. 108, 28. IV. 1948; 20.

k t. 1217. 110, 5. V. 1948; 16.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 126

(zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen).

15, 16. X. 1946; 5.

oprava tiskových chyb. 6.

práv. výb. zpr. t. 240

(zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních).

22, 21. XI. 1946; 4.

oprava tiskových chyb. 5.

práv. výb. zpr. t. 283

(zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti).

31, 19. XII. 1946; 5.

práv. výb. zpr. t. 299 za oml. dr Novotného (návrh Krosnáře, Hodinové-Spurné, dr Bureše, Vítka, Koubka, Synkové a Homoly na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí).

32, 20. XII. 1946; 47.

práv. výb. zpr. t. 446

(zákon o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem).

40, 7. III. 1947; 12.

práv. výb. zpr. t. 526

(zákon o právu stavby).

48, 6. V. 1947; 2.

im. výb. zpr. ústní

(im. dr. Kempného a dr. Bugára).

77, 16. X. 1947; 8.

čte resoluci imunit. výboru. 14.

práv. výb. zpr. t. 846

(zákon o stíhání trestných činů proti státu).

79, 24. X. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 932

(zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů).

89, 18. XII. 1947; 31.

práv. výb. zpr. t. 982

(zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození).

92, 3. II. 1948; 9.

typografická úprava. 9.

práv. výb. zpr. t. 1028

(zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého).

96, 11. III. 1948; 31.

práv. výb. zpr. t. 1108

(zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti).

101, 25. III. 1948; 8.

práv. výb. zpr. 1151

(zákon o překládání soudců do výslužby podle věku).

104, 15. IV. 1948; 17.

práv. výb. zpr. t. 1188

(zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků).

107, 27. IV. 1948; 10.

doslov. 108, 28. IV. 1948; 20.

oprava tisk. chyb. 22.

práv. výb. zpr. t. 1217

(zákon o znárodnění polygrafických podniků).

110, 5. V. 1948; 9.

doslov. 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 29).

8, 18. VII. 1946; 19.

o zákonu o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 (t. 155).

19, 6. XI. 1946; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 40.

o zákonu o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva (t. 293).

32, 20. XII. 1946; 44.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 29.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 83.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 35.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947: kritisuje řeč posl. Hory.

57, 11. VI. 1947; 32.

Interpelace:

ve věci výměny starých kolků jich prodavačům,

t. 180. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 327. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci zřízení Poradního sboru pro organisaci územní samosprávy,

t. 181. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 392. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci okamžité finanční pomoci místní a okresní samosprávě,

t. 182. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 394. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci nespokojenosti železničních zaměstnanců v Kolíně,

t. 183. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 301. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci přísného trestání šmelinářů-sabotérů našeho národního hospodářství,

t. 274. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 482. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci nezákonného zavedení společné správy pro obce Neratovice, Libiš a Byškovice a začlenění sloučené obce do správního okresu Mělník,

t. 440. 38, 5. III. 1947; 23.

odpov. t. 524. 49, 7. V. 1947; 10.

ve věci pozdního vyhlášení výhod zemědělcům splnivším kontingent, při dávce z přírůstku na majetku,

t. 630. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna). 73, 30. IX. 1947; 28.

Dotazy:

ve věci nesprávného šetření o odpovědi živnostenské výroby neslazených oplatek Stanislava Dvořáka z Kolína (D 69).

61, 26. VI. 1947; 27.

odpov. 74, 1. X. 1947; 18.ISP (příhlásit)