JUDr. Milada Horáková

Narozena: v roce 1901
Zemřela: v roce 1950

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky ČeskoslovenskéŘeč ve sněmovně

Záznam jmenného rejstříku

HORÁKOVÁ Milada, JUDr.

ČS

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. im., práv., úst. a zahr.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 10. III. 1948.

96, 11. III. 1948; 33.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v obcích: Kaplice, Blansko, Dolní Dvořiště, Omlenice, Pořešín a Žďár z okresu kaplického postiženým krupobitím. t. 79.

11, 18. IX. 1946; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům z okresu píseckého a strakonického postiženým krupobitím, t. 80.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o volbě místních a okresních národních výborů, t. 759.

68, 11. IX. 1947; 19.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí kraje českobudějovického, t. 785.

68, 11. IX. 1947; 20.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 29

(zákon o mimořádných opatřeních bytové péče).

8, 18. VII. 1946; 11.

oprava textová v resoluci 22.

zahr. výb. zpr. t. 215

(protokol uzavřený mezi Československou republikou a královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti, podepsaný v Bukurešti dne 10. VII. 1946).

21, 20. XI. 1946; 4.

zahr. výb. zpr. t. 382 (za oml. dr Uhlíře)

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsaná dne 21. III. 1938 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 8. IV. 1938, č. 80 Sb. z r. 1938).

35. 12. II. 1947; 12.

práv. výb. zpr. t. 603

(zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem).

55, 29. V. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 738

(dodatkový protokol k londýnské dohodě o německých patentech ze dne 27. VII. 1946).

67, 11. VII. 1947; 122.

zahr. výb. zpr. t. 803

(list presidenta republiky, kterým se předkládá ÚNS k projevu souhlasu mírová smlouva s Rumunskem).

73, 30. IX. 1947; 23.

práv. výb. zpr. t. 948 za nepřítomného dr. Novotného (zákon o myslivosti).

89, 18. XII. 1947; 14.

zahr. výb. zpr. t. 889

(obchodní a finanční dohoda mezi republikou Československou a republikou Argentinskou, podepsaná v Buenos Aires dne 2. VII. 1947).

91, 22. I. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic (t. 292).

33, 29. I. 1947; 7.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 1947; 28.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. III. 1947 o zahraniční situaci.

43, 21. III. 1947; 13.

o zákonu o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (t. 723).

65, 10. VII. 1947; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 947; 67.

o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. XII. 1947 (t. 997).

93, 4. II. 1948; 18.

Interpelace:

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-svoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období,

t. 464. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci respektování návrhů a dobrozdání Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci neoprávněného útlaku proti okresnímu agronomu Ing. A. Kůlovi u okresního národního výboru ve Strakonicích.

93, 4. II. 1948; 11.

odpov. 11.ISP (příhlásit)