Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

18.11.2019   Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989

Pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka na vzpomínkové oslavy k 30. výročí 17. listopadu 1989 přijal mj. předseda Spolkového sněmu Německa Wolfgang Schäuble. V neděli 17. listopadu 2019 v dopoledních hodinách se společně zúčastnili zahájení slavnostního programu v Národním muzeu a poté svátečního oběda v Kramářově vile, pořádaného premiérem ČR Andrejem Babišem.

Další zahraniční hosté - předsedové parlamentů zemí Visegrádské čtyřky (V4) - zavítali do Prahy na konferenci, kterou zorganizoval předseda Senátu Jaroslav Kubera na dny 17. - 18. listopadu 2019 k příležitosti kulatého výročí naší demokracie.

Radek Vondráček spolu s delegacemi V4 navštívil multimediální expozici "Momenty 20. století" v prostoru Národního muzea. Ve Velké Dvoraně vystoupil s projevem.
Po slavnostní večeři se delegace přesunuly před budovu Národního muzea a zhlédly tematický videomapping.
Poté na Národní třídě předsedové parlamentů V4 položili květiny k Památníku 17. listopadu.
Završením dne byl slavnostní koncert u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 pod hlavičkou předsedy Poslanecké sněmovny. Vystoupili zde čeští i zahraniční umělci, mezi pozvanými byli vedle slovenské, polské s maďarské parlamentní delegace rovněž členové obou komor Parlamentu.

„V souvislosti s kulatým výročím událostí listopadu 1989 bych rád vyjádřil vděk a úctu vůči odvaze studentů a ostatních aktérů sametové revoluce. Jsem rád, že kolegové z V4 přijali pozvání a společně jsme si mohli tento významný milník v dějinách naší země i Evropy připomenout. A oslavit ho právě hudbou, která vždy lidi i národy spojovala,” uvedl Radek Vondráček. 

Na slavnostním koncertu v někdejším františkánském klášteře a dnešním Divadle Hybernia zazněl v podání Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma výběr písní Karla Kryla nebo Modlitba pro Martu. Na programu byla také folklórní tvorba z Moravy či Slovenska a další skladby.    

Partnery koncertu byly Český rozhlas, Divadlo Hybernia, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a Maďarský institut Praha. 

Projev předsedy PSP ČR v rámci slavnostního otevření výstavního projektu "Sametová revoluce" a multimediální expozice "Momenty 20. století" 17. listopadu 2019 v Národním muzeu:

Vážený pane předsedo Senátu, 
vážení předsedové parlamentů Visegrádské skupiny,
vážení členové parlamentu, excelence,
dámy a pánové, přátelé,

v roce 1989 naši občané vzali svůj osud do svých rukou. Před třiceti lety se změnilo v našich osobních životech mnohé a v běhu věcí našich národů ještě více. Zásadní změnou bylo ale to, že se naše dějiny – v Československu, v Polsku, v Maďarsku a koneckonců v celém východním bloku - začaly synchronizovat. Definitivně skončil čas periodicky se probouzejících a periodicky ničených nadějí – Maďarsko 1956, Československo 1968, Polsko 1980. Jak řekl Václav Havel ve svém projevu v plénu polského Sejmu v únoru 1990: „Naše sebeosvobozovací snahy nejsou osamělými pokusy v říši okolního neporozumění, ale spojují se v jeden společný proud, který se slévá v jednu řeku, jejíž tok už nelze zastavit žádnou přehradou.“ 
Události roku 1989 nás přivedly na společnou cestu, a fakticky tím položily základ visegrádské spolupráci. Dodnes platí, že je založena nejen na dobrém sousedství, ale právě na společném sdílení osudů v poslední fázi komunismu, na mezilidských vztazích, na kontaktech našich disidentů a politiků její zakladatelské generace. 
Chtěl bych dnes večer především poděkovat za mnohaleté boje Poláků za svobodu, solidaritu, Jana Pavla II.; za maďarské hrdinství v roce 1956 a otevření hranic v roce 1989 pro první uprchlíky na Západ. 
Nezapomínejme na to, že první generace demokraticky zvolených politiků v Československu, v Maďarsku a v Polsku byla společně schopna mnoha vskutku historických činů:  
- transformovat hospodářství
- dojednat a zorganizovat odsun sovětských vojsk dříve, než se SSSR rozpadl
- zrušit Varšavskou smlouvu
- vytvořit přesně na půdorysu dnešní V4 zónu volného obchodu CEFTA 
- formulovat náš nový zahraničněpolitický směr k rozšířené Evropě a k širšímu NATO 
K obrazu tehdejší politické reality dodávám, že naši prezidenti zakládali V4 pouhých deset (!) dní před rozpuštěním vojenských struktur Varšavské smlouvy.
Jsem proto rád, že je dnešní V4 založena na solidaritě, respektu a na skutečném a autentickém přátelství nejen mezi námi politiky, ale i mezi ostatními lidmi. Že jsme schopni naše společné zájmy pojmenovat a také je společně obhajovat. Že naše země prosperují a že můžeme být na tento náš společný úspěch oprávněně hrdí.
Vážení hosté, 
Visegrád je důležitý, má svoji historii, hodnotu a budoucnost a my za ním musíme stát. Děkuji Vám, že jste přijeli k nám do Prahy v tento pro nás Čechy a Slováky významný den.

---------------------------------

Dear Speaker of the Senate,

Dear Speakers of the Parliaments of the Visegrad Group,

Dear Members of Parliament,

Ladies and Gentlemen, friends,


in 1989 our citizens took their fate into their hands. Thirty years ago, much has changed in our personal lives, and even more in the course of our nation. But the fundamental change was that our history - in Czechoslovakia, Poland, Hungary and, ultimately, throughout the Eastern Bloc - began to synchronize. The time of periodically awakening and periodically destroyed hopes was definitely over - Hungary 1956, Czechoslovakia 1968, Poland 1980. As Václav Havel said in his speech to the plenary of the Polish Sejm in February 1990: “Our self-liberation efforts are not solitary attempts in the realm of surrounding misunderstanding, but merge into one common stream that merges into one river whose flow can no longer be stopped by any dam.”

The events of 1989 brought us together, and in fact laid the foundation for the Visegrad cooperation. To this day, it is based not only on a good neighborhood, but also on the sharing of fates in the last phase of communism, on interpersonal relations, on the contacts of our dissidents and on the politicians of its founding generation.

First of all, I would like to thank tonight for the many years of Poland’s struggles for freedom, for the solidarity of John Paul II., for the Hungarian heroism in 1956 and for opening the borders in 1989 for the first refugees to the West.

Let us not forget that the first generation of democratically elected politicians in Czechoslovakia, Hungary and Poland were together capable of many truly historic acts:

-        transformation of the economy

-        negotiation and organization of the transfer of Soviet troops before the USSR disintegrated

-        liquidation of the Warsaw Pact

-        creation of the ground plan of today's V4 free trade zone CEFTA

-        outlining our new foreign policy direction for an enlarged Europe and a broader NATO

To illustrate the political reality of the day, I add that our presidents founded the V4 just ten days before the dissolution of the Warsaw Pact military structures.

I am therefore glad that today's V4 is based on solidarity, respect and a true and authentic friendship not only between us politicians but also among the people. That we are able to name and defend our common interests. That our countries are prospering and that we can be justifiably proud of our common success.

Dear guests,

Visegrad is important, it has its history, value and future, and we must stand behind it. Thank you for coming to Prague on this important day for us Czechs and Slovaks.

 


Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)
Předseda PS Radek Vondráček se zúčastnil oslav 30. výročí listopadových událostí 1989 (18. 11. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)