Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

1.04.2019   Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem

Na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny navštívil Českou republiku předseda Národní rady Parlamentu Rakouské republiky Wolfgang Sobotka. Oficiální delegaci, v níž byli zastoupeni poslanci všech politických klubů Národní rady, přijal Radek Vondráček v pondělí 1. dubna 2019 v prostorách své kanceláře.

Návštěva oficiální delegace Národní rady Rakouska vedená jejím předsedou Wolfgangem Sobotkou je výrazem historicky nejlepších vztahů s Rakouskem. Od roku 1999 se parlamentní delegace na této oficiální úrovni nepotkaly (výjimkou byly dvě návštěvy předsedů dolní komory Parlamentu Rakouska v Praze a v Brně v letech 2002 a 2004).

Radek Vondráček a Wolfgang Sobotka se během jednání shodli na tom, že renesance česko-rakouských vztahů je přínosná nejen pro obě země, ale i pro sdílení společných zájmů ve střední Evropě a v Evropské unii. Jedním z užitečných nástrojů je taktéž spolupráce v tzv. Slavkovském formátu (Česko, Slovensko, Rakousko) a intenzivnější setkávání poslaneckých výborů a skupin přátel. Poslanecká skupina přátel ČR-Rakousko, čítající 38 poslanců, je třetí největší ze všech obdobných uskupení ve Sněmovně.

Předseda Poslanecké sněmovny poděkoval zástupcům všech politických stran v Rakousku za jejich aktivitu směrem k Česku: „Vítám současnou dynamiku vzájemných vztahů. Jejich intenzitě odpovídá četnost politických, ekonomických, kulturních, stejně jako mezilidských kontaktů. Úspěšně se rozvíjí i přeshraniční spolupráce, investice a vzájemný obchod. ČR je pro Rakousko nejvýznamnějším obchodním partnerem v rámci zemí střední a východní Evropy. Bilance vzájemného obchodu dosáhla v roce 2018 rekordních 12,2 mld. eur a Rakousko zároveň patří mezi největší investory v ČR s celkovou výší přímých investic 12,8 mld. eur.“

Dalším tématem rozhovoru bylo posílení role národních parlamentů v EU. Oba předsedové se budou otázkou zabývat na nejbližším výročním zasedání předsedů parlamentů EU ve dnech 8. - 9. dubna 2019 ve Vídni. Konstatovali, že princip subsidiarity je nedostatečně uplatňován, což je jednou z příčin demokratického deficitu. Vyjádřili potřebu se tomuto problému věnovat po volbách do Evropského parlamentu především v politickém dialogu s nově vzniklou Evropskou komisí.

Radek Vondráček a Wolfgang Sobotka probírali také evropskou agendu. Česká republika a Rakousko patří k zastáncům rozšíření EU o státy západního Balkánu, resp. udržení plynulosti přístupových jednání. Dohodli se na společném postupu v diskuzích o podpoře balkánských států s představiteli západoevropských zemí, v nichž převládá k rozšíření skepse.

Předsedové Sněmovny a Národní rady našli shodu rovněž v tom, že dobré vztahy umožňují i péči o společné kulturní dědictví. Vyjádřili podporu projektu Česko–rakouské knihy o společné historii, na kterém se již třetím rokem podílejí historikové z obou zemí.

Zmínili také společná výročí – 30 let od pádu železné opony a 15 let od vstupu ČR do EU.

Návštěva Wolfganga Sobotky pokračovala v úterý 2. dubna na zahraničním výboru. S jeho předsedou Lubomírem Zaorálkem, místopředsedou Karlem Schwarzenbergem a členy Monikou Červíčkovou a Vítem Rakušanem hovořili členové rakouské delegace o potřebném rozvoji infrastruktury mezi Českou republikou a Rakouskou republikou nebo o přístupu k energetické politice. Obě strany vyzdvihly nadstandardně dobré vazby obou zemí, od politické spolupráce až po slibně se rozvíjející přeshraniční vztahy. 

-----------------------------------

Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik Radek Vondráček hat mit seinem österreichischen Amtskollegen verhandelt

Auf Einladung des Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik besuchte der Vorsitzende des Nationalrats des österreichischen Parlaments, Wolfgang Sobotka, die Tschechische Republik. Am Montag, dem 1. April 2019 empfing Radek Vondráček die repräsentative österreichische Delegation, welche aus Mitgliedern aller im Nationalrat vertretenen Klubs bestand, in seinen Räumlichkeiten.

Der Besuch der repräsentativen Delegation des österreichischen Nationalrats unter der Leitung des Vorsitzenden Wolfgang Sobotka ist das Zeugnis der historisch gesehen, besten Beziehung zwischen der Tschechischen Republik und Österreich. Seit 1999 sind keine vergleichbaren parlamentarischen Delegationen der beiden Länder auf dieser repräsentativen Ebene zusammengekommen (ausgenommen zweier Besuche der damaligen Präsidenten des Nationalrats in Prag und in Brünn in den Jahren 2002 und 2004).

Radek Vondráček und Wolfgang Sobotka waren sich während des Treffens einig, dass das Aufblühen der tschechisch-österreichischen Beziehungen nicht nur für beide Länder von Vorteil ist, sondern auch für das Teilen gemeinsamer Interessen in Mitteleuropa und der Europäischen Union. Zu den nützlichen Instrumenten dieser Zusammenarbeit zählen auch das sog. Slavkov-Format (Tschechische Republik, Slowakei, Österreich) und das zahlreiche Aufeinandertreffen von parlamentarischen Ausschüssen und Freundschaftsgruppen. Die parlamentarische Freundschaftsgruppe Tschechien-Österreich, mit 38 Abgeordneten, ist die drittgrößte solcher Gruppierungen des Abgeordnetenhauses.

Der Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses dankte den Vertretern aller politischer Parteien, welche im Nationalrat sitzen, für ihr Engagement hinsichtlich der Tschechischen Republik: „Ich begrüße die derzeitige Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen sehr. Ihre Intensität entspricht der Häufigkeit politischer, wirtschaftlicher, kultureller sowie zwischenmenschlicher Kontakte und Begegnungen. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hinsichtlich diverser Investitionen und dem gegenseitigen Handel entwickeln sich prächtig. Die Tschechische Republik ist Österreichs wichtigster Handelspartner in Mittel- und Osteuropa. Die gegenseitige Handelsbilanz erreichte im Jahr 2018 einen Rekordwert i.H.v. 12,2 Mrd. € und Österreich gehört mit einer Direktinvestition i.H.v. 12,8 Mrd. € zu den größten Investoren in der Tschechischen Republik.“

Ein weiteres Thema des Aufeinandertreffens war die Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente in der EU. Die beiden Vorsitzenden werden sich auf der nächsten Jahrestagung der Parlamentsvorsitzenden der EU-Mitgliedssaaten vom 8. bis 9. April 2019 in Wien mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie haben festgestellt, dass das Subsidiaritätsprinzip unzureichend umgesetzt wird, was eine der Ursachen des Demokratiedefizits darstellt. Beide äußerten die Notwendigkeit, dass man sich mit diesem Thema nach den Wahlen zum Europäischen befassen müsse, insbesondere soll dies im politischen Dialog mit der neu gegründeten Europäischen Kommission geschehen.

Radek Vondráček und Wolfgang Sobotka besprachen auch die europäische Agenda. Die Tschechische Republik und Österreich gehören zu den Befürwortern der EU-Erweiterung um die Länder des westlichen Balkan bzw. die Kontinuität der Beitrittsverhandlungen aufrechtzuerhalten. Es wurde sich darauf geeinigt dahingehend zusammenzuarbeiten, die Balkanstaaten in den Gesprächen mit den westeuropäischen Ländern, in denen Skepsis herrscht, zu unterstützen.

Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses und der Vorsitzende des Nationalrats haben sich des Weiteren darauf geeinigt, dass gute Beziehungen auch die Pflege des gemeinsamen kulturellen Erbes ermöglichen. Sie haben ihre Unterstützung für das tschechisch-österreichische Buch über gemeinsame Geschichte bekundete, an dem Historiker beider Länder nun seit drei Jahren arbeiten.

Erwähnt wurden auch die gemeinsamen Jubiläen – 30 Jahre seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und 15 Jahre seit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur EU.

Wolfgang Sobotkas Besuch wurde am Dienstag, dem 2. April im Auswärtigen Ausschuss fortgesetzt. Die österreichische Delegation sprach mit dem Vorsitzenden Lubomír Zaorálek, dem Vizevorsitzenden Karel Schwarzenberg und den Mitgliedern Monika Červíčková und Vít Rakušan u.a. über die notwendige Weiterentwicklung der Infrastruktur zwischen der Tschechischen Republik und Österreich und über die energiepolitische Herangehensweise. Beide Seiten haben die überdurchschnittlich guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben, von der politischen Zusammenarbeit bis hin zu den vielversprechenden grenzüberschreitenden Beziehungen.


Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)
Předseda Sněmovny jednal se svým rakouským protějškem (1. 4. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)