Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

25.01.2019   Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu

V pátek 25. ledna 2019 se u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti konalo na půdě Senátu tradiční vzpomínkové setkání, pořádané Federací židovských obcí v ČR a Nadačním fondem obětem holocaustu. Projev přednesl také předseda Sněmovny.

Vážený pane předsedo Senátu, excelence, vážení hosté,

od roku 2005 je výročí osvobození bývalého nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka) díky společnému úsilí České republiky a dalších více než 100 států světa v OSN Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Já bych se teď s vámi rád podělil o svůj osobní příběh, který je spojen s tímto výročím a který jsem v minulém roce prožil a výrazně mne ovlivnil. Hovořil jsem zde před vámi před rokem poprvé jako čerstvý předseda Poslanecké sněmovny. Setkal jsem se zástupci Židovské obce a diskutovali jsme o situaci ve světě a o vzrůstajícím antisemitismu. Poté jsem navštívil (a trochu se nyní za to stydím, opravdu poprvé ve svém životě) Terezín a promluvil na tamější tryzně. A konečně při své návštěvě Izraele jsem navštívil muzeum holokaustu Yad Vashem. Něco takového vás změní. Každého, aspoň trochu citlivého člověka to musí změnit. Rovněž jsem podpořil uspořádání výstavy v prostorách Poslanecké sněmovny věnované vyhlazovacím táborům ve východní Evropě.

Naše Sněmovna s organizací „Živá paměť“ tento týden uspořádala odborný seminář o genocidě Romů v 2. světové válce. Také při celé řadě mých zahraničních cest a návštěv v ČR jsme se k minulosti, k době nacismu vraceli, abychom zároveň nalézali správná slova pro naši budoucnost. Do minulosti míří dnes naše úcta věnovaná obětem, které nepřežily. Rovněž i vděk hrdinům na všech frontách a v domácím odboji a i přímo v koncentračních táborech, kteří nacistické šílenství pomohli ukončit.

V Terezíně jsem vloni řekl, že je nezbytné naslouchat přeživším, číst vzpomínky těch, kteří se dnešních dnů nedožili, a snažit se pochopit nejen jednotlivosti, ale i kontext tragédie. Vyprávění obětí, příběhy oceněných vyznamenáním Spravedlivý mezi národy jsou důležité k tomu, aby naše generace byla schopna předat memento našim dětem. Aby se děti měly koho zeptat a my abychom byli schopni jim odpovědět a pomoci nacházet jejich cestu k poznání.

Z tohoto poznání plynou dvě ponaučení do budoucnosti:

-         jen člověk člověku může ublížit a jen člověk člověku může pomoci;

-         bezpečnost a svobodu nás všech chrání odolný a demokratický stát

Obojí je podmínkou pro naši budoucnost. Na jedné straně odhodlání vzdorovat lhostejnosti, cítit odpovědnost, aby se nic takového neopakovalo, a na druhé straně povinnost hájit státnost naší České republiky, demokracii, svobodu a odpovědnost… A právě proto také respektuji a ctím státnost izraelskou. Podobně jako o tento památný den se i tehdy před sedmdesáti lety  mezinárodní společenství zasloužilo o vznik státu Izrael. Československo při jeho zrodu politicky i vojensky. V nejlepší masarykovské tradici zrodu nové státnosti v nejtěžších chvílích ohrožení pomáhalo. Zlo a lež mohou nabývat nejrůznějších podob; často přicházejí nenápadně, proto je nutné jim čelit v jejich prvních příznacích. Stojí v přímém protikladu k myšlence tohoto památného dne. Trivializují, vymazávají a ničí vzpomínku na oběti vyhlazovacích táborů, ignorují odboj a hrdinství. Zlo a lež má jméno antisemitismus.

Jsem hrdý na to, že máme historicky jako společnost slušnou odolnost k těmto projevům. Není tomu tak všude ve světě, bohužel. Mimochodem, Tóra zakazuje lživá a falešná slova. Zároveň učí a nabádá distancovat se od nich. Proto musíme být aktivní. Je důležité věci si společně u nás i na mezinárodní úrovni ujasnit.

Dnes mohu tady hrdě oznámit, že jsme v Poslanecké sněmovně právě přijali, téměř jednomyslně, usnesení k antisemitismu. Deklaratorně se hlásíme k hodnotě, kterou civilizovaný svět sdílí a k čemu naše země a osobně mnozí z vás zde v sále přispěli.

Děkuji vám za pozornost

- platí přednesené slovo -

---------------------------------------------------------------------------------

The Address of Radek Vondráček,

the President of the Chamber of Deputies of Czech Parliament,

On the Occasion of The Day of Commemoration in Memory of Victims of the Holocaust and Prevention of Crimes Against Humanity

Senate of the Czech Parliament

25th January 2019

Dear President of the Senate, Dear Excellences, Dear Guests,

Since the year 2005 the anniversary of the liberation of the former Nazi concentration camp Auschwitz – Birkenau (Osvetim-Brezinka) has become, thanks to the common effort of the Czech Republic and other (more than 100) countries in UNO, the Day of Commemoration in Memory of Victims of the Holocaust and Prevention of Crimes Against Humanity.

I would like to share my personal story with you. The experience is related to this anniversary. It happened last year and has had a great impact on me.

A year ago was the first time I gave a speech on this occasion. At that time I was a newly appointed President of the Chamber of Deputies. I met the representatives of the Jewish Communities and we were discussing the global situation as well as the rise in anti_Semitism.

Later, I visited the Terezin Memorial, I feel a bit ashamed that it had been the first time I visited that place. I gave a speech at the very emotional remembrance ceremony there.

And, finally, during my visit to Israel, I visited the Holocaust museum Yad Vashem. A visit to such place changes you. It changes every person who feels compassion for other people. I also supported the exhibition dedicated to extermination camps in Eastern Europe, which was held on the premises of the Chamber of Deputies.

This week, our Chamber of Deputies, along with the public service company called “Ziva Pamet“ (Living Memory), organised an expert seminar on the genocide of Roma people in WWII. During the course of my official foreign visits as well as during the hosting of visitors from abroad, we have been reflecting the past, we have been talking about the Nazism, we have discussed these crucial issues in order to find the right words for our future.

We would like to pay our respect to the past, to the victims who did not survive. At the same time, we would like to pay our respect to all the heroes who fought at various fronts, fighting the evil as part of the resistance movement or the heroes from the concentration camps, all these heroes contributed to the end of the Nazi frenzy.

Last year, in Terezin, I said it was essential to listen to the survivors, read the memories of those, who did not live up to these days and to do our best to understand not only the particularities, but first and foremost, the context of that tragedy. The life stories of the victims, the testimony of those who were awarded an honorific Righteous Among the Nations, are vital for our generation in order to be able to pass on the memento to our children. The children should have a possibility to ask someone about it and we shall be able to explain what happened and lead their way in attaining the complex knowledge of events.

This cognition brings two fundamental lessons to be learned for the future:

-          Only man can hurt another man, and only man can help another man;

-          The security of us all is protected by resilient and democratic state.

Both of these statements are a fundament of our future. On the one hand the determination to face the indifference, feel the responsibility for the events not to repeat again, and on the other hand, the duty to protect the statehood of the Czech Republic, democracy, freedom and responsibility…

Therefore, I fully respect and honor the Israeli statehood.

It was the international partnership that lead to the official establishing of this day of commemoration and it was the international partnership that was behind the creation of Israel seventy years ago. Czechoslovakia supported the creation of Israel both politically and militarily; it followed president Masaryk‘s birth of the statehood’s tradition and supported Israel when the country was in need.

The evil and lie could appear in various forms; in most cases, they appear imperceptibly, therefore we have to face them right after we encounter the first signs. The evil and lie stand as a direct contradiction to the idea of this memorable day. The evil and lie trivialize, erase and devastate the memory of the victims of extermination camps, ignore the resistance movement bravery and heroism.

The evil and lie, in fact, define the anti-Semitism.

I am proud to be part of the society that has historically been resistant to these manifestations of hatred. Unfortunately, this does not apply to all societies around the world. The Torah, by the way, forbids untrue and false statements. At the same time, it prompts people to set apart from these statements.

Therefore, we have to stay active. Our aims and attitudes shall be clearly defined both on the national and on the international level.

I can proudly announce to you that we, the Chamber of Deputies of Czech Parliament, have adopted a resolution on anti-Semitism. We declare our resolute affinity to the values that are shared within the civilized world and that were co-created by many of you, the valued guests of our today’s meeting.

Thank you for your attention

- for the purposes of the occassion, spoken word shall be deemed valid, the written speech may differ from spoken word -


Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)
Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu (25. 1. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)