JUDr. Josef Mareš

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAREŠ Josef, Dr.

X. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům města Znojma a okolních obcí zejména Kuchařovic, Dobšic, Starý a Nový Šardorf, Citonic a Přímětic, postiženým katastrofální průtrží mračen, t. 570.

59, 27. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 108.

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. IX. 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IX. 1935, č. 184 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 435

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech).

46, 15. V. 1936; 4.

doslov 47, 26. V. 1936; 26,

oprava tiskové chyby 29.

úst.-práv. výb. a zahr. výb. zpr. t. 452.

(ústavní zákon o úpravě státních hranic s Německem).

58, 26. VI. 1936; 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 16.

doslov 75, 1. XII. 1936; 46, oprava tiskových chyb 66, vyjádření o resoluci 67.

zahr. výb. zpr. t. 754

(Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. XI. 1933).

77, 22. I. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 665

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. VIII. 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VIII. 1936. č. 243 Sb. z. a n.).

77, 22. I. 1937; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 941

(zákon, kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů).

103, 10. VI. 1937; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1024

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

109, 25. VI. 1937; 16, doslov 28.

zahr. výb. zpr. t. 1279

1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. VI. 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva a zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. VI. 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě).

144, 31. III. 1938; 17.

zahr. výb. a za F. Richtra úst.-práv. výb. zpr. t. 1284

(zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví).

144, 31. III. 1938; 17.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10, XII. 1935; 76.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 47.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 4.

o zákonu o soudní příslušnosti civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 21.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 326; zprav. J. Lichner; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.

discipl. rada mor. adv. komory v Brně (disciplinární řízení).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 332; zprav. dr Neumam; nevydán.

43, 8. V. 1936; 17.ISP (příhlásit)