Jaroslav Marek

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAREK Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - Stál. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

v záležitosti regulování toku Moštěnky, okres přerovský, ve středu její části, t. 659.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. I.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně zákonných ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojen. soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

podaný u přílež. projednávání zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona byla odkázána výb. rozp.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání osnovy také výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání osnovy též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléhavé interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci stoupání drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878. IX.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Podkarp. Rusi a Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

k osnově zák. o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí stejných výhod družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočitatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskov. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 4. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 191 (změna zák. o úpravě zdravotní služby v obcích).

15, 27. X. 1920; 39. II.

doprav. výb. zpr. t. 890 (sestátnění soukromých železnic).

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

doprav. výb. zpr. t. 1306 (zřízení státní regulační komise pro Velké Brno).

52, 8. II. 1921; 2156. II.

doprav. výb. zpr. ústní o peticích želez. komitétu dráhy Litomyšl-Polička-Jimramov-Nové Město a městské rady v Litomyšli.

65, 16. III. 1921; 2788. II.

zahran. výb. zpr. t. 3293 (smlouva mezi R. Č. a rep. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze).

118, 10. I. 1922; 1986. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3304 (výkup dráhy Rakovník-Louny).

118, 10. I. 1922; 1996. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3376 (přistoupení R. Č. k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané r. 1875 v Paříži).

125, 25. I. 1922; 2536. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3404 (úprava pensí stát. zaměstnancům systému uherského a jich pozůstalým v Podkarp. Rusi).

128, 27. I. 1922; 2685. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3604 (zápis elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih).

144, 9. VI. 1922; 755, 757. V.

doprav. výb. zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy státem).

153, 23. VI. 1922; 1265, 1289. V.

zahran. výb. zpr. t. 3721 (smlouva mezi R. Č. a rep. Rakouskou o urovnání tuzemského i cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. II. 1922).

153, 23. VI. 1922; 1291. V.

zahran. výb. zpr. t. 3933 (Úmluva o úpravě vzduchoplavby, sjednaná v Paříži dne 13. X. 1919).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1954. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4086 (předložení Labských plavebních akt, sjednaných v Drážďanech 22. II. 1922 Nár. shrom.).

203, 24. IV. 1923; 243. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4109 (výkup dráhy Počeradce-Vrksmany).

206, 3. V. 1923; 288. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4339 (výkup místní dráhy v údolí Borže).

242, 13. XII. 1923; 1467, 1471. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4307 (úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu a právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku).

242, 13. XII. 1923; 1492. VIII.

doprav. výb. zpr. t. 4717 (výkup místní dráhy Holič-Hodonín).

277, 24. VI. 1924; 1020. IX.

Řeč v rozpravě:

o úpravě hospodaření ve státních podnicích (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1516. VI.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením minist. předsedy Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků, byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásobování dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o chování generálního superiora čs. branné moci dr. Bombery v Římě,

t. 5324. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

a min. veř. zdravot. J. Šrámka

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

o výsledcích prohlídky v kanceláři pojišťovny "Phönix",

t. 328. 14, 26. X. 1920; 22. II.

o oddalování vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců ústředním důvěrnickým sborem, jakož i odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením ministra spravedlnosti dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4902/IX. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

ve věci pensijního pojištění rýsovačů první česko-moravské továrny na stroje v Praze.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

ve věci platů zaměstnanců ve vojenských táborech.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o zatěžování berních úřadů zbytečnými z dosavadních předpisů vyplývajícími výkony.

41, 13. I. 1921; 1588. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

ve věci neuznání zkoušek z měšťanských škol při jmenování úředníků.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

o repatriaci českých kolonistů v Novovosijsku.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o propuštění zaměstnanců zastupitelského úřadu ČSR ve Vídni.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o postupu ministerstva vnitra ve věci trestního řízení proti dopisovatelům do stavovského listu "Četnický Obzor" a zneužití listovního a redakčního tajemství.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.ISP (příhlásit)