Jaroslav Hladký

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLADKÝ Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1940; 2.

Byl členem výb. doprav., kult., stál. a úst.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

84, 10. XII. 1947; 4.

Vzdal se funkce místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění.

98, 18. III. 1948; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých majetkových poměrů v pohraničí, t. 7.

5, 10. VII. 1946; 77.

na zřízení Parlamentní úsporné a kontrolní komise pro zjednodušení státní administrativy, t. 45.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání osnovy zákona o t. zv. "antidatační doložce", t. 95.

13, 2. X. 1946; 26.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

ve věci urychlení příprav s vydáním osnovy o národním pojištění, t. 145.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona o úpravě některých dluhů svazků územní samosprávy, t. 375.

35, 12. II. 1947; 15.

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona o studentském majetku, t. 551.

50, 8. V. 1947; 34.

Návrhy pozměňovací:

k t. 540. 54, 28. V. 1947; 7.

Návrhy doplňovací:

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

kult. a inform. výb. zpr. t. 1215

(zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).

111, 6. V. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost po obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 6.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945. č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 13.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 33.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 24.

o zákonu o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 918),

o zákonu o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947 (t. 919) a o zákonu o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947 (t. 933).

89, 18. XII. 1947; 9.

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 20.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 29.

Věcná poznámka:

jménem klubu poslanců čs. soc. demokratické strany k volbě předsedy ÚNS, v níž navrhuje, aby předsedou ÚNS byl zvolen Tymeš František.

1, 18. VI. 1946; 14.

Interpelace:

ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb. o úpravě československého státního občanství,

t. 2. 3, 8. VII. 1946; 25.

odpov. t. 153. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci zvýšení příjmové hranice rozhodné pro přiznání studijních stipendií,

t. 130. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 347. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci uvolňování částek z vázaných účtů živitelů rodin studujících příslušníků,

t. 131. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 312. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci hospodářského povznesení a zvelebení zanedbaného kraje příbramského, t. 137.

15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 340. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci potrestání vinníků nezákonných voleb do místního národního výboru ve Vodňanech,

t. 163. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 337. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci přiznání výhod pohraničních okresů okresu Třeboň,

t. 164. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 365. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci dobrovolného upuštění od vrchnostenského vnucovacího závazku z r. 1817 převzatého správou státních rybníků v Třeboni proti občanstvu města Lomnice nad Lužnicí,

t. 165. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 366. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci likvidace válečného trofejního skladu automobilových součástí automobilů a pneumatik v Jindřichově Hradci,

t. 166. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 303. 33, 29. I. 1947; 17.

o poměrech volyňských Čechů po návratu do vlasti,

t. 494. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. (netištěna). 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci osidlování pohraničí železničáři,

t. 502. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 635. 56, 10. VI. 1947; 81.

Dotazy:

ve věci zemědělských usedlostí obhospdařovaných v době okupace "Karlovarskou společností" a rodinných domků, které majitelé v době okupace musili opustiti (D 152).

83, 25. XI. 1947; 33.ISP (příhlásit)