Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů11
248/1995Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů3
279/1995Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů1
289/1995Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)10
85/1996Zákon o advokacii4
91/1996Zákon o krmivech1
96/1996Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů4
97/1996Zákon o ochraně chmele1
231/1996Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích1
273/1996Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže2
13/1997Zákon o pozemních komunikacích12
18/1997Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů4
19/1997Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů2
22/1997Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů5
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů22
49/1997Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů10
61/1997Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)4
77/1997Zákon o státním podniku6
110/1997Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů6
113/1997Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů1

<<456789101112>>ISP (příhlásit)