Poskytování informací

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (telefonicky) nebo písemně. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela KPS.

Žadatel o ústní informaci se obrátí na příslušného poskytovatele informací. Poskytovatel informací buď informaci podá, nebo její podání zprostředkuje v příslušném organizačním útvaru KPS. O způsobu a datu vyřízení ústní informace se sepíše stručný záznam.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty na adresu Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, osobně v podatelně KPS, faxem na číslo 25717 4335 nebo elektronickou poštou na adresu posta@psp.cz.

 • na postup při vyřizování peticí a jiných podání občanů podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, ani na postup zpřístupňování informací z oznámení o činnostech, o příjmech, darech a o závazcích a o majetku podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování informací podle zvláštních zákonů, na které se zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím nevztahuje (viz jeho § 2, odst. 3).
 • na poskytování informací o osobách jednotlivých poslanců a jejich činnosti, která nesouvisí s činností Poslanecké sněmovny, neboť nejde o informace vztahující se k působnosti Poslanecké sněmovny ve smyslu § 2, odst. 1 zákona č. 106/1990 Sb. Zpřístupňování takových infoamcí přísluší jednotlivým poslancům s tím, že KPS je může poskytovat pouze s jejich souhlasem.
 • na vyřizování záležitostí adresovaných jednotlivým poslancům a na vyřizování žádostí o informace týkajících se činnosti poslaneckých klubů, pokud souvisejí se zákonodárnou činností poslanců a poslaneckých klubů. Tyto žádosti budou postoupeny poslaneckým klubům, popř. poslancům, k vyřízení a o jejich postoupení bude žadatel neprodleně informován poskytovatelem informací.
10. Příjem žádostí a dalších podání Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat prostřednictvím Samostatného oddělení styku s veřejností stížnost za podmínek uvedených v § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
O stížnosti rozhoduje vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny. 11. Opravné prostředky Ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb. je možné proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat odvolání. Odvolání se podává vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny prostřednictvím Samostatného oddělení styku s veřejností, resp. toho, kdo rozhodnutí vydal. 12. Formuláře Formulář žádosti o poskytnutí informace - zde 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Problematika řešení životních situací nespadá přímo do působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny; občanům je doporučeno vyhledat potřebné informace např. na webových stránkách Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/?id=51 nebo jsou odkázáni přímo na subjekt, do jehož působnosti spadá řešení daného problému. Ke každému podnětu je přistupováno individuálně. 14. Předpisy --- 14.1 Nejdůležitější používané předpisy Základními zákony, v nichž je stanovena působnost Poslanecké sněmovny a podle kterého Poslanecká sněmovna jedná a rozhoduje, je:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, text zde
 • Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, text zde
A dále:
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.
 • Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  Tento zákon upravuje mj. povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.
  Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
  Ministerstvo spravedlnosti se s účinností od 1. září 2017 stalo podle § 11 odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, a podle § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů, evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem registru oznámení.
  Centrální registr oznámení, spravovaný Ministerstvem spravedlnosti.
 • Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
  Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí k informaci výroční finanční zprávu, která je veřejná; lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii.

Právní předpisy, u nichž není použit hypertextový odkaz, veřejnost může nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy Viz webové stránky Ministerstva vnitra – Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv
http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx 15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Rok 2018, 2019 16. Licenční smlouvy 0 16.1 Vzory licenčních smluv 0 16.2 Výhradní licence 0 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti Poslanecké sněmovny a Kanceláře v oblasti poskytování informací za rok:

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

You may also be interested in
ISP (login)