Sněmovní tisk 1044
Vl.n.z.o občanských průkazech - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1044/0 dne 7. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1044/3, který byl rozeslán 13. 5. 2021 v 12:55.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 1679).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 110, dokument 110/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 2021 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 110/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 6. 2021 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 110/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 7. 2021 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 239).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 8. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 270/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8302Helena Válková20526-31116.doc (62 KB) / PDF (277 KB, 6 stran) 4. 5. 2021 v 13:02:35
8304Jan Hamáček20528-31118.docx (59 KB) / PDF (532 KB, 24 stran) 4. 5. 2021 v 13:43:33
8342Helena Válková20566-31156.doc (62 KB) / PDF (283 KB, 6 stran) 6. 5. 2021 v 18:07:46


Související tisk: 1043 (Vl.n.z.o občanských průkazech).

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, cestovní pas, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, informace, poručenství

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1044/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1044/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1044/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu1044/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů1044/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě1044/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství1044/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech1044/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)1044/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1044/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů1044/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1044/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1044/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1044/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)1044/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění1044/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech1044/0
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)1044/0
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů1044/0


ISP (login)