S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) (sněmovní tisk č. 817)


Vláda na své schůzi dne 14.února 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (sněmovní tisk č. 817) a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s z a p o d m í n k y , že do něj bude promítnuta poslední novela rozpočtových pravidel provedená zákonem č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v návaznosti na to bude odstraněna vnitřní rozpornost ustanovení § 33 a 45 rozpočtových pravidel.

Vláda proto doporučuje v návrhu zákona
· doplnit nadpis a název zákona,
· článek I. uvést v tomto znění:
"Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

1.V § 45 odst. 6 větě první se za slovo "rozpočtu" vkládají slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak".

2.V § 45 odst. 6 se na konci textu odstavce doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak".

3.V § 45 odst. 8 větě první za slovo "zákonem" vložit slova "nebo se souhlasem ministerstva".

Zároveň však vláda uvádí, že nelze souhlasit s důvodovou zprávou k navržené novele zákona, která vztahuje tuto úpravu pouze na možnost zřídit účet Poslanecké sněmovny nebo Senátu konkrétně u Živnostenské banky. Toto však z navržené úpravy nevyplývá, naopak, tato úprava se bude vztahovat na všechny organizační složky státu a Ministerstvo financí bude mít možnost svým souhlasem v odůvodněných případech umožnit vedení příslušných účtů i u jiných bank nebo poboček zahraničních bank a nikoliv jen u Živnostenské banky.