Sněmovní tisk 828
Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 2. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1311).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 828/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 828/2, který byl rozeslán 27. 10. 2016 v 8:45.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 828/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 351, usnesení č. 1480).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 28/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 80).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 65/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5009Rom KostřicaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 10. 2016 v 14:01:23
5046Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 10. 2016 v 09:28:54
5059Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 10. 2016 v 13:01:22
5060Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 10. 2016 v 14:03:42
5061Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 10. 2016 v 14:04:00
5062Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 10. 2016 v 14:04:19
5063Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 10. 2016 v 14:04:39
5097Marek BendaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 10. 2016 v 15:17:00
5098Marek BendaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 10. 2016 v 15:17:50
5131Jaroslav KrákoraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 10. 2016 v 10:44:54
5132Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 10. 2016 v 14:27:11
5133Leo LuzarDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 10. 2016 v 14:43:28


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, alkoholismus, drogová závislost, hromadné stravování, kouření, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, tabák, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci828/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích828/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)828/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii828/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky828/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů828/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích828/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů828/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních828/0
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony828/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)828/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky828/0
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky828/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)828/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách828/0
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě828/0
247/2014novelizujeZákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů828/0
379/2005rušíZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů828/0
305/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů828/0


ISP (příhlásit)