Sněmovní tisk 399
Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 10. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 691).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/4, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 15:18.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 808).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 114/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 208).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 11. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 224/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Chemie, Poplatky, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, chemická havárie, chemický výrobek, mezivládní úmluva (EU), nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích399/0
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony399/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech399/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu399/0
61/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony399/0
59/2006rušíZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)399/0
103/2006rušíVyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu399/0
250/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B399/0
254/2006rušíNařízení vlády o kontrole nebezpečných látek399/0
255/2006rušíVyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie399/0
256/2006rušíVyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií399/0
488/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů399/0


ISP (příhlásit)