Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přijetím z.o mezin.just.spolupr. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 23. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Paggio a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/2, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 16:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1506).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2013 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 124).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 105/2013 Sb.Související tisk: 646 (Vl.n.z.o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Soudnictví, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)647/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů647/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství647/0
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby647/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů647/0
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)647/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)647/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)647/0
137/2001novelizujeZákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů647/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu647/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky647/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník647/0
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim647/0


ISP (příhlásit)