Sněmovní tisk 364
Vl.n.z. o mezinárodním právu soukromém - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 531).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 89, usnesení č. 840).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Dienstbier).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 1. 2012 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 491).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 91/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Právo mezinárodní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, mezinárodní dohoda, mezinárodní právo soukromé, státní občanství

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
191/1950novelizujeZákon směnečný a šekový364/0
158/1969novelizujeZákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním364/0
234/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.364/0
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony364/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů364/0
125/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku364/0
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)364/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech364/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)364/0
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem364/0
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí364/0
233/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony364/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím364/0
123/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů364/0
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony364/0
409/2010novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění364/0
28/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony364/0
97/1963rušíZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním364/0
361/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů364/0


ISP (příhlásit)