Sněmovní tisk 686
Vl.n.z. daňový řád - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 18. 12. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1186).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 686/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 12. 6. 2009 v 14:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 403, usnesení č. 1298).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 241).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 3. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 281/2009 Sb.Související tisk: 685 (Vládní návrh zákona daňový řád).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kontrola, Poplatky, Rozpočet, Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňový systém, vybírání daní

Navržené změny předpisů (216):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád686/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně686/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci686/0
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)686/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě686/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu686/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech686/0
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích686/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů686/0
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole686/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení686/0
21/1992novelizujeZákon o bankách686/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny686/0
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie686/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu686/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí686/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí686/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky686/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů686/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění686/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele686/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance686/0
13/1993novelizujeCelní zákon686/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční686/0
35/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů686/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.686/0
157/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů686/0
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů686/0
323/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb, zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.686/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů686/0
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty686/0
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších686/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě686/0
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením686/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů686/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů686/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě686/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře686/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře686/0
219/1995novelizujeDevizový zákon686/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)686/0
91/1996novelizujeZákon o krmivech686/0
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele686/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů686/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů686/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů686/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů686/0
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)686/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů686/0
242/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů686/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů686/0
91/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů686/0
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)686/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů686/0
168/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů686/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)686/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)686/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů686/0
189/1999novelizujeZákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)686/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky686/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)686/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů686/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)686/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách686/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)686/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů686/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů686/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)686/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)686/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze686/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)686/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)686/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů686/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů686/0
159/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony686/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)686/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)686/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů686/0
242/2000novelizujeZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů686/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu686/0
253/2000novelizujeZákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů686/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)686/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů686/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů686/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů686/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů686/0
367/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)686/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)686/0
492/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
101/2001novelizujeZákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků686/0
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)686/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)686/0
119/2001novelizujeZákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí686/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů686/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)686/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)686/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů686/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)686/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)686/0
271/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)686/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)686/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti686/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)686/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)686/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)686/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů686/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)686/0
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)686/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů686/0
214/2002novelizujeZákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství686/0
226/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)686/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi686/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)686/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů686/0
148/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003 o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)686/0
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)686/0
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)686/0
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)686/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů686/0
322/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů686/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních686/0
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních686/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů686/0
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů686/0
479/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních686/0
19/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)686/0
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty686/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)686/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)686/0
122/2004novelizujeZákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů686/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování686/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech686/0
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje686/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty686/0
237/2004novelizujeZákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů686/0
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů686/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu686/0
321/2004novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)686/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů686/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí686/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti686/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti686/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)686/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů686/0
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu686/0
554/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů686/0
594/2004novelizujeZákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití686/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích686/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)686/0
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky686/0
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)686/0
206/2005novelizujeZákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti686/0
215/2005novelizujeZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)686/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce686/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích686/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)686/0
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů686/0
381/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti686/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti686/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/0
59/2006novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)686/0
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony686/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí686/0
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí686/0
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů686/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách686/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)686/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů686/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)686/0
214/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů686/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců686/0
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)686/0
311/2006novelizujeZákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)686/0
319/2006novelizujeZákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů686/0
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů686/0
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů686/1
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů686/0
270/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím686/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)686/0
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů686/0
26/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/1
34/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů686/1
36/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů686/1
38/2008novelizujeZákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů686/0
57/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů686/1
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)686/0
122/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů686/0
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/1
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev686/0
136/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů686/1
140/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů686/1
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů686/0
216/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů686/1
247/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů686/1
250/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel686/1
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu686/0
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu686/0
259/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky686/1
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)686/0
301/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů686/0
304/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony686/0
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony686/0
307/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů686/1
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony686/1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku686/1


ISP (příhlásit)