Sněmovní tisk 858
Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: mpř.vl., min. školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 187).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 342/2005 Sb.Související tisk: 857 (Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích).


Hesla věcného rejstříku: Věda

Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, vědecký výzkum, veřejná instituce, výzkumný ústav, založení společnosti

Navržené změny předpisů (14):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád858/0
65/1965novelizujeZákoník práce858/0
283/1992novelizujeZákon České národní rady o Akademii věd České republiky858/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí858/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí858/0
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky858/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů858/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční858/2
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě858/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)858/1
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů858/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu858/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)858/0
148/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003 o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)858/0


ISP (příhlásit)