Celkem nalezeno 2549 dokumentů. (1. strana, celkem 170 stran)

KódReferenceNázevStav
13052/19COM(2019) 480 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 and 150, as regards the proposal for modifications to Global Technical Regulation (GTR) No. 2, as regards the proposal for amendments to Mutual Resolution MR.1, as regards the proposals for amendments to Consolidated Resolutions R.E.3 and R.E.5, and as regards the proposals for authorisations to develop anamendment to GTR No. 6 and to develop a new GTR on the Determination of Electrified Vehicle Power (DEVP) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 a 150, návrh změn celosvětového technického předpisu č. 2, návrh změn vzájemného usnesení MR.1, návrhy změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a návrhy na povolení vypracovat změnu celosvětového technického předpisu č. 6 a vypracovat nový celosvětový technický předpis o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání
13032/19COM(2019) 460 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as regards the adoption of rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí pravidel pro mediaci, která mohou využít strany sporu v investičních sporechNavrženo k projednání
13029/19COM(2019) 459 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part of the other part as regards the adoption of a code of conduct for Members of the Tribunal, the Appellate Tribunal and mediators - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí kodexu chování pro členy tribunálu a odvolacího tribunálu a mediátoryNavrženo k projednání
13026/19COM(2019) 458 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part as regards the adoption of a decision on the procedure for the adoption of interpretations in accordance with Articles 8.31.3 and 8.44.3(a) of CETA as Annex to its Rules of Procedure - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí o postupu přijímání výkladu ustanovení v souladu s čl. 8.31 odst. 3 a čl. 8.44 odst. 3 písm. a) dohody CETA jako přílohy jeho jednacího řáduNavrženo k projednání
13023/19COM(2019) 457 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí, kterým se upravují administrativní a organizační záležitosti fungování odvolacího tribunáluNavrženo k projednání
12977/19COM(2019) 467 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2019Navrženo k projednání
12972/19COM(2019) 477 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2021, výše příspěvku na rok 2020, první splátky na rok 2020 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2022 a 2023Navrženo k projednání
12950/19COM(2019) 463 finalReport from the Commission to the Council - 2019 report on the economic and social situation of Gozo (Malta) - Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci ostrova Gozo (Malta) za rok 2019Navrženo k projednání
12906/19COM(2019) 464 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravyNavrženo k projednání
12905/19COM(2019) 453 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém mořiNavrženo k projednání
12900/19COM(2019) 454 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením v letech 2016-2017Navrženo k projednání
12850/19COM(2019) 449 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
12777/19COM(2019) 442 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2019/001 BE/CarrefourNavrženo k projednání
12776/19COM(2019) 439 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravkůNavrženo k projednání
12759/19COM(2019) 420 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nimNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)