Celkem nalezeno 1152 dokumentů. (3. strana, celkem 77 stran)

KódReferenceNázevStav
 7985/19COM(2019) 143 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)Navrženo k projednání
 7984/19COM(2019) 154 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o doporučení týkající se některých změn dohody, které mají zohlednit přistoupení Samoy a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovů k dohoděNavrženo k projednání
 7971/19COM(2019) 159 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro ochranu mořského prostředí a ve Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů z roku 2011, změn Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky, změn formulářů C, E a P dodatku k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutíNavrženo k projednání
 7966/19COM(2019) 147 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o pokroku v polovině období v souladu s článkem 5b rozhodnutí Rady o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podnikuNavrženo k projednání
 7880/19COM(2019) 155 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2018Navrženo k projednání
 7876/19JOIN(2019) 4 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zlepšování mezinárodní správy oceánů – dva roky pokrokuNavrženo k projednání
 7873/19COM(2019) 148 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 dohody týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráceNavrženo k projednání
 7809/19COM(2019) 146 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran (CoP 18) Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)Navrženo k projednání
 7784/19COM(2019) 136 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů: pokrok při budování jednotného trhu s kapitálem pro silnou hospodářskou a měnovou uniiNavrženo k projednání
 7680/19COM(2019) 128 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředíNavrženo k projednání
 7653/19COM(2019) 138 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a zkapalněného ropného plynu používaných k vytápěníNavrženo k projednání
 7610/19COM(2019) 139 finalNávrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění afrického mírového projektuNavrženo k projednání
 7577/19COM(2019) 142 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu rozšíření produkce relevantních potravinářských a krmných plodin ve světěNavrženo k projednání
 7566/19JOIN(2019) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - EU-Čína – Strategický výhledNavrženo k projednání
 7565/19COM(2019) 141 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru, jednacího řádu rozhodčího tribunálu, postupu mediace a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání

<<1234567>>ISP (příhlásit)