Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
192/2003Zákon ze dne 10. 6. 2003, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
218/2003Zákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)1
279/2003Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů1
361/2003Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3
22/2004Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů1
95/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta2
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)1
99/2004Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)1
190/2004Zákon o dluhopisech2
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty4
256/2004Zákon o podnikání na kapitálovém trhu2
326/2004Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů1
435/2004Zákon o zaměstnanosti5
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)2
630/2004Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů2
634/2004Zákon o správních poplatcích9
88/2005Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů2
127/2005Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)3
251/2005Zákon o inspekci práce2
289/2005Zákon o Vojenském zpravodajství1

<<456789101112>>ISP (příhlásit)