Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
320/2001Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)1
449/2001Zákon o myslivosti2
452/2001Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele1
468/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů2
477/2001Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)1
491/2001Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů2
3/2002Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)2
6/2002Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)2
7/2002Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců1
14/2002Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.2
109/2002Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů1
130/2002Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)1
146/2002Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů1
150/2002Zákon soudní řád správní2
151/2002Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního2
201/2002Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1
285/2002Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)1
310/2002Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů2
432/2002Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení1
62/2003Zákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů2

<<34567891011>>ISP (příhlásit)