Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1
239/2000Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů2
240/2000Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)2
241/2000Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů1
243/2000Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)2
245/2000Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu3
250/2000Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu2
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů3
301/2000Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů3
311/2000Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb.2
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů2
406/2000Zákon o hospodaření energií1
458/2000Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)3
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1
164/2001Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)1
183/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů2
231/2001Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů2
254/2001Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)1
256/2001Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů2
257/2001Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)1

<<2345678910>>ISP (příhlásit)