Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
89/1995Zákon o státní statistické službě1
90/1995Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny8
117/1995Zákon o státní sociální podpoře6
155/1995Zákon o důchodovém pojištění4
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců3
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů4
289/1995Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)2
85/1996Zákon o advokacii2
13/1997Zákon o pozemních komunikacích2
22/1997Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů1
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů4
49/1997Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
110/1997Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1
201/1997Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů2
265/1997Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli2
82/1998Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)2
110/1998Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky1
111/1998Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)2
218/1998Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.2
107/1999Zákon o jednacím řádu Senátu4

<<12345678>>ISP (příhlásit)