Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
117/2001Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)3
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů6
164/2001Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)1
177/2001Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů1
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů4
231/2001Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů1
254/2001Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)2
320/2001Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)1
449/2001Zákon o myslivosti2
450/2001Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtoývch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
452/2001Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele1
477/2001Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)1
491/2001Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů5
3/2002Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)1
6/2002Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)3
7/2002Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců3
63/2002Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů1
77/2002Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů2
107/2002Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony1
109/2002Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů1

<<161718192021222324>>ISP (příhlásit)