2. Sněm druhý l. 1541, jenž položen byl k pondělímu po narození panny Marie (12. září).

2. Der zweite Landtag des J. 1541, berufen auf Montag nach Maria Geburt (12. Sept.).

285. Ferdinand I pokládá sněm obecní na hrad pražský na neděli po narození panny Marie (11. září) 1541.

V NOVÉM MĚSTĚ V RAKOUSÍCH, 1541, v pondělí před sv. Bartolomějem (22. srpna). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand etc.

Urozeným, statečným, slovutným etc. Věrní milí! Jakož Vás bezpochyby všech vůbec i jednoho každého zvláště tajno není, na jaký způsob jsou obyvatelé markrabství moravského nynějšího času stavův království českého, aby od nich spěšnou pomocí proti Turku, ukrutnému nepříteli všeho křesťanstva, podle zápisů a závazků svých opuštěni nebyli, víc než jednu žádali a napomínali, kdež pak nejvyšší ouředníci, soudcové zemští, rady naše i Pražané, kteříž v Praze den svatého Petra v okovách nyní minulého shromážděni byli, nám jsú psaní učinili a o žádosti a napomenutí obyvatelův markrabství moravského oznámili, při tom nás z té příčiny za sněmu obecního spěšné v témž království českém položení poníženě prosili: i poněvadž toho pilnou, důležitou a znamenitou potřebu netoliko naší, království, zemí a poddaných ale všeho křesťanstva strany Turka uznávati ráčíme, kterýž s znamenitým vojskem proti našemu u Budína leží, chtíc též vojsko naše, čehož pán Bůh uchovej, poraziti a Budínu i ostatku uherského království se zmocniti a to opanovati; k tomu jak se jistí špehové naši na tom srovnávají i obzvláštně služebník náš, který čtyry dni u vojště tureckém byl a s tureckým císařem z Konstantinopole vyjel, nám oznámil, že již turecký císař z Konstantinopole sám osobně vytáhl a upřímo do království uherského s mocí svou táhne, protož z těch a takových výš oznámených důležitých a pilných potřeb a vzhlédnouc na výš dotčené časté potřeby, Vám všem sněm obecní tu neděli po narození panny Marie nejprv příští na hrad pražský pokládáme poroučejíc, abyste se všichni i jeden každý z Vás na týž den do Prahy sjeli a hned na zejtří, totiž v pondělí tím raněji v hodinu dvanáctou na paláci pražském podle starobylého obyčeje k jednání sněmovnímu se sešli a nic jiného na tom sněmu obecním před se neberouc, nejednajíc, nezavírajíc, než toliko o tu jedinou samou potřebu, aby pomoc spěšná od Vás, jakž nepochybujeme, pro obranu království uherského a zachování vojska našeho, markrabství moravského i jiných našich království, zemí a poddaných věrných milých svolena i vypravena byla, jednali a zavírali.

A ti, kteříž se na ten sněm obecní sjedu, budou moci podle starobylého obyčeje a pořádku o tu pomoc spěšnou a o nic jiného jednati a zavírati, a kteří nepřijedou, tomu dosti bez umenšení činiti povinni jsou; než města naše aby také své posly na ten sněm s plnou mocí vypravila. Což se pak toho sjezdu, kterýž jsme předešle na den sv. Jiljí na hrad pražský položiti a rozepsati ráčili, dotýče, chceme aby se předce všecky ty osoby k tomu volené sjely a to všecko, pokudž v předešlých mandátích našich strany desk zemských shoření znovu napravení o tom jest doloženo, nerozjíždějíc se řídily a konaly, tak aby tudy obecnému dobrému a řádu nic obmeškáno nebylo, jinače nikoliv nečiníce.

Dán v Novém městě v Rakousích v pondělí před sv. Bartolomějem 1541.
Přihlásit/registrovat se do ISP