282. Stav rytířský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od stavu rytířského z obce království českého napřed psaným poslům od krále J. M. vyslaným daná.

V. M. páni milí! Krále J. M. pána našeho milostivého poslové na tento sněm od J. M. Kr. vyslaní. Jakož ste ráčili na nás toho požádati, abychom V. M. sepsanou odpověď dali, proč v žádné jednání dáti se nám možné na tomto nynějším sněmě není, aby ste tak bez újmy a přidání mohli to J. M. Kr., pánu našemu milostivému, oznámiti: i na žádost V. M. teď tak činíme a první toho tuto příčinu klademe, že ten sněm předešlý při času sv. Fabiána a Šebestiána léta 1540 minulých (!) držaný u nás se býti vidí nepořádný a na velikou naší těžkost a újmu svobody stavu našeho jest, že sme my na větším díle, aby takový sněm od J. M. Kr. měl býti položen a rozepsán, nic nevěděli a žádní listové obsílací jsou nás nedošli, že jest tím také na nás nic zavíráno a svolováno býti, jakožto na stav druhý svobodný, nemělo a nemohlo, poněvadž toho nikdá prvé nebývalo; druhé, ačkoliv z stavu našeho mimo pány ouředníky a soudce zemské neveliký počet jest rektorův k témuž sněmu předešlému, však i z těch někteří, že jsou za rektory bez jich vůle dskami zapsáni, tomu odpírají a při tom jsou nebyli. A také i páni Pražané i jiní poslové z měst při tom jsou také své některé těžkosti oznamovali, čehož bezpochyby J. M. Kr. tajná neučiní, ješto taková všecka věc jest proti starobylému a dobrému pořádku, čehož se prvé nikdá nestávalo ani toho nebývalo.

A jsou také jiné mnohé těžkosti naše, ješto z těch i z jiných mnohých příčin při J. M. stavu panském i při paních ouřednících a soudcích zemských z stavu našeho sme toho hledali i za to J. M. psaním svým i oustně žádali, aby pro takové potřeby znamenité J. M. Kr., obecní i naše k J. Kr. M. se přičinili, aby J. M. Kr. nám sněm obecní v tomto království položiti a na něm J. M. Kr. ráčil jest osobně býti, tu abychom předkem o takové J. M. Kr. i obecné dobré tohoto království i také o ty naše těžkosti jednati a mezi sebou urovnati se mohli; kdyby J. M. Kr. ráčil zde na tomto sněmu osobně býti, těch všech těžkostí nechtěli bychom J. M. Kr. tajna učiniti; a protož dokavad ten sněm tak nepořádný vymazán, v dskách přetržen nebude, že nikterakž se v žádné jednání dáti nemůžeme, poněvadž nám sněm tento o jiného nic položen není nežli toliko o pomoci a jiného všeho jest na straně a v mlčení necháno, tak aby ty všecky těžkosti předce na nás zůstávaly.

Za to V. M. žádáme, že ráčíte to u J. Kr. M. jednati a způsobiti, aby nám brzký sněm obecní pro božské dobré, předkem pro J. Kr. M. tudíž pro obecné i pro nás všech stavův v tomto království položiti a na něm J. M. Kr. sám osobně býti ráčil, tu abychom předkem o takové J. M. Kr. i obecné dobré jednali. Když ten předešlý sněm nám přetržen a z desk vymazán z nahoře položených i z jiných příčin bude, rádi jednati a k dobrému J. M. Kr. tudíž i k dobrému obecnímu pomáhati chceme podle nejvyšší své možnosti, nepochybujíce, než že nás také v našich těžkostech a potřebách milostivě opatřiti ráčí. A však proto chceme hotovost naříditi podle naší povinnosti po krajích všudy, přislali by jaká potřeba na toto království a na jiné země k témuž království příslušející a předkem na J. Kr. M.; jestli J. M. C. s říší a jinými potentáty ráčili by se hnouti proti takovému nepříteli Turku, že my také podle Jich M. a spolu s nimi rádi to učiníme, což podle nejvyšší naší možností bychom mohli, jako věrní poddaní J. Kr. M.
Přihlásit/registrovat se do ISP