Sněmové I. 1541.1. Sněm první, jenž položen byl na pondělí po neděli Laetare (28. března).

Die Landtage des J. 1541.

1. Der erste Landtag des J. 1541, berufen auf Montag nach Laetare (28. März).

278. Ferdinand I pokládá sněm obecní na hrad pražský na pondělí po neděli Laetare (28. března).

VE VÍDNI, 1541, první středu v postě (9. března). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand etc... Urozeným, statečným a opatrným pánům, rytířům a vladykám, městóm i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův kraje N, věrným milým, milost naši královskou a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás o naší ustavičné, bedlivé práci a starání, kteréž sme těchto všech časův po odjezdu našem z Prahy pro dobré království, jiných zemí a poddaných věrných našich milých, aby před nepřítelem Turkem zachováni a opatřeni býti mohli, měli, tajno není, že jest osobou a vůlí naší i otcovským a milostivým pečováním naším nic nescházelo, než všecko což nejvejš možné nám činiti bylo, v tom sme ničehož nelitujíc bez přestání usilovali i náklady znamenité až podnes činili ale vidouc a znajíc ty a takové znamenité a záhubné obtížnosti, nebezpečenství a mocost ukrutného nepřítele Turka, které se na nás, království, země i jiné věrné poddané naše milé stahují a přibližují, nemohouc bez pána Boha, věrných poddaných našich milých a jiných křesťanův pomoci tomu sami odolati, všech časův i nyní u křesťanských hlav a potentátův a při poddaných našich rady spěšné i skutečné pomoci hledali sme a hledáme, za to prosíme, aby nás, zemí našich i samy sebe a všeho křesťanstva neopouštěli. Neb již těchto dní Mehmed Bek baše Vacov městečko a jiné vesnice čtyry míle od Budína sjezdem nenadálým křesťanům v tu zimu a sněhy veliké zabral, lidí nemalý počet zajal, děti, ženy pomordoval a jiné s sebou lítostivě pobral; kterýžto baše podnes s svým vojskem patnácte mil pod Budínem leží, očekávajíc jakby málo se oteplilo a Dunaj led pustil, aby hned Pešť obehnal, Budín opanovati a pod svou moc všecko královstvie uherské i jiné země naše, když císař turecký se svou mocí tohoto léta za ním, jakž špehové zajisté oznamují, přitáhne, přivésti mohl: protož chtíc my s pomocí pána Boha a věrných poddaných našich milých takovou zkázu všeho křesťanstva předcházeti, opatřiti a proti takovému Turka nepřítele záhubnému předsevzetí poddaných našich brániti, z těch a pro takové nadepsané příčiny Vám sněm obecní v království českém na hrad pražský ten pondělí po neděli, jenž slově Laetare nejprv příští pokládáme poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste se na ten den výš dotčený všichni sjeli a hned na zejtří totiž v outerý tím raněji ničímž se nevymlouvajíc ani nezaměstnávajíc, neb spěšného jednání, jakž tomu sami nyní i také z oznámení potom našeho siřeji vyrozumíte, potřebí bude, na zámku pražském na paláci k jednání sněmovnímu podle starobylého pořádku a obyčeje, najíti se dali. A my také pro takovou znamenitou, jak svrchu dotčeno, nejednom naší ale všeho království českého potřebu sami osobně k tomu času, dáli Bůh, mezi Vás přijeti ráčíme, a byli bychom to rádi prvé způsobili a do království našeho českého přijeli, kdybychom pro jiné znamenité práce naše, zaneprázdnění mnohá i strany království našeho uherského opatření před Turky, poněvadž Turci tak blízko v tom království pod Budínem, jak svrchu dotčeno, vojensky s znamenitým počtem leží, v tom postačiti byli mohli. Kdež vědouc o tom a znajíc jisté poručení naše nepochybujeme o Vás, že pro takovou důležitou potřebu, kteráž větší býti nemůž, k témuž sněmu se sjedete a v tom povolně i poslušně se zachováte; jestliže by pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše oznámení zůstali, proto nicméně ti, kteří se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své, aby spolu s mocí na takový sněm vypravili. Jinač nečiníc tak se zachovejte.

Dáno ve Vídni první středu v postě léta 1541.
Přihlásit/registrovat se do ISP