(11.00 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Dalším hlasováním by mělo být hlasování o pozměňovacím návrhu písmeno E kolegy Michálka. V krátkosti se jedná o vlastnickou politiku a její rozpracování v rámci návrhu tohoto zákona.

Doporučení je negativní. (Ministryně rovněž negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 222. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 222 z přítomných 172 pro 30, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, nebo se staly některé návrhy nehlasovatelné. Souhlasí všichni navrhovatelé, že tomu tak je? (Ano.) Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), podle sněmovního tisku 220, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 223 z přítomných 172 pro 119, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 220.

Ještě kvůli zápisu pan předseda výboru pro evropské záležitosti. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom krátce. Při zpětné kontrole včerejšího hlasování 212, tedy o návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky, jsem na sjetině zjistil, že mám uvedeno nepřihlášen, nicméně byl jsem v sále, hlasoval jsem. Hlasoval jsem pro posunutí této ústavní žaloby na Ústavní soud. Hlasování nijak nezpochybňuji, pouze bych poprosil uvést do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci. A nyní ještě konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, od 12 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Julius Špičák. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se budeme zabývat bodem číslo 221. Jde o

221.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujala místo ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl ústavněprávní výbor, pan poslanec Marek Výborný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/4, který byl doručen dne 12. září 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 337/5.

Nyní se ptám navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak, paní ministryně vystoupí. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je velmi rušno.)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem tady ve druhém čtení podrobně představovala vládní návrh zákona o státním zastupitelství, který se dostal do třetího čtení. Jedná se, abych připomněla, o návrh ryze adaptační, jehož prostřednictvím dochází k adaptaci nařízení Rady EU 2017/1939...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní ministryně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, co nám paní ministryně říká. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová ... kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení úřadu evropského veřejného žalobce, a dále k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie. Jedná se spíše tedy o technicistní předpis, který umožní řádnou aplikaci přímo použitelného předpisu Evropské unie. Připomínám, že u této směrnice bohužel uplynula implementační lhůta 6. 7. 2017 a již bylo zahájeno nenotifikační řízení, kdy byla Česká republika oficiálně Komisí vyzvána, ať se vyjádří k tomu, že dosud nebyla notifikována plná slučitelnost českého právního řádu s požadavky (nesrozumitelné) směrnice.

Já proto naléhavě žádám Poslaneckou sněmovnu o schválení předloženého návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Výborný, po něm s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura a v rozpravě je také přihlášen pan poslanec Feri. V tomto pořadí budou kolegové vystupovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, já bych rád jednak splnil svoji povinnost zpravodaje garančního ústavněprávního výboru k tomuto tisku. Ústavněprávní výbor projednal po druhém čtení 23. září tento tisk na svém jednání, přijal k němu usnesení, v rámci kterého potom také budu dávat stanoviska v rámci hlasování. Chci jenom, tak aby to bylo už dopředu známo, sdělit, že stejně tak jako paní ministryně považujeme za důležité tuto normu schválit právě proto, že implementační lhůta už uplynula. Ta věc jde samozřejmě za vládou, Ministerstvem spravedlnosti, ale i za Poslaneckou sněmovnou, to si řekněme také, protože tento tisk tady projednáváme už více než rok. Na základě i toho dlouhého projednávání jsou tam některé v zásadě legislativně technické pozměňovací návrhy, které budou potom doporučeny ke schválení, a dále jsou tam některé pozměňovací návrhy, které se týkají také sdílení majetku v rámci mezinárodní justiční spolupráce. Jsou to návrhy, které byly vlastně konzultovány s předkladatelem, Ministerstvem spravedlnosti, a ústavněprávním výborem jsou doporučeny ke schválení.

Pokud jde o pozměňovací návrh C pana poslance Michálka, který byl načten řádně ve druhém čtení a který se týká státních zástupců, resp. tedy odvolávání vedoucích státních zástupců, nejvyššího státního zástupce, vrchních státních zástupců, také jejich jmenování a všech těch dalších okolností, tak tady bych rád sdělil, že ústavněprávní výbor k tomuto pozměňovacímu návrhu stanovisko nepřijal.

Tolik tedy za ústavněprávní výbor. Jako celek navrhuje ústavněprávní výbor tuto normu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Z pracovních důvodů se v době od 11.00 do 13.00 omlouvá pan poslanec Marek Benda.

Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, po něm s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP