(10.20 hodin)

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Tak jak jsem říkal v obecné rozpravě, tak bych se rád přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, a to pod čísly 3304, což je svěření nebo začlenění agendy pod Ministerstvo životního prostředí, část klimatickou. Pozměňovací návrh 3305, což řeší zvýhodnění právě těch projektů v regionech postižených těžbou uhlí. A 3306, což znamená zrušení povinnosti, aby byla jednoznačně personálně obsazená rada Modernizačního fondu, a je to čistě na rozhodnutí vlády nebo ministerstev. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Schillerovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká podpory kogenerační výroby elektřiny a tepla, který jsem zdůvodnil a přednesl v obecné rozpravě a který je uložen jako sněmovní dokument číslo 3324. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Pane poslanče Čižinský, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Omlouvám se, já jsem dostatečně nerozuměl. Já bych se jenom chtěl přihlásit k tisku 3339. Zdůvodňoval jsem ho tady předtím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Mračková, připraví se kolega Munzar. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3217, který jsem řádně uvedla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní poslední přihlášený do podrobné rozpravy, pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému, pod číselným označením 3321. Je to technické upřesnění transpozice článku směrnice do paragrafu zákona, který ty články zavádí nový režim tzv. optoutovaných zařízení, tedy výjimku z účasti na systému obchodování. Zařízení v tomto režimu nemají povinnost ověřovat výkazy emisí, například a následně vyřazovat emisní povolenky. Ale v tomto zákoně je napsáno obecně provozovatel zařízení, ač z důvodové zprávy vyplývá, že tím předkladatelé zákona mínili ta zařízení, která jsou účastníky systému obchodování, tak při nějakém extenzivním výkladu se toho držet někdo nemusí. Proto navrhuji tento pozměňovací návrh, který zpřesňuje definici z provozovatelů zařízení, na účastníka systému obchodování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém můžeme hlasovat po druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 18.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme dále zabývat zákony ve třetím čtení. Nejdříve bodem číslo

220.
Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
/sněmovní tisk 220/ - třetí čtení

Z pověření vlády, které tady mám z 5. září přiloženo, uvede tento tisk paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Požádám ji tedy o přítomnost v sále, vím, že tady byla. (Ministryně přichází z předsálí.) Kolega Luzar je připraven u stolku zpravodajů, a tedy mohu konstatovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 220/3, který vám byl doručen 12. září 2019, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 220/4.

Ptám se paní ministryně spravedlnosti, jestli chce před otevřením rozpravy za vládu vystoupit jako navrhovatelka. Ano, tak v tom případě slovo má ministryně spravedlnosti vlády České republiky, paní Marie Benešová. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, máme zde ve třetím čtení tzv. nominační zákon, který byl v podstatě předkládán už jednou a navazuje na věcně obdobný návrh zákona, který byl předložen v minulém období Ministerstvem financí. Tehdy ovšem nebyl schválen. Současná vláda připravila obdobný návrh zákona, jehož cílem je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídicího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené transparentní výběrové řízení na danou pozici. (Neklid v sále.)

Navržený zákon upravuje i postavení, složení a působnost výboru pro personální nominace. Ve druhém čtení už jsem jej podrobně představovala, tak budu tentokrát stručnější a spíš se zaměřím na pozměňovací návrhy.

Chtěla bych zmínit, že pozměňovací návrhy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid ve sněmovně, abyste mohla dokončit své úvodní slovo. Pokud diskutujete jiné téma, než je nominační zákon, prosím zásadně v předsálí. Já počkám ještě, kolegové, aby tady byl dostatečný klid.

Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Pozměňovací návrhy byly projednány hospodářským výborem Poslanecké sněmovny jako výborem garančním na jeho schůzi 18. září 2019. Za předkladatele lze sdělit, že se stanovisky garančního výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům, jak jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru, souhlasím, a konkrétně to znamená, že doporučuji vyslovit souhlas zejména s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru, který je uveden jako pozměňovací návrh A, a s kompromisními pozměňovacími návrhy poslance Vondráčka a dalších označenými jako C2 až C10.

Mám za to, že zákon je v podstatě posunem k lepšímu, a proto vám děkuji za pozornost a dovoluji si vás požádat o podporu k tomuto velmi důležitému vládnímu návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti za úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí zpravodaj. Tak pokud ne, tak v tom případě pan poslanec Marian Jurečka je přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu nominačního zákona. Jsem rád, že tento návrh po několika pokusech i po několika letech do Poslanecké sněmovny až do třetího čtení dorazil, a vlastně tak navazuje na snahy, které byly započaty již v roce 2014 s koaliční vládou Bohuslava Sobotky, kdy tehdy nejenom politici, ale i veřejnost kriticky vnímala způsob obsazování orgánů firem s účastí státu, kdy se mluvilo o tom, že to jsou trafiky, že tam jsou dosazováni lidé bez odborné kompetence, bez znalostí, s různou pochybnou minulostí a podobně, a že to je věc, kdy si toto ministři jednotlivých resortů dělají naprosto bez jakýchkoli pravidel a podle vlastního uvážení. Samozřejmě je to vždycky zodpovědnost toho daného ministra, je to jeho politická, profesní, je to otázka jeho cti, ale víme v minulosti, že opravdu docházelo k tomu, že lidé v těchto orgánech mnohdy působili až směšně, když neměli na to erudici, a přitom tam byli nominováni.

Nicméně k tomuto návrhu zákona si dovolím ještě pár poznámek, protože ten původní návrh, který tady vláda odeslala, tak z mého pohledu to byl vlastně nic neříkající zákon, protože vlastně on jenom orámoval to, co už běželo od roku 2014, kdy tady prostě vláda svým nařízením zřídila vládní výbor pro nominace. Tehdy ministři posílali své nominace tomuto vládnímu výboru. Já si osobně pamatuji, že třeba i mně tento výbor jeden návrh odmítl. Ten uchazeč neprošel výběrovým řízením, nebo obhajováním se před touto výběrovou komisí. Nicméně ale tato vládní novela vlastně ponechávala ten stav, tak jako byl v předešlém období, to znamená, sice pošleme návrh uchazečů nebo návrh nominantů na vládní výbor pro personální nominace, ale stejně nakonec se ten ministr může rozhodnout jakkoliv, a nejsou vlastně ani žádná základní pravidla pro to, co ti uchazeči musejí splňovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP