(10.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Myslím si, že to, na co i on a jeho kolegové upozorňují, jsou věci, které bychom měli brát vážně. Protože pokud se podíváme na to, co říká vědecká obec, tak za těch posledních 10 tisíc let růst emisí skleníkových plynů, ať už je to oxid dusný, ať je to metan, nebo oxid uhličitý, tak za těch 10 tisíc let to období zhruba 200 let je obdobím, kdy to, co se tady v přírodě po celé to období ukládalo, tak my způsobem našeho života tyto látky extrémně rychle propalujeme do ovzduší. Tím logicky tyto plyny a jejich složení zůstává i v rámci atmosféry, zvětšuje se skleníkový efekt, který je samozřejmě důležitý pro planetu, protože bez skleníkového efektu by se naše planeta v rámci vesmíru výrazně proměnila a ochladila. Ale to, jakým způsobem tyto emise zesilují ten efekt skleníkového efektu, je opravdu pro nás velice varující. Protože když se podíváme na to, jakým způsobem se to projevuje do globálního klimatu, tak zhruba za posledních více než 100 let došlo ke zvýšení průměrné teploty v rámci světa o zhruba 1 °C, v rámci České republiky, v rámci severní polokoule, na našem území je toto zvýšení zhruba za posledních 130 let o nějakých 1,3 až 1,4 °C. To jsou opravdu vážné informace.

Když se mě veřejnost ptá, jak na to ti vědci přišli, tak je potřeba si uvědomit, že oni vycházejí z toho, že berou vzorky z ledovců, ať už z pólů, nebo z vysokohorských ledovců, kde jsou schopni potom identifikovat složení atmosféry, a právě těch tzv. skleníkových plynů, v různém časovém období a prokázat to, že opravdu činností člověka, tím, jakým způsobem využíváme fosilní paliva, jaké máme technologie, tak to klima, ty dopady, které tady zažíváme, my jako lidé výrazným způsobem ovlivňujeme.

Myslím si, že i ty signály, které dostáváme, i to, že každé z posledních tří desetiletí bylo v blízkosti zemského povrchu teplejší než kterékoli předchozí desetiletí od roku 1850, to je také vážná hrozba. A když se podíváme na Českou republiku, tak vlastně všechny roky, které můžeme považovat za výrazně teplejší v tomto století nebo v tomto tisíciletí na území České republiky, tak byly rekordní. To jsou výrazná varování. Rok 2018 vlastně nejteplejší, co máme teploměry v Klementinu na území České republiky. A když se podíváme na tu dlouhodobou křivku, tak od roku 1881, když jsme začínali průměrnou teplotou na území České republiky, tak ta průměrná teplota byla pod 7 °C. Teď už jsme někde na hranici 8 °C a jsou lokality, třeba stanice, která měří v Brně-Tuřanech, tak vývoj je takový, že už se dneska dostáváme k průměrné teplotě přes 10 °C. A ty trendy, kdy se to, řekněme, modeluje, tak hrozí, že do konce roku 2100 např. v Brně-Tuřanech může být průměrná teplota až někde k 14 °C. Samozřejmě jsou to určité scénáře, ale ty scénáře je potřeba brát vážně, protože ty scénáře právě modelují to, jakým způsobem se bude vyvíjet další emise skleníkových plynů v rámci České republiky a v rámci světa.

My tady dneska právě máme novelu zákona, která výrazným způsobem to, co tady zmiňuji, všechny ty hrozby, tato novela může promluvit právě do toho, jaká dokážeme přijmout opatření. Já sám za sebe tuto novelu vítám. Vítám některé prvky, které přináší. Ale chtěl bych poprosit především koaliční většinu tady v Poslanecké sněmovně, aby zvážili otázku toho stropování. Já se tážu, jestli je opravdu dobré z hlediska hospodářského rozhodnutí říkat, že finanční prostředky, které získáme z emisních povolenek, v plné výši nevrátíme na opatření, která by mohla vést k tomu, nejenom že budou snižovat emise, ale ta opatření budou také národohospodářská, budeme schopni snížit náklady domácností, náklady firem, budeme schopni zvýšit konkurenceschopnost. To jsou prostě investiční peníze. Ty peníze, pokud je všechny, nebo větší část, jak tady bylo naznačeno v pozměňujících návrzích, ponecháme tomu účelu, tak jsou to investiční peníze podporující ekonomiku tohoto státu, podporující malé a střední firmy.

Takže já bych byl rád, abychom jako Sněmovna zvážili pozměňující návrhy ať už kolegyně Balcarové, nebo kolegy Čižinského, který se snažil udělat alespoň nějaký kompromisní návrh. Abychom to opravdu zvážili, protože ta situace je varující. A pokud řekneme, že jenom 8 miliard z emisních povolenek ponecháme na ta pozitivní opatření, tak se ten zbytek rozplyne ve státním rozpočtu na náklady státní správy, na náklady spousty věcí, které nejsou tak důležité pro budoucnost této země, pro budoucí generace. Takže prosím pěkně, zvažme tyto záležitosti.

Pokud jde o to složení komise, já jsem se k tomu vyjadřoval na hospodářském výboru. Já považuju za výrazně nešťastné vůbec to dávat do zákona. Nebývá to obvyklé. Pokud v České republice spravujeme tak velké finanční prostředky např. v rámci jednotlivých operačních programů, tak to nedělá žádný pětičlenný tým, který by dával nějaké priority, ale dělají to tzv. monitorovací výbory, které mají zastoupení zhruba od 20 do 30 lidí napříč resorty, napříč odbornou veřejností, a takovýmto způsobem se při správě těchto desítek či stovek miliard korun postupuje. Tady já bych byl opravdu rád, aby to vládní koalice přehodnotila, příp. ať si složení tohoto výboru definuje např. nařízení vlády. Ale ať tyto věci neděláme zákonem. Protože když se za dva, za tři roky zjistí, že je potřeba, aby tam měly zastoupené své lidi ještě jiné resorty, protože je to důležité pro celou tu problematiku a její provázanost, tak v ten okamžik budeme muset zase tyto věci měnit zákonem.

Takže tolik několik mých poznámek k této opravdu za mě velice důležité problematice. A možná, když jsem tady mluvil - a tím to uzavřu - o těch varovných signálech a zmiňoval jsem Klementinum, já vám teď tady řeknu ten rok 2018 i v přesných číslech. V Klementinu měříme od roku 1775 a ta průměrná teplota za rok 2018 byla 12,8 °C. Bylo to víc jak 3,5 °C, než je dlouhodobý průměr na tomto stanovišti. Takže si myslím, že i to jsou pádné argumenty pro to nebrzdit finanční prostředky, které mohou pomoci dělat taková opatření, která zmírní dopady klimatické změny na nás, na obyvatele v České republice, a zároveň pomohou zvýšit konkurenceschopnost, pomohou snížit náklady domácností a firem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě se ptám, jestli je zájem o závěrečné slovo - paní ministryně, paní zpravodajka, zpravodajové jiných výborů? Není tomu tak. (Hlásí se zpravodajka.) Máte zájem, paní zpravodajko? O závěrečné slovo po obecné rozpravě? Až v podrobné, dobře.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Slovo jako první má paní poslankyně Dana Balcarová v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych se ráda přihlásila ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány v systému pod čísly: 3295 - to je pozměňovací návrh zastropování výše výnosů z emisních povolenek; druhý pozměňovací návrh je nahraný v systému pod číslem 3296 a je to pozměňovací návrh, který se týká toho, aby u peněz, které už jednou byly přiděleny, nebylo možné změnit jejich účel a aby třeba nezůstaly ve státním rozpočtu; a třetí pozměňovací návrh je nahraný v systému pod číslem 3294 a míří na složení rady Modernizačního fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Balcarové. Nyní pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Schiller. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu číslo 3226, který rozšiřuje radu Modernizačního fondu na 11 členů; dále k pozměňovacímu návrhu 3227, který se týká podpory elektrické trakce; dále k návrhu 3330, který ruší ustanovení o radě Modernizačního fondu; a k návrhu 3333, který se týká podpory strukturálně postiženích regionů z Modernizačního fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. Nyní další přihlášený do podrobné rozpravy Jan Schiller, připraví se paní poslankyně Balcarová ještě jednou. Ne? Dobře. Tak v tom případě kolega Zahradník. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP